Otvorený prístup/Otvorená veda :: Open Access/Open Science

Open Access Week 2022 (OAW 2022)  ::  Týždeň otvoreného prístupu 2022

Od 24. do 30. októbra 2022 prebiehalo už globálne etablované podujatie na podporu myšlienok, kultúry a najmä reálnych činov otvoreného prístupu - Týždeň otvoreného prístupu. Tohtoročný týždeň bol zameraný na dopady procesov, ktoré zásadným spôsobom vstupujú do života a existencie celej súčasnej civilizácie a Zeme. Sú to procesy spojené s klimatickými zmenami a klimatickou krízou, ktoré nepoznajú žiadne hranice či už prírodného charakteru alebo umelo vytvorené bariéry. 

Klimatická spravodlivosť je komplexný fenomén, ktorý nesúvisí iba s environmentálnymi faktormi. Je to globálny problém "zakorenených systémových nespravodlivostí" s historickými, sociálnymi, ekonomickými a politickými kontextmi kedy tí najchudobnejší fatálne doplácajú na klimatické zmeny "spustené" tými najbohatšími. Uhlíková stopa ukazuje svoju silu v prostredí, ktoré nemá šancu tejto jej sile čeliť.

Cieľom OAW 2022 bolo podporiť pochopenie toho, čo je klimatická spravodlivosť a aké dôležité sú možnosti prístupu k relevantným informáciám a poznatkom. Konať možno iba so znalosťou veci. Ako sa poukazuje v oficiálnom stanovisku partnerov podujatia, Týždeň otvoreného prístupu 2022 predstavuje príležitosť spojiť sa, konať a zvyšovať povedomie o tom, akým spôsobom otvorenosť podporuje klimatickú spravodlivosť. Dovolíme si však poznamenať, že tento týždeň by mal byť podnetom systematického spájania sa, konania a zvyšovania povedomia všetkých.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre má snahu aktívne podporovať politiku otvoreného prístupu (OA) nielen prostredníctvom tvorivých výstupov autorov z SPU publikovaných v OA časopisoch (vyhľadávať možno v Bibliografickej databáze SlPK, možnosť Rozšírené vyhľadávanie, Databáza: Publikácie zamestnancov SPU v Nitre), ale aj vlastnou publikačnou politikou a zverejňovaním dokumentov s využitím verejných licencií Creative Commons. Okrem vedeckých časopisov sú to aj knižné publikácie a učebné texty. Slovenská poľnohospodárska knižnica, ako akademická knižnica univerzity, ponúka autorom z SPU takúto platformu OA publikovania v podobe svojej Digitálnej knižnice.  

 

International Open Access Week 2022

#OpenForClimateJustice

Vizualizácia výsledkov vyhľadávania v databáze Web of Science ilustruje zastúpenie publikácií autorov SPU v Nitre v otvorenom prístupe za roky 2020 až 2022 (Zdroj: Clarivate, Web of Science, 2022):

Publikácie autorov SPU v Nitre vo Web of Science v režime otvoreného prístupu


 

Otvorený prístup (Open Access, OA) je alternatívnou formou sprístupňovania obsahu v rámci vedeckého publikovania k tradične vnímanému modelu predplatného, ktorý sa týka najmä vedeckých časopisov. OA časopisy nepožadujú platby za prístup k článkom, umožňujú voľný prístup, pričom hľadajú rôzne finančné modely na pokrytie nákladov súvisiacich s posudzovaním obsahu (recenzovaním) a publikovaním.

Ďalšie charakteristiky OA časopisov:

 • Zvyčajne nežiadajú copyright alebo exkluzívne licencie na obmedzenie prístupu k publikovaným článkom, podporujú rozširovanie poznatkov z výskumu prostredníctvom internetu.
 • Majú kvalitu porovnateľnú s tradičnými časopismi.
 • Nenahrádzajú, iba dopĺňajú tradičné časopisy.
 • Sú lepšie dostupné = viac čítané.
 • Články v nich môžu mať vyššiu citovanosť.
 • Ich vplyv rastie, akceptujú ich aj scientometrické databázy Web of Science a Scopus.

 

 

Prečo otvorený prístup? Aké benefity prináša vedeckej komunite/autorom?

Prečo otvorený prístup

 

Idea otvoreného prístupu k vedeckým publikáciám sa, napriek viacerým výhradám, stáva všeobecne akceptovanou, pričom sa zdôrazňuje, že širšia dostupnosť výsledkov výskumu všetkým jeho aktérom prispieva k vyššej efektivite vedy a k inováciám vo verejnom a súkromnom sektore. V roku 2012 Európska komisia odporučila členským štátom prijať a rozvinúť ich politiky otvoreného prístupu k vedeckým informáciám. Smerovanie k bezplatnému online prístupu k výsledkom výskumu financovaného z verejných zdrojov sa stalo kľúčovou stratégiou na zlepšenie prenosu poznatkov a následne inovácií. V praxi sa to prejavilo napríklad požiadavkou na OA publikovanie výsledkov výskumu v Horizont 2020.

