Zmeny EPCA/EUCA od r. 2022

V roku 2019 bola prijatá nová legislatívna úprava agendy evidencie publikačnej/umeleckej činnosti (EPCA/EUCA). Najzásadnejšou zmenou je nová kategorizácia publikačných/umeleckých výstupov. Tieto zmeny vstúpia do platnosti v r. 2022.

Od r. 2022 bude základným dokumentom pre EPCA/EUCA Vyhláška č. 397/2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR z 5. decembra 2020 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti. Na podmienky SPU v Nitre bude tento dokument rozpracovaný v rámci zmeny aktuálne platnej smernice č. 5/2020. Uvedená smernica končí platnosť dňom 31.1.2022 a s účinnosťou od 1.2.2022 nadobúda platnosť a účinnosť Smernica č. 13/2021 o evidencii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Prehľad o zmenách (nová kategorizácia) v podobe porovnaní s aktuálne platnou kategorizáciou výstupov bol spracovaný v podobe dokumentu vhodného pre stiahnutie/tlač.

Aplikácia zmien na úrovni metodických pokynov v rámci SR je v podobe schváleného materiálu publikovaná na stránkach Metodické pokyny Centra vedecko-technických informácií SR


 
Slovenská poľnohospodárska knižnica pripravila cyklus podujatí zameraný na online prezentáciu noviniek a zmien v evidencii publikačnej činnosti (umeleckej činnosti)
  • 27. 10 2021. Tematické okruhy: Vyhláška MŠVVŠ SR č. 397/2020 o CREPČ a CREUČ; Zmeny v odovzdávaní podkladov :: Webové formuláre; Údaje v CREPČ 2. Záznam z podujatia

 

Kontakty:

  • Mgr. Beáta Bellérová, PhD.  ::  beata.bellerova@uniag.sk
  • Ing. Janette Guzmická :: janette.guzmicka@uniag.sk