EPCA :: Výstupy databáza SlPK

Aplikácia EPCA výstupy umožňuje tvorbu prehľadov publikačnej činnosti a ohlasov z Databázy publikácií zamestnancov SPU v Nitre v štruktúrovanej podobe podľa kategórií MŠVVaŠ SR. V databáze sú spracované:

  • publikácie od roku 1993, od roku 2005 majú publikácie priradené kategórie podľa vyhlášky (predtým smernice) MŠVVaŠ,
  • ohlasy v publikáciách neevidované v databázach Web of Science a Scopus (aj autorov mimo SPU v Nitre),
  • ohlasy v databázach Web of Science a Scopus, tieto však nemusia byť kompletné.

K dispozícii sú rôzne typy výstupov: personálne bibliografie, bibliografie pracoviska, bez ohlasov, s ohlasmi, s uvedením percentuálnych podielov autorov, s doplnenými údajmi o impakt faktoroch a idexovaní a pod. Súčasťou výstupov môžu byť aj sumárne tabuľky s počtom publikácií a ohlasov v jednotlivých kategóriách. Výsledný dokument je vo formáte RTF.

Poradenstvo pre prácu s aplikáciou poskytuje:

Oddelenie bibliografie a evidencie publikačnej činnosti SlPK, slpk-epca@uniag.sk, +421-37-6415 050