ORCID iD

ORCID - Open Researcher and Contributor iD je jedinečný, 16 znakový kód kompatibilný s ISO štandardom - ISO 27729. Patrí do skupiny tzv. otvorených identifikátorov, t. j. nie je viazaný na žiadny komerčný informačný produkt alebo prostredie. Má globálnu akceptáciu a čoraž širšie uplatnenie v podpore nielen otvorenej vedy, ale aj nástrojov na hodnotenie vedy a vedeckého výskumu. Spoľahlivo odlišuje autorov s rovnakými menami, eliminuje problém rôznych zápisov toho istého mena, či zmeny mena. Nemení sa ani v prípade zmeny pracoviska autora.

Systematické používanie ORCID iD umožňuje priradiť konkrétne vedecké výstupy konkrétnemu autorovi. Uľahčuje zdieľanie informácií medzi vedcami, vydavateľmi a grantovými agentúrami. Často ho vyžadujú vydavatelia vedeckých časopisov pri prijímaní článkov, niekedy je potrebný aj pri predkladaní projektov a pod.

Profil ORCID je digitálnou vizitkou vedca, je dôležité naplniť ho informáciami a priebežne ich aktualizovať. Je to priestor pre prezentáciu projektových aktivít, výskumov a ich výstupov a publikačných aktivít v medzinárodnom kontexte. Do osobného profilu ORCID možno importovať záznamy o publikáciách aj z komerčných databáz ako sú Web of Science alebo Scopus. Ďalšou z možností je využitie databázy DOI v prípade, že dokument mal registrovaný obsah v databáze Crossref a pridelený tento perzistentný identifikátor. Pridanou hodnotou v prostredí SPU je možnosť exportu dát z databázy publikačnej činnosti, ktorú buduje Slovenská poľnohospodárska knižnica a to prostredníctvom exportu do formátu BibTEX a následného importu do prostredia ORCID. Návod je dostupný v materiáloch nižšie.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre odporúča svojim autorom zaregistrovať sa do systému ORCID, vytvoriť si ORCID iD a používať ho všade, kde je to možné.

Návody na registráciu a doplnenie publikácií

Podpora zo strany knižnice

  • Inštruktáže pre pracoviská
  • Individuálne konzultácie

Kontakty

  • Ing. Janette Guzmická   ::   janette.guzmicka@uniag.sk :: kl. 5041
  • PhDr. Ľubica Jamborová, PhD.   ::   lubica.jamborova@uniag.sk :: kl. 5043

 

ORCID 1 ORCID 2

ORCID 3

 

Aktualizácia  :: 2020-01-20