Systémy citovania

Systém citovania je spôsob uvádzania citácií v texte a ich prepojenia na bibliografické odkazy v zozname odkazov alebo v poznámkach. V angličtine sa označuje aj ako „in-text citation“. Najčastejšie sa používajú systém mena a dátumu (Harvard systém), číselný systém a systém priebežných poznámok.

Systém citovania v texte (in-text citation)

Pri citovaní v texte sa najčastejšie stretávame s tromi spôsobmi, resp. systémami citovania. Niektoré citačné štýly používajú všetky, iné iba niektorý z nich:

Harvardský systém (systém mena a dátumu)

 • Meno tvorcu a rok publikácie sú uvedené v zátvorkách buď spolu, alebo, ak je meno tvorcu súčasťou textu, uvedie sa v zátvorkách iba rok.

Napríklad:

Bublavý (2021)  potvrdil, že…

Ako uvádzajú rôzne zdroje (Krátky 2018; Peters a Logan 2020; Mallem at al. 2021)

Výstupy boli kodifikované ako národná norma (Úrad pre normalizáciu a skúšobníctvo SR 2017)

 • V prípade doslovného citovania sa odporúča uviesť aj strana.
 • Ak má zdroj rovnakého autora a rok vydania odlišujú sa a, b, c…
 • Zoznam bibliografických odkazov je usporiadaný abecedne podľa autora, príp. názvu zdroja.
 • Jednotlivé položky v zozname bibliografických odkazov musia mať za autorom / autormi príp. názvom (ak zdroj nemá autora) uvedený rok vydania. Zapisuje sa po čiarke, príp. v zátvorkách.

  Napríklad:

  LINTON, Frank, 2017. The Observation Hive Handbook. Cornell University Press, 2017.

  Alebo

  LINTON, Frank, (2017). The Observation Hive Handbook. Cornell University Press, 2017.

 

Numerický systém

 • Citované zdroje v texte označujú čísla (v zátvorkách, hranatých zátvorkách, v hornom indexe a pod.).  

Napríklad:

Bublavý (27) potvrdil, že...

Ako uvádzajú rôzne zdroje [32, 33, 34]

Výstupy boli kodifikované ako národná norma11

 • Jednotlivé čísla sa viažu na zdroje uvedené v zozname bibliografických odkazov v takom poradí, ako sa vyskytujú v texte. Zoznam bibliografických odkazov je radený podľa tohto poradia, nie abecedne.
 • Opakujúca sa citácia zdroja má vždy rovnaké číslo.

Systém priebežných poznámok

 • V poznámkach (najčastejšie pod čiarou na každej strane) je uvedený bibliografický odkaz zdroja.
 • Zdroje v texte sú označené číslami (v zátvorkách, hranatých zátvorkách, v hornom indexe a pod.) v logickom poradí vzostupne.
 • Opakovane citovaný zdroj dostane rôzne číslo poznámky.
 • Na konci publikácie sa môže doložiť kompletný zoznam zdrojov usporiadaný abecedne podľa autora/autorov.

Norma STN ISO 690:2022 uvádza okrem aj ďalšie dva systémy citovania, označené ako  systém menných značiek a spojený (implikovaný) systém.

V prípade systému menných značiek autor vytvorí skratku, resp. pomenovanie, najčastejšie na základe názvu publikácie a v texte je citácia označená touto skratkou. Zoznam literatúry je potom usporiadaný abecedne podľa skratiek (tagov).

Spojený (implikovaný) systém sa používa pre zdroje, ktoré majú vlastné identifikátory, napríklad normy. Pretože nie všetky zdroje majú vlastné identifikátory, používa sa v kombinácii s iným citačným systémom.2

2 Zdroj: ÚRAD PRE NORMALIZÁCIU A SKÚŠOBNÍCTVO SR. STN ISO 690:2022 (010197) Informácie a dokumentácia – Návod na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie.