Webináre SlPK zamerané na otázky otvorenej vedy a otvoreného prístupu 

 

Licencie Creative Commons a otvorený prístup  ::  26. 10. 2023

Licencie Creative Commons predstavujú súbor verejných licencií, prostredníctvom ktorých autor deklaruje podmienky sprístupňovania a používania svojho diela. Uzatvára vlastne zmluvu so všetkými potenciálnymi používateľmi. Nie sú alternatívou autorského zákona, sú súčasťou uplatňovania autorského práva. Sú neodvolateľné. V rámci webinára bližšie predstavíme jednotlivé typy licencií CC, ich použitie a praktický dopad na autorské dielo.

Prezentácia s hovoreným komentárom (PPTX)

Otvorená veda a princípy FAIR  :: 9. 11. 2023

Otvorená veda predstavuje zložitý systém prvkov a vzťahov, má svoju infraštruktúru a zásady. Súčasťou sú výskumné dáta, ktoré by mali byť otvorené ako je možné a zatvorené ako je potrebné. Táto požiadavka  našla vyjadrenie v princípoch FAIR. Akronym predstavuje takú organizáciu výskumných dát, aby boli nájditeľné (Findable), dostupné (Accesible), Interoperabilné a opätovne použiteľné (Reusable) . V rámci webinára bližšie predstavíme fenomén otvorenej vedy a 15 základných princípov FAIR.

Prezentácia s hovoreným komentárom (PPTX)

Repozitár Zenodo: univerzálny repozitár s otvoreným prístupom a jeho možnosti  :: 16. 11. 2023

Repozitár Zenodo je výsledkom spolupráce platformy OpenAIRE a Európskej organizácie pre jadrový výskum (CERN). Je to univerzálny repozitár s otvoreným prístupom, ktorý pôvodne vznikol ako možnosť otvoreného sprístupňovania výsledkov vedeckého výskumu (vrátane publikácií) pre vedcov, ktorí nemali možnosť prístupu k vlastnému inštitucionálnemu repozitáru. Postupne sa z repozitára sformoval jeden zo zásadných prvkov infraštruktúry otvorenej vedy v Európe.  V rámci webinára si bližšie predstavíme možnosti, ktoré ponúka vedeckej komunite aj v našom prostredí.

Prezentácia s hovoreným komentárom (PPTX)

ARGOS: Online možnosti tvorby plánov manažmentu dát (Data Management Plan - DMP)  :: 23. 11. 2023

Plán manažmentu dát (Data Management Plan, DMP) je štandardnou súčasťou, resp. podmienkou prípravy projektov v rámci rôznych podporných schém a štruktúr. K dispozícii sú rôzne nástroje, ktoré tvorbu tohto zásadného materiálu uľahčujú, pracovať možno so šablónami a online riešeniami. V rámci webinára si bližšie predstavíme jeden z takýchto nástrojov – ARGOS, otvorenú,  škálovateľnú online službu efektívne pripraviť DMP podľa potreby.

Prezentácia s hovoreným komentárom (PPTX)


 

Festival medu a regionálnych výrobkov v Botanickej záhrade SPU (s "medovými knihami" SlPK)

V priestoroch Botanickej záhrady SPU v Nitre sa cez víkend 4. a 5. júna 2022 koná Festival medu a regionálnych výrobkov. K programu podujatia prispeje svojou "troškou do mlyna" aj Slovenská poľnohospodárska knižnica a to výberovou kolekciou kníh zo svojho fondu, kolekciu, ktorá sa zameriava najmä na včelárstvo a všetko čo s tým súvisí. Návštevníci expozície SlPK majú možnosť pozrieť si publikácie od r. .... až po najnovšiu ponuku rôznych vydavateľov. Nakoľko knihy sú súčasťou živého fondu knižnica ich nepredáva, možno si ich však vypožičať ako riadnu výpožičku. Kto nie je registrovaným čitateľom môže využiť možnosť bezplatnej registrácie na mieste a knihy, ktoré ho zaujali, si požičať.

Expozícia Medové knihy SlPK pri SPU má svoje miesto v stánku č. 5 (mapka), k dispozícii je aj jednoduché posedenie a deky. Všetci návštevníci sú srdečne vítaní...

 


 

Keď sa povie plagiátorstvo  ::  Webinár pre študentov SPU v Nitre zamerané na problematiku plagiátorstva

Slovenská poľnohospodárska knižnica (SlPK) v spolupráci s Kanceláriou vnútorného systému zabezpečovania kvality  SPU pripravili webinár pre študentov a doktorandov SPU v Nitre k otázkam plagiátorstva (v kontexte akademickej integrity).

17. február 2022, čas od 10:00 do 12:00 h.

Lektori:

  • Mgr. Tomáš Foltýnek, PhD. :: Fakulta informatiky Masarykovej univerzity v Brne, zástupca ČR v Pan-European Platform for Ethics, Transparency and Integrity in Education (ETINED) prii Rade Európy.
  • Ing. Dita Henek Dlabolová, PhD.  :: Ústav informatiky, PEF Mendelova univerzita v Brne, prodekanka pre akreditácie PEF MENDELU.

Záznam z podujatia: https://uniag1.sharepoint.com/:v:/s/SLPKRMA/EeDSPKTkpFxLhnXDxUquo6wBIf4HbjRwSPXNY2vQQcd7CQ?e=Gca8mA

Plagátik :: Pozvánka

Kontakt: slpk@uniag.sk


Keď sa povie plagiátorstvo... Odborné online podujatie pre pedagogických a výskumných pracovníkov zamerané na problematiku plagiátorstva

Slovenská poľnohospodárska knižnica (SlPK) v spolupráci s Kanceláriou vnútorného systému zabezpečovania kvality  SPU pripravujú odborné online podujatie pre pedagogických a výskumných pracovníkov zamerané na problematiku plagiátorstva (v kontexte akademickej integrity).

Termín online workshopu je 20. január 2022, čas od 10:00 do 12:00 h.

Lektorom je Mgr. Tomáš Foltýnek, PhD., spoluzakladateľ a aktuálne prezident European Network for Academic Integrity (ENAI) :: https://www.academicintegrity.eu/wp/. Mgr. Foltýnek, PhD. pôsobí ako senior výskumník  na  University of Wuppertal v Nemecku a na čiastočný úväzok na Mendelovej univerzite v Brne. Sieť ENAI je výstupom projektu Erasmus+ a riešiteľský kolektív – okrem iných aktivít – vytvoril a publikoval Slovník pojmov pre akademickú etiku (dostupný v 11 jazykoch, vrátane češtiny) :: https://www.academicintegrity.eu/wp/glossary/.

Workshop sa uskutoční v prostredí MS Teams. Lektor súhlasí s vyhotovením záznamu, ktorý bude k dispozícii v rámci univerzity. Aktuálne, podrobné, informácie (vrátane prístupových údajov) budú publikované na webových stránkach SlPK a prostredníctvom ďalších informačných kanálov na SPU.

Predbežný program:

  1. Úvodné slovo (prof. Ing. M. Šimko, PhD.)
  2. Krátka informácia k nasadeniu systémov Theses.cz a Odevzdej.cz na SPU v Nitre (PhDr. Ľ. Jamborová, PhD.)
  3. Plagiátorstvo v teórii a praxi (Mgr. T. Foltýnek, PhD.)
  4. Otázky, diskusia
  5. Záver

Záznam z podujatia (MSO365): https://uniag1-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/jedlickoval_uniag_sk/EQKIWr8nJdxJrvuzwwlatb0BDtfa348ICnOOzjUGGDgtzA

Záznam z podujatia (MSO365) pre priamych účastníkov: https://uniag1-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/jedlickoval_uniag_sk/EQKIWr8nJdxJrvuzwwlatb0BQYDaKJ1H-dZ0KPAa4U2XbA

Prezentácia lektora: https://docs.google.com/presentation/d/1viHt4t-TA8c1rUWXE_YZs-5g9OwR7t_c/edit#slide=id.p6

Kontakt: slpk@uniag.sk

 


 

Novinky a zmeny v evidencii publikačnej a umeleckej činnosti od r. 2022

27.10.2021 pripravila SlPK v súvislosti so zmenami v evidencii publikačnej a umeleckej činnosti od r. 2021 online prezentáciu vybraných okruhov otázok:

  • Vyhláška MŠVVŠ SR č. 397/2020 o CREPČ a CREUČ,
  • Zmeny v odovzdávaní podkladov - webové formuláre,
  • Údaje v CREPČ2

Záznam je k dispozícii pre používateľov z SPU.

 

 


2021 je rokom 75. výročia našej knižnice

Ako rok svojho vzniku knižnica historicky deklaruje 1946, keď vznikla v Košiciach Knižnica Vysokej školy  poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva.  Pre niekoho je rokom vzniku knižnice až 1951, keď sa odčlenila od vysokej školy a začala existovať ako samostatná Ústredná pôdohospodárska knižnica, stalo sa tak 1. augusta 1951. S Nitrou sa spája až od roku 1952, keď bola Ústredná pôdohospodárska knižnica v Košiciach zrušená, jej fondy boli rozdelené medzi tri novovznikajúce knižnice v Nitre, Košiciach a Zvolene. Pripomenúť by sme si mali aj rok 1960, vtedy sa stala súčasťou dnešnej Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a je ňou doteraz. Míľnikov v histórii inštitúcie je veľa a všetky prispeli k jej formovaniu, utvárali odbornú štruktúru, definovali jej služby a postavenie.  

Knižnicu ako inštitúciu s bohatou históriu a tak trochu aj neopakovateľným čarom predstavujeme prostredníctvom série fotografií z jej skladov a zázemia. Na fotografiách možno vidieť staré katalógy, prírastkové zoznamy písané rukou, vyradené knihy aj knihy uložené na regáloch v sklade Na veci, okolo ktorých bežne chodíme, sme sa skúsili pozrieť inými očami a našli sme v nich kúzlo. Dúfame, že ho uvidia aj iní.  Autormi fotografií sú Juraj Vavrovič a Soňa Bellérová.

Minigaléria fotografií "zo zákulisia" knižnice.

Vybrané fotografie nájdete na našom Fb, Instagrame a niektoré môžete vidieť aj v našich priestoroch