Medziknižničná výpožičná služba, medzinárodná medziknižničná výpožičná služba (MVS) a elektronické doručovanie kópií (eDKo)

MVS pre registrovaných používateľov knižnice

V prípade, že používateľ SlPK potrebuje dokument, ktorý knižnica nemá vôbec vo svojom fonde, môže požiadať o jeho zapožičanie z inej knižnice. Prostredníctvom MVS sa požičiavajú knihy alebo sa poskytujú kópie článkov zo slovenských, ako aj zahraničných knižníc.

Za MVS sa účtujú poplatky podľa platného cenníka služieb SlPK

Objednávka MVS pre registrovaných používateľov je súčasťou online katalógu SlPK  (záložka Konto).

Podrobné podmienky poskytovania medziknižničnej výpožičnej služby určuje , časť III, článok 2 Knižničného a výpožičného poriadku SlPK.

 

MVS pre knižnice

Knižnica poskytuje MVS zo svojich fondov pre iné knižnice. Pre objednanie dokumentu inštitúcie (knižnice) je k dispozícii online formulár

 

eDKo :: Elektronické doručovanie kópií

tl_files/slpk/images/edko-logo.jpg

Prostredníctvom služby elektronického doručovania kópií (eDKo) ponúka knižnica možnosť vyhotovenia elektronickej kópie dokumentu (resp. jeho časti) z jej fondu.

Služba je pre jednotlivcov aj inštitúcie bezplatná, objednať si možno najviac 3 dokumenty. Elektronickú kópiu možno zaslať e-mailom alebo dočasne sprístupniť na dátovom úložisku. Pre objednanie elektronickej kópie je k dispozícii online formulár.

V zmysle platnej legislatívy sa elektronické kópie poskytujú výhradne pre osobné (študijné alebo výskumné) účely. Nezhotovujú sa kópie z noriem, záverečných prác, ani knižných publikácií ako celok (iba kapitoly z kníh, články zo zborníkov, články z časopisov).

Kontakt

Ing. Katarína Šimončíková, katarina.simoncikova@uniag.sk, +421-37-6414 977 alebo slpk-mvs@uniag.sk.