Kontrola originality prác študentov :: Theses.cz a Odevzdej.cz

V súlade s princípmi akademickej integrity a Etického kódexu SPU v Nitre univerzita ako podporný a kontrolný nástroj vo vzdelávaní nasadzuje používanie antiplagiátorských systémov Theses.cz a Odevzdej.cz.

Základné etické rámce k publikovaniu na SPU v Nitre definuje Smernica č. 11/2021k etike publikovania a plagiátorstvu na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre.

Theses.cz

Študenti záverečnú prácu vkladajú do Theses cez rozhranie UIS :: Záverečná práca (kde sa ZP odovzdáva) a tam dostanú aj výsledok. Prihlasujú sa iba školitelia, pre prístup k podrobnostiam protokolu.

Theses.cz je nástroj na kontrolu finálnych verzií záverečných prác pred ich odovzdaním do Centrálneho registra záverečných prác (CRZP). Mal by pomôcť školiteľom odhaliť prípadné hrozby porušenia etických pravidiel pri písaní záverečných prác. Prístup k službe kontroly je cez webové rozhranie UIS, časť Záverečné práce. Protokoly sú dostupné tiež v tomto rozhraní.

Žiadosti o registráciu do systému, vygenerovanie/reset hesla a prípadné otázky/podnety zasielajte na adresu antiplag@uniag.sk a nie na osobný kontakt inštitucionálneho správcu. Tento mechanizmus zabezpečuje vybavenie podnetu v prípade nedostupnosti konkrétnej osoby.

Neodporúča sa záverečné práce pred vložením do Theses vkladať do systému Odevzdej, nakoľko používajú spoločnú databázu/korpus a zavedenie textu do tohto zdieľaného textového jadra sa následne prejaví pri vložení práce do Theses vysokým skóre podobnosti (percento v protokole).

Bližšie informácie pre používateľov systému Theses.


Odevzdej.cz

Odevzdej.cz je nástroj na kontrolu originality rôznych typov písomných prác študentov v rámci priebežného systému hodnotenia plnenia študijných povinností (napr. seminárne práce, semestrálne práce a pod.). Nie je určený na kontrolu textov záverečných prác, nakoľko zavedenie textu do spoločného korpusu/databázy s Theses.cz sa následne prejaví pri vložení práce do Theses vysokým skóre podobnosti (percento v protokole). Prístup do systému je cez webové rozhranie služby na adrese https://odevzdej.cz.

Bližšie informácie pre používateľov systému Odevzdej.


Administrácia systému

Inštitucionálny administrátor a podpora používateľov: PhDr. Ľubica Jamborová, PhD.  ::  lubica.jamborova@.uniag.sk

V prípade záujmu je k dispozícii forma online konzultácií k práci s jednotlivými systémami. Požiadavky na konzultáciu možno zasielať na obidva dostupné kontakty.

Kontakt: antiplag@uniag.sk