V rámci otvoreného prístupu k publikáciám sa rozvinuli dva základné modely, tzv. cesty, s treťou alternatívou v podobe hybridného riešenia:

 • zelená cesta,
 • zlatá cesta,
 • hybridný model.

Green Open Access -- zelená cesta

Zelená cesta otvoreného prístupu

Princíp spočíva v samoarchivácii vedeckých výstupov/publikácií v otvorených repozitároch a sprístupňovaní samotným autorom. repouitáre môžu byť buď inštitucionálne, predmetové/tematické alebo osobné stránky (môžu byť aj osobné profily na akademických sociálnych sieťach.

Podmienkou je, že autor má vysporiadané otázky súvisiace s autorským právom v prípade publikovania vo vedeckých časopisoch.

 

Gold Open Access -- Zlatá cesta

Zlatá cesta otvoreného prístupu

Zlatá cesta predstavuje publikovanie vedeckých výstupov/článkov v tzv. otvorených časopisoch, kedy autor poskytuje vydavateľovi tzv. nevýhradnú licenciu, čo otvára cestu k jeho ďalšiemu sprístupňovaniu, napr. prostredníctvom nejakého otvoreného repozitára.

Časopisy, v ktorých autor publikuje môžu byť komerčného ako aj nekomerčného charakteru.

 


Otvorený prístup, to nie je iba publikovanie v časopisoch. Otvorený prístup sa rozvíja na viacerých platformách a dnes sa s ním možno stretnúť v podobách, ako sú:

 • Otvorené dáta
 • Otvorená veda
 • Otvorené vzdelávanie

Otvorená veda by mala zahŕňať rozmanitosť vedomostí, postupov, pracovných postupov, jazykov, výstupov výskumu a výskumných tém, ktoré podporujú potreby a epistemický pluralizmus vedeckej komunity ako celku, rôznorodých výskumných komunít a vedcov, ako aj širšej verejnosti a držiteľov znalostí. mimo tradičnej vedeckej komunity vrátane miestneho/domorodého obyvateľstva a miestnych komunít a sociálnych aktérov z rôznych krajín a regiónov, ak je to vhodné. (Odporúčanie UNESCO o otvorenej vede).

Rôznorodosť, rovnosť a začlenenie musia byť dôsledne uplatňované po celý rok a musia byť integrované do štruktúry otvorenej komunity, od spôsobu budovania našej infraštruktúry cez organizovanie komunitných diskusií až po riadiace štruktúry, ktoré používame. Medzinárodný týždeň otvoreného prístupu je dôležitou príležitosťou na podnietenie diskusií, vytvorenie kontaktov naprieč komunitami a medzi nimi, ktoré môžu uľahčiť tento spoločný návrh, a napredovať pri budovaní spravodlivejších základov pre otváranie vedomostí – diskusií a akcií, v ktorých je potrebné rok čo rok pokračovať.

Otvorená veda na Slovensku

S témou otvoreného prístupu súvisí množstvo ďalších okruhov problémov a otázok, ako napríklad verejné licencie (Creative Commons),práva duševného vlatsníctva, akademické sociálne siete (napr. ResearchGate, Academia.edu, Mendeley...) a pod.

Prehľad recenzovaných časopisov s otvoreným prístupom poskytuje databáza Directory of Open Access Journals (DOAJ). Pre zaradenie do DOAJ musí časopis splniť určené kritériá (https://doaj.org/publishers).

Vedecké časopisy vydávané SPU v Nitre sú tiež OA časopismi:

 • Acta Fytotechnica et Zootechnica
 • Acta Regionalia et Environmentalica
 • Acta Technologica Agriculturae
 • Agrobiodiversity for Improving Nutrition, Health and Life Quality
 • EU Agrarian Law
 • Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences
 • Mathematics in Education, Research and Applications (MERAA)
 • Review of Agricultural and Applied Economics
 • Visegrad Journal on Bioeconomy and Sustainable Development

Kontakt:
PhDr. Ľubica Jamborová, PhD., lubica.jamborova@uniag.sk, +421-37-641 5043

Slovenská poľnohospodárska knižnica ponúka jednotlivým zamestnancom, doktorandom alebo pracoviskám konzultačné hodinky k nasledovným témam:

 • OA publikovanie pre začiatočníkov (PhDr. Ľubica Jamborová, PhD.)
 • Digitálne identifikátory pre vedecké publikovanie (Ing. Janette Guzmická / PhDr. Ľubica Jamborová, PhD.)
 • Riziká publikovania – predátori a pseudo časopisy (Mgr. Beáta Bellérová, PhD.)

Konzultačné hodinky ponúkame na požiadanie. Stačí si pár dní vopred dohodnúť termín s jednotlivými garantmi tém.

Kontakty

 • Mgr. Beáta Bellérová, PhD.   ::   beata.bellerova@uniag.sk
 • Ing. Janette Guzmická   ::   janette.guzmicka@uniag.sk
 • PhDr. Ľubica Jamborová, PhD.   ::   lubica.jamborova@uniag.sk