Norma STN ISO 690: 2022 – stručný prehľad

V našom prostredí patrí medzi najčastejšie používané medzinárodný štandard ISO 690 Information and documentation - Guidelines for bibliographic references and citations to information resources, aktuálna verzia je z roku 2021. V Slovenskej republike platí ako STN ISO 690: 2022 (010197) Informácia a dokumentácia – Návod na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie od  júna 2022.

V komunikácii vedeckých informácií prebiehajú rôzne zmeny, jednou z nich je používanie sociálnych médií ako sú personálne či korporátne blogy, akademické sociálne siete (ResearchGate, Academia...),  video hostingové platformy (YouTube a pod.). Aj tieto zdroje informácií musia byť korektne identifikované a popísané, t. j. citované a odkazované. ISO 690 z roku 2022 venuje veľký priestor pravidlám pre citovanie a vytváranie odkazov na tieto „netradičné“ zdroje.  

Norma STN ISO 690:2022 (01 0197) Informácie a dokumentácia – Návod na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie je účinná od júna 2022 a v plnom rozsahu nahradila normu STN ISO 690 z mája 2012.

Norma nie je preložená do slovenčiny, Úrad pre normalizáciu a skúšobníctvo ju publikoval v angličtine.

Norma sa vzťahuje na všetky druhy zdrojov, nielen monografie, periodiká, zborníky, či patenty ale aj na rôzne elektronické zdroje – súbory údajov, programy, sociálne médiá, fotografie, grafické materiály a pod. Norma sa nezaoberá právnymi citáciami ako sú odkazy na prípady, zákony alebo pojednávania (STN ISO 690: 2022).

Pre vydávanie časopisov a zborníkov na SPU nie je použitie tejto normy záväzné, iba odporúčajúce, jej použitie je záväzné pre písanie záverečných prác.

V prípade nejasností sa riadime interpretáciou normy, ktorú pripravila pracovná skupina Slovenskej asociácie knižníc pod vedením Doc. Lucie Lichnerovej z Katedry knižničnej a informačnej vedy FiF UK v Bratislave.

 

1. VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ

Údaje pre popis zdroja sa preberajú zo zdroja samotného a uvádzajú v jeho jazyku. V prípade používania iného písma ako je latinka sa odporúča transliterácia, t. j prepis do latinky pričom sa odporúča transliterovaný text uviesť v hranatých zátvorkách a uviesť na začiatku skratku „translit:“, napríklad [translit:]

Označenia údajov na zdroje majú rešpektovať jazyk a písmo publikácie, aby boli zrozumiteľné čitateľovi. Týka sa to označení ako napríklad „Avalilable at / Dostupné na“, „volume / ročník“, „number / číslo“ a podobne. V našom prostredí sa to spravidla nevzťahuje na označenie  „In“ (používa sa iba v anglickom tvare) a na používania označení odvodených z latinčiny ako „et al“, „s. l.“ a podobne.

Vyžaduje sa konzistentný systém uvádzania údajov, používania interpunkcie, označení a typografie tak, aby jednotlivé položky zoznamu bibliografických odkazov boli odlíšiteľné, zrozumiteľné a strojovo čitateľné.

2. ÚDAJE V ODKAZOCH A ICH UVÁDZANIE

Uvedené informácie sú indikatívne a vzťahujú na „bežné“ zdroje, najmä publikácie.  Nemusia byť relevantné napr. pre odkazy na mapy, elektronické správy, súbory údajov, sociálne médiá obrazové materiály a podobne.

Tvorca (autor)

 • Údaj je povinný, ak je k dispozícii.
 • Ako tvorcu možno uviesť aj inštitúciu.

Tvorca osoba

 • Najčastejšie sa meno tvorcu (autora / autorov) uvádza v invertovanom tvare, t. j. v poradí: priezvisko, rodné meno.
 • Priezvisko sa píše veľkými písmenami, rodné meno malými. Rodné meno možno skrátiť na iniciálovú skratku.
 • Tituly a hodnosti autorov sa neuvádzajú.
 • Pri publikáciách najviac piatich autorov sa uvádzajú všetci, spravidla v invertovanom tvare. Norma pripúšťa aj možnosť uviesť v invertovanom tvare iba prvého autora a ďalších v bežnom, príp. posledného autora v bežnom tvare. Mená autorov oddeľujeme bodkočiarkou, iba posledného oddelíme cez „a“.
 • Ak má k má dokument viac ako päť autorov, uvedú sa buď všetci, alebo iba prvý auto a skratka „et al.“.

Tvorca organizácia (korporácia)

 • Ak je tvorcom organizácia, alebo skupina ľudí, možno uvádzať hromadného tvorcu napr. ACADEMIA SCIENTARIUM FENNICA, ROYAL SOCIETY, UNESCO, NATO.
 • V prípade určitých druhov publikácií, napr. encyklopédie, sa namiesto tvorcu uvádza názov (Encyclopaedia Britanica).
 • V prípade odkazu na kapitolu v knihe sa ako povinný údaj uvádza aj autor zdrojového dokumentu.

V prípade anonymných diel pripúšťa norma aj použitie označenia „Anonym“ alebo príslušnej skratky a uvádza sa nasledovne [ANONYM] alebo [ANON.] . V praxi sa s tým stretávame výnimočne.

Názov

 • Údaj je povinný pre odkazy na všetky typy publikácií.
 • Názvy informačných zdrojov ako celkov sa zaznamenávajú kurzívou.
 • Názov sa môže vyskytovať aj ako prvý údaj v prípade encyklopédií či kooperatívnych diel, napr. Encyclopaedia Beliana.
 • Názov sa uvádza v jazyku dokumentu.
 • V prípade odkazu na príspevok (článok v zborníku alebo kapitolu v knihe) sa uvádza názov zdrojového dokumentu, t. j. zborníka alebo knihy tak, že mu predchádza označenie „In:“. V prípade článkov z časopisu sa použitie takéhoto označenia nevyžaduje.
 • V prípade odkazu na príspevok (článok v časopise, zborníku alebo kapitola v knihe) sa kurzívou neuvádza názov príspevku, ale názov zdrojového dokumentu, t. j. časopisu, zborníka alebo knihy.
 • Ak sa v dokumente nachádza názov v niekoľkých jazykoch, uvedie sa iba jeden (typograficky najvýraznejší). Ak sú rovnako výrazné viaceré jazyky, uvedie sa názov v jazyku hlavného textu danej publikácie.
 • Ak v dokumente nemožno nájsť názov, mal by sa odvodiť podľa obsahu zdroja a uviesť do hranatej zátvorky, napr.[Povinnosti prijímateľa 2 % z dane]
 • Ak sa cituje správa z elektronickej pošty, plní funkciu názvu dokumentu predmet správy, v prípade chatu, online konferencie a pod. sa názov odvodí z témy a uvedie v hranatej zátvorke, napr. [Alokácie pre integrované územné stratégie]. Osobná komunikácia.

Formát a typ zdroja

 • Údaj je povinný pre odkazy na zdroje, ktoré nie sú vydané v tlačenej forme.
 • Uvádza sa veľkým začiatočným písmenom bez hranatých zátvoriek.
 • Odporúčajú sa označenia napr. Online, Štatistický dataset, Webové sídlo (angl. Web site), CD, DVD, Databáza, Softvér, Elektronická pošta, Blog…

Poradie vydania / verzia

 • Uvádza sa pri odkaze na monografiu ako celok, s výnimkou prvého vydania.
 • Pri odkaze na softvér sa uvádza verzia iba ak je to potrebné.
 • Číslo vydania alebo údaje o zmenách súvisiacich s vydaním sa uvádzajú tak, ako je uvedené v zdroji, pričom označenia sa uvádzajú v jazyku dokumentu ako obvyklé   skratky,  napr. „vyd.,“ „ed.“.

