Vedecká integrita a etika

Zložitosť vzťahov v celom spektre sociálnych väzieb jednotlivých zložiek ekosystému nachádza nevyhnutne svoj odraz vo formovaní systémov pravidiel a noriem, ktoré určujú správanie a konanie ľudí (morálka) ako aj v teoretickej reflexii týchto systémov a vzťahov (etika). Etika by mala skúmať a hodnotiť konanie človeka z pohľadu morálneho dobra alebo morálneho zla. Morálka je síce súčasťou mechanizmu spoločensko-normatívnej regulácie, nemá však inštitucionalizovanú podobu kontroly (na rozdiel od práva). Regulácia sa vo formalizovanej podobe uplatňuje najmä v podobe etických kódexov. Etické/morálne rozhodovanie založené na konkrétnych hodnotách má často podobu etických/morálnych konfliktov, ktoré môžu vyústiť do extrémne vyhranenej situácie etickej/morálnej dilemy.

Veda predstavuje výrazne komplexný fenomén a hľadanie etických štandardov pre túto oblasť bolo (a stále je) výzvou. Internacionalizácia vedeckého výskumu postavila pre celý priestor nové výzvy. Na druhej strane je však potrebné povedať, že práve to vyvolalo potrebu a napokon poskytlo možnosť nájsť určité spoločné "racionálne jadro" akceptovateľné v tom najširšom rámci. V podmienkach Slovenska je takýmto spoločným základom Deklarácia o posilnení vedeckej integrity na Slovensku. K Deklarácii sa pripojila aj Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.  Bližšie informácie o akademickej etike na SPU v Nitre: Akademická etika :: SPU Nitra

Vybrané zdroje k téme

Odborné podujatia k téme

Miesto konania:  Coworkingové centrum SPU, ŠD Mladosť

Čas: 10:00

Forma: hybridná

Záznam: http://www.slpk.sk/eldo/2023/misc/vi2-20230414.mp4 [413MB, 2:32:19]

Vedecká integrita a etika :: Podujatie na SPU v Nitre dňa 14.4.2023