Impakt faktor a ďalšie metriky

Počet publikovaných prác nemusí vypovedať o kvalite publikačnej produkcie, avšak počet prác publikovaných vo významnom vedeckom časopise alebo počet citácií, hoci na kvantitatívnej báze, o kvalite vypovedať môže. V odbornej literatúre sa procesy súvisiace so zhromažďovaním a spôsobom prezentácie numerických indikátorov často zahŕňajú pod spoločný názov metrika. V súvislosti s posudzovaním kvality vedeckých publikácií sa používajú rôzne metriky:

Impakt faktor časopisu (IF) — miera frekvencie, s ktorou bol priemerný článok v časopise za určité obdobie citovaný (vzťahuje sa k hodnoteniu časopisu, nie jednotlivca). Pre hodnotiace účely sa akceptuje výlučne IF časopisu z databázy Journal Citation Reports, ktorá je súčasťou platformy Web of Science™, spoločnosti Thomson Reuters.

Viac o IF a spôsobe jeho zisťovania

h-index (Hirschov index) — je mierou produktivity aj vplyvu publikovanej práce vedca (vzťahuje sa k hodnoteniu jednotlivca, nie časopisu), sleduje sa pre autora, autorské kolektívy aj skupiny dokumentov. Je založený na najcitovanejších prácach a na počte citácií týchto prác. h-index autora 10 znamená, že autor má 10 publikácií, ktoré majú 10 a viac citácií. Možno ho zistiť z databáz Web of Science aj Scopus (príp. aj vypočítať na základe údajov z Google Scholar). Spravidla sa vypočítava na základe obsahu konkrétnej databázy, preto sa údaje z Web of Science a Scopus líšiť

SJR ( SCImago Jurnal Rank) — je indikátorom kvality časopisu. Predstavuje mieru vedeckého vplyvu časopisov, pri jeho výpočte sa sleduje tak počet citácií, ako aj význam (prestíž) časopisov, v ktorých boli publikované citujúce články. Používa algoritmus PageRank (rovnako ako Google) a je alternatívou k impakt faktoru. Možno ho zistiť z databázy Scopus alebo voľne dostupnej webovej aplikácie SCImago.

Cites per Doc. (2y) — používa rovnaký vzorec pre výpočet ako impakt faktor, pre výpočet sa však využívajú údaje z databázy Scopus. Možno ho získať z voľne dostupnej webovej aplikácie SCImago.