Systémy citovania

Systém citovania je spôsob uvádzania citácií v texte a ich prepojenia na bibliografické odkazy v zozname odkazov alebo v poznámkach. V angličtine sa označuje aj ako „in-text citation“. Najčastejšie sa používajú systém mena a dátumu (Harvard systém), číselný systém a systém priebežných poznámok.

Systém citovania v texte (in-text citation)

Pri citovaní v texte sa najčastejšie stretávame s tromi spôsobmi, resp. systémami citovania. Niektoré citačné štýly používajú všetky, iné iba niektorý z nich:

Citovanie v zátvorkách (systém mena a dátumu, Harvard systém)

 • Meno tvorcu a rok publikácie sú uvedené v zátvorkách buď spolu, alebo, ak je meno tvorcu súčasťou textu, uvedie sa v zátvorkách iba rok.

Napríklad:

Bublavý (2021)  potvrdil, že…

Ako uvádzajú rôzne zdroje (Krátky, 2018; Peters a Logan, 2020; Mallem at al., 2021)

Výstupy boli kodifikované ako národná norma (Úrad pre normalizáciu a skúšobníctvo SR, 2017)

 • V prípade doslovného citovania sa odporúča uviesť aj strana.
 • Ak má zdroj rovnakého autora a rok vydania odlišujú sa a, b, c…
 • Zoznam bibliografických odkazov je usporiadaný abecedne podľa autora, príp. názvu zdroja.
 • Jednotlivé položky v zozname bibliografických odkazov musia mať za autorom / autormi príp. názvom (ak zdroj nemá autora) uvedený rok vydania.

Číselný systém (Vancouver systém)

 • Citované zdroje v texte označujú čísla (v zátvorkách, hranatých zátvorkách, v hornom indexe a pod.).  

Napríklad:

Bublavý (27) potvrdil, že...

Ako uvádzajú rôzne zdroje [32, 33, 34]

Výstupy boli kodifikované ako národná norma11

 • Jednotlivé čísla sa viažu na zdroje uvedené v zozname bibliografických odkazov v takom poradí, ako sa vyskytujú v texte. Zoznam bibliografických odkazov je radený podľa tohto poradia, nie abecedne.
 • Opakujúca sa citácia zdroja má vždy rovnaké číslo.

Priebežné poznámky

 • V poznámkach (najčastejšie pod čiarou na každej strane) je uvedený bibliografický odkaz zdroja.
 • Zdroje v texte sú označené číslami (v zátvorkách, hranatých zátvorkách, v hornom indexe a pod.) v logickom poradí vzostupne.
 • Opakovane citovaný zdroj dostane rôzne číslo poznámky.
 • Na konci publikácie sa môže doložiť kompletný zoznam zdrojov usporiadaný abecedne podľa autora/autorov.

Norma STN ISO 690:2022 uvádza okrem aj ďalšie dva systémy citovania, označené ako  „Named tag system“ a „Implied system“.

V prípade systému „Named tag“ sa vytvorí skratka najčastejšie na základe názvu publikácie a v texte je citácia označená touto skratkou. Zoznam literatúry je potom usporiadaný abecedne podľa skratiek (tagov).

„Implied system“ (implikovaný = zahrnutý, obsiahnutý) sa používa pre zdroje, ktoré majú vlastné identifikátory, napríklad normy. Pretože nie všetky zdroje majú vlastné identifikátory, používa sa v kombinácii s iným citačným systémom.2

2 Zdroj: ÚRAD PRE NORMALIZÁCIU A SKÚŠOBNÍCTVO SR. STN ISO 690:2022 (010197) Informácie a dokumentácia – Návod na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie.