Osobné údaje :: SPU v Nitre

 

Spracúvanie osobných údajov na SPU v Nitre

Práva pri spracúvaní osobných údajov sú upravené v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako „GDPR“) a zákone č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon č. 18/2018 Z. z. o OOÚ“).

Identifikačné a kontaktné údaje SPU v Nitre

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (ďalej len „SPU“) je Prevádzkovateľom, ktorý spracúva osobné údaje vo vlastnom mene, ktorého konkrétne požiadavky na jeho určenie sú ustanovené v osobitných predpisoch, ktoré vymedzili účely a čiastočne aj prostriedky spracúvania osobných údajov.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Trieda Andreja Hlinku 2, 949 74 Nitra

 • IČO: 00397482
 • e-mail: verejnost@uniag.sk
 • tel.: +421 37 641 4111

Kontaktné údaje zodpovednej osoby (DPO)

Ing. Karin Domianová

 • e-mail: zodpovedna.osoba@uniag.sk
 • tel.: +421 37 641 5754

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV :: INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PODĽA Čl. 13 GDPR :: SPU V NITRE (Informácia / PDF)

 


Osobné údaje v SlPK pri SPU v Nitre :: Niekoľko detailov

Spracovávame len také osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na poskytovanie našich služieb používateľom, ďalej aby sme dodržali naše zákonné povinnosti a tiež aby sme chránili naše oprávnené záujmy, a to najmä v zmysle zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.

Účel spracovávania osobných údajov

Spracovanie na základe zmluvy (Zmluvou je registrácia používateľa do knižnice)

 • Evidencia používateľov, s ktorými máme uzavretú zmluvu (registrovaní čitatelia).
 • Poskytovanie knižničných, informačných a ďalších služieb na základe zákona o knižniciach a bližšie vymedzených platným knižničným poriadkom.
 • Zasielanie správ priamo sa vzťahujúcich k realizácii týchto služieb.

Spracovanie na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa

 • Ochrana knižničného fondu.
 • Vymáhanie pohľadávok.
 • Informovanie používateľov o službách a podujatiach organizovaných knižnicou.

Spracovanie na štatistické účely

 • Po skončení Vašej registrácie a uplynutí doby, počas ktorej uchovávame osobné údaje, sú niektoré údaje ďalej spracované na štatistické účely, a to v anonymizovanej podobe.

Vybrané osobné údaje sa požadujú pri žiadosti o poskytnutie  vybraných typov služieb, kedy osobné údaje nie sú však systémovo spracovávané, sú potrebné iba pre spracovanie žiadosti v kontexte oprávnenosti žiadosti, resp. mechanizmu komunikácie. Ide o tieto služby:

 • Rešeršné služby (objednávka, informácia o spracovaní a doručenie vyhotovenej rešerše).
 • Vstup do univerzálnej študovne (hlavná budova knižnice).
 • Služba vzdialeného prístupu (TuKAN).
 • Online evidencia publikačnej činnosti.

Plnenie úloh vo verejnom záujme

 • Spracovanie údajov o autoroch publikácií v online katalógu a bibliografických databázach (vyplýva zo zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty, § 8).
 • Spracovanie údajov o autoroch pre evidenciu publikačnej činnosti (vyplýva zo zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 108 a).

Ďalšie informácie týkajúce sa spracovávania osobných údajov:

Zásady zaobchádzania s osobnými údajmi používateľov v Knižnično-informačnom systéme ARL

Kontakt SlPK

Mgr. Beáta Bellérová, PhD. :: +421-37-6415037 :: slpk@uniag.sk