Antiplagiátorský nástroj iThenticate

iThenticate  :: Služba Similarity Check (Crossref)

  • Čo je iThenticate :: Poplatky
  • Administrácia iThenticate na SPU v Nitre :: Kontakty

 

  • Softvér na kontrolu originality určený širokej skupine používateľov, ktorí pracujú s textami vyžadujúcimi originálnosť, vrátane editorov vedeckej literatúry rôznych typov a foriem.
  • Texty sa porovnávajú, okrem Internetu, kde je korpus tvorený aj databázou s viac ako 60 miliardami archivovaných webových stránok, s obsahom 40+ miliónov článkov vedeckého obsahu od vyše 590 vydavateľov a 105+ miliónov aktuálnych webových stránok. Databázu plných textov iThenticate používa aj agentúra Crossref v rámci služby Similarity Check. iThenticate databáza zahŕňa tiež 300 000 diplomových a dizertačných prác od ProQuestu
  • Zhoda sa sleduje v 30 jazykoch, o. i. aj v češtine a slovenčine, angličtina je však dominantná.
  • Príspevky odoslané na kontrolu sa ukladajú do súkromných privátnych zabezpečených databáz dostupných iba pre používateľa konkrétneho účtu. Obsah odoslaný na kontrolu je tak chránený pred akýmkoľvek ďalším použitím.
  • Do systému sa môžu vkladať súbory MS Word, Word XML, WordPerfect, PostScript a PowerPoint (.PPT, .PPTX), PHF, HTML, RTF, HWP, OpenOffice (ODT) a čistý text.
  • Systém do niekoľkých minút vygeneruje Similarity Report, ktorá obsahuje informáciu o percentuálnom podiele zhody označenom ako Similarity Index. Správa obsahuje detailné informácie o zdroji zhody s vyobrazením originálneho textu a kontrolovaného textu.
  • iThenticate umožňuje kontrolu širokej škály dokumentov – nielen článkov ale napr. aj vybraných typov dokumentácie administratívneho charakteru, vedeckej, technickej a medicínskej dokumentácie, výskumných správ a projektov. Okrem základného, ročného členského poplatku sa platí osobitný poplatok za každý kontrolovaný text. Náklady na kontrolu jedného článku predstavujú 0,75 $ za dokument do max. 50 strán.
  • Systém pracuje na princípe administrátora a delegovaných používateľov, ktorí pracujú v rámci vlastných skupín.

Administrácia na SPU

Oprávnenými žiadateľmi a používateľmi antiplagiátorského systému sú členovia redakcií vedeckých časopisov vydávaných SPU v Nitre, resp. osoby afiliované s týmito redakciami, ďalej vybraní pracovníci Vydavateľstva SPU a vybrané osoby na základe osobitných dôvodov.

Na základe doručenej žiadosti (stačí e-mailom s uvedením konkrétneho mena, e-mailu a pozície spojenej s výkonom kontrol v systéme) administrátor založí pracovné konto a odošle prístupové údaje automaticky prostredníctvom systému oprávnenej osobe. Táto osoba je poučená o pravidlách práce v systéme a následne jej bude doručený text prehlásenia o tejto skutočnosti, ktoré podpísané vráti do knižnice na meno administrátora. Oprávnená osoba nesie zodpovednosť za prípadné zneužitie prihlasovacích údajov.

Kontakt (administrátor)

PhDr. Ľubica Jamborová, PhD.   ::   lubica.jamborova@uniag.sk

 


Manuál pre prácu so systémom iThenticate