Agenda DOI na SPU v Nitre

DOI® - Digital Object Identifier

DOI upútavka

 • Čo je DOI :: Poplatky :: Ako DOI funguje :: Čomu sa prideľuje
 • Forma zápisu DO :: Citovanie a odkazovanie prostredníctvom DOI
 • Koordinácia DOI na SPU v Nitre :: Prideľovanie DOI/žiadosť :: Kontakty
 • Povinnosti člena Crossref :: Doplnkové služby

Čo