Organizačná štruktúra

V zmysle štatútu SPU v Nitre je Slovenská poľnohospodárska knižnica informačným pracoviskom univerzity. Činnosť knižnice riadi riaditeľ, ktorého do funkcie ustanovuje rektor SPU.

Organizačne sa knižnica delí na:

Riaditeľ knižnice

Oddelenie knižničných fondov

Oddelenie knižničných služieb

Oddelenie bibliografie a evidencie publikačnej činnosti

Podrobnejšie informácie o organizačnej štruktúre: Organizačno-prevádzkový poriadok SlPK (Rok 2020).

Zoznam zamestnancov