Indexovanie časopisov

Návod ako zistiť či je časopis karentovaný

Návod ako vyhľadať karentované časopisy pre konkrétnu vednú oblasť

Pravidlá výberu publikácií do WoS (vzťahujú sa aj na Current Contents Connect)

Pravidlá výberu publikácií do Scopus

Pre účely hodnotenia sa sleduje najmä indexovanie v scientometrických databázach Web of Science a Scopus. Výnimočne, v prípade špecifických vedných odborov, môže ísť aj iné databázy, ktoré si daná vedecká komunita určí.

Indexovanie (registrovanie) časopisu vo Web of Science (WoS) alebo Scopus znamená, že sú jeho celé čísla a ročníky spracované a vyhľadateľné v danej databáze.

Keďže platforma WoS zahŕňa niekoľko databáz, indexovanie vo WoS znamená konkrétnu databázu, Web of Science™ Core Collection. Pri indexovaní v Medline alebo Biosis Citation Index, hoci sú na platforme WoS, už nehovoríme o indexovaní vo WoS, ale v Medline alebo Biosis.

„Karentovanie“ časopisu, t. j. indexovanie v datatabáze Current Contents Connect (CCC) je špecifickým slovenským hodnotiacim kritériom, v zahraničí sa s ním nestretávame. Znamená, že sú celá čísla a ročníky spracované a vyhľadateľné v databáze Current Contents Connect, ktorá je súčasťou platformy WoS. Časopis indexovaný WoS môže a nemusí byť indexovaný v CCC. Indexovanie v CCC je chápané ako „vyššia kvalita“ pretože kritériá pre zaradenie do tejto databázy sú prísnejšie, ako pre zaradenie do Web of Science Core Collection.

Zahrnutie publikácií do plnotextových databáz napr. ProQuest, EBSCO, Science Direct, či iných hodnotiacich systémov ako Index Copernicus, CABELL´S a pod. môže byť indikátorom kvality publikácie, avšak pre hodnotiace účely sa spravidla do úvahy neberie. V databázach Web of Science Core Collection a Scopus sa indexujú aj zborníky a monografie, v Current Contents Connect iba časopisy.