Miesto vydania a vydavateľ

 • Miesto vydania spravidla nie je povinný údaj, vydavateľ áno (s výnimkou zdrojov ako sú články), povinnosť uvádzať vydavateľa sa ale týka iba niektorých typov zdrojov.
 • Vydavateľ sa píše v takom tvare, ako je uvedený v dokumente.
 • Ak vydavateľ nie je uvedený, môže sa nahradiť latinskou skratkou [s.n.] – bez vydavateľa.
 • Ak má dokument niekoľko vydavateľov, uvedie sa typograficky najvýraznejšie alebo to, ktoré je uvedené ako prvé.
 • Pri zápise vydavateľa sa odporúča vynechať obchodné označenia (s. r. o. a pod.)

Edícia

 • Údaj je povinný iba pre odkazy na knižné publikácie, ktoré sú identifikovateľné ako súčasť edície.

Rok / dátum / dátum citovania

 • Údaj o roku je povinný, ak je k dispozícii. Ak nie je k dispozícii ale dá sa odvodiť (odhadnúť) zapisuje sa v hranatej zátvorke s otáznikom, napr. [2021?].
 • Ak nie je k dispozícii žiadny údaj o roku, uvedie sa v hranatej zátvorke anglický termín „no date“ slovenský „bez dátumu“ alebo ich inojazyčný ekvivalent, príp. latinské označenie „s. a.“, napr. [no date], [bez dátumu], [s. a.].
 • Zvyčajne postačuje uviesť rok vydania, s výnimkou zdrojov ako napr. internetové dokumenty, výskumné dáta a patenty, kde sa vyžaduje dátum príp. čas poslednej modifikácie (ak je k dispozícii).
 • V odkazoch na online dokumenty treba uviesť presný dátum, príp. aj hodinu prevzatia údajov, napr. [dátum citovania 2022-11-20].
 • Ak sa používa citačný systém mena a dátumu (Harvardský systém) uvádza sa v odkaze rok ako druhý údaj v poradí.

Číslovanie v rámci položky (ročník, číslo, rozpätie strán)

 • Uvádza sa pri odkaze na časti celku (článok v časopise, v zborníku, kapitola v knihe a pod.).
 • Údaj o čísle časopisu v odkazoch na články nie je v norme uvedený ako povinný, je v nej však požiadavka, že v prípade príspevku by sa malo uviesť číslo a označenie najmenšieho samostatne identifikovaného komponentu, preto ho takto možno chápať.
 • Údaj o počte strán v knihe nie je v norme uvedený ako povinný.
 • Číslovky označujúce ročník a číslo sa zapisujú v takej forme, ako je uvedené na dokumente.
 • Rozpätie a rozsah strán sa uvádza arabskými číslami.
 • Ak sú súčasťou číslovania označenia ako „ročník“, „číslo“, „zväzok“ a pod., uvádzajú sa v jazyku publikovaného dokumentu (výsledného, nie zdroja). Skracujú sa obvyklým spôsobom napr. č., roč, s.; resp. vol., no./ iss., pp. Tieto označenia možno aj vynechať a uviesť iba čísla samotné.

Napríklad:

roč. 17 (2023), č. 4, s. 125-129.

vol. 17 (2023), no. 4, s. 125-129.

 

Štandardné identifikátory (ISBN, ISSN, DOI)

 • Štandardné číslo knihy (ISBN) a periodika (ISSN) sú voliteľné, v našich podmienkach je ISBN zaužívané.
 • DOI (Identifikátor digitálneho objektu) je povinný údaj (ak je k dispozícii) a zapisuje sa ako úplný aktívny odkaz, napr. https://doi.org/10.15414/june2022

Informácie o dostupnosti, prístupe a umiestnení (URL adresa, umiestnenie)

 • Údaj o URL adrese je povinný pre odkazy na online publikácie.
 • V prípade online publikácií sa informácie o lokácii identifikujú slovným spojením „Dostupné z“, „Dostupné na“ „Available from“, „Spôsob sprístupnenia“, za ktorými nasleduje úplný aktívny odkaz  (napr. URI, URL).
 • Ak má online dokument DOI, uprednostňuje sa jeho uvedenie pred URL adresou.

 

Dátum poslednej úpravy: 2023-09-28