Podklady pre evidenciu umeleckej činnosti

Vzhľadom na rôznorodosť podkladov pre evidenciu umeleckej činnosti je spracovanie podkladov pre evidenciu umeleckých výstupov potrebné dohodnúť individuálne so spracovateľským pracoviskom:

Oddelenie bibliografie a evidencie publikačnej činnosti

Kontakt

  • Ing. Janette Guzmická, janette.guzmicka@uniag.sk, +421-37-6415 050

Evidujú sa výlučne výstupy autorov v nadväznosti na ich pôsobenie v študijnom programe alebo predmete, ktorého výstupom je tvorba umeleckého diela alebo umelecký výkon.

Požadovaná dokumentácia v zmysle prílohy č. 8 k Vyhláške č. 397/2020 Z. z. je najmä:

a) doklad o autorstve výstupu umeleckej činnosti, formou objednávky, zmluvy, preberacieho protokolu alebo čestného vyhlásenia objednávateľa potvrdzujúceho autorstvo, realizáciu a jeho umiestnenie,

b) dokumentácia s uvedením identifikačných údajov o evidovanom výstupe umeleckej činnosti v podobe plagátu, pozvánky, programu, fotografie, anotácie, dokladu o vyzvanej účasti, potvrdenej pozvaním na podujatie a podobne.

Pri evidencii výstupu umeleckej činnosti sa nepredkladá dokumentácia vo forme odkazu na webovú stránku alebo webové sídlo autora alebo na iný vlastný informačný zdroj.