Podklady pre evidenciu publikačnej činnosti

Formulár Evidencia publikačnej činnosti. Vyžaduje sa prihlásenie v Microsoft 365 (Office 365). Používatelia, ktorí majú zapamätané prihlasovacie údaje môžu mať problémy s prihlásením do systému. Je potrebné vymazať cookies!

Od roku 2022 sa údaje pre evidenciu publikačnej činnosti a ohlasov odosielajú do knižnice výlučne online, prostredníctvom elektronických formulárov.

Na základe Uznesenia 15/2023/KR budú pracovníkmi knižnice spracovávané do databázy len tie publikácie, ktoré budú autormi evidované cez online registračný formulár. Iným spôsobom dodávané podklady tvorivých výstupov zaradené a evidované nebudú.

Informácie o publikáciách sa odosielajú výlučne prostredníctvom elektronického formulára. Do formulára možno priložiť požadovanú dokumentáciu (podklady) v zmysle Prílohy č. 3 Vyhlášky č. 397/2020 Z. z. - Podrobnosti o dokumentácii predkladanej autorom k výstupu publikačnej činnosti a k ohlasu na výstup publikačnej činnosti.

Ak autor nemá dokumentáciu v elektronickej forme, môže po vyplnení formulára odoslať tlačené kópie, alebo originál publikácie do knižnice, pracovisko: Oddelenie bibliografie a evidencie publikačnej činnosti

Požadované podklady pre zaevidovanie publikácie:

Publikácia ako celok (monografia, kniha, učebnica...), predkladá sa najmä

a) titulný list publikácie,
b) tiráž,
c) obsah,
d) úvod, predslov, záver a doslov, ak sú vo výstupe publikačnej činnosti,
e) úplný zoznam použitej literatúry, ak je zoznam použitej literatúry uvedený podľa kapitol,
predkladá sa použitá literatúra z prvých troch kapitol,
f) časť o autoroch,
g) informácia o recenznom konaní, ak sa uskutočnilo alebo informácia, že výstup publikačnej činnosti je vydaný vo vybranom vydavateľstve.

Pre publikácie V1 (typ dokumentu monografia, editovaná kniha) sa vyžaduje plný text publikácie - elektronická verzia – pdf po vydavateľskej úprave. Odovzdanie plného textu nahrádza podklady uvedené vyššie. Bez odovzdania plného textu nebude možná jeho formálna verifikácia zo strany CREPČ a nebude predmetom štátnej dotácie.

Časť z celku (kapitola, príspevok, článok ...), predkladá sa najmä

a) titulný list celku,
b) tiráž celku,
c) obsah celku,
d) úvod, predslov, záver a doslov, ak sú v celku,
e) prvá a posledná strana výstupu publikačnej činnosti,
f) zoznam použitej literatúry,
g) časť o autoroch,
h) informácia o recenznom konaní, ak sa uskutočnilo alebo informácia, že výstup publikačnej
činnosti je vydaný vo vybranom vydavateľstve.
i) doklad o pozvaní pri príspevku z konferencie.

Pre publikácie V2 (typ dokumentu kapitola) sa okrem vyššie uvedeného  vyžaduje plný text kapitoly a titulný list.

Dokument práva duševného vlastníctva (patent, úžitkový vzor, dizajn ....), predkladá sa
zverejnený dokument (patentová prihláška, patentová listina, prihláška úžitkového vzoru, osvedčenie o zápise úžitkového vzoru, osvedčenie o zápise dizajnu, osvedčenie o zápise topografie polovodičových výrobkov, osvedčenie o zápise označenia výrobku, osvedčenie o zápise zemepisného označenia výrobku, šľachtiteľské osvedčenie)


Dokument zverejnený spôsobom umožňujúcim hromadný prístup, predkladá sa výstup publikačnej činnosti z príslušnej webovej stránky.

Kontakty:

  • Ing. Janette Guzmická, janette.guzmicka@uniag.sk, +421-37-6415 050
  • Ing. Ingrid Jirásková, ingrid.jiraskova@uniag.sk, +421-37-6415 050
  • Ing. Alžbeta Poláčková, alzbeta.polackova@uniag.sk, +421-37-6415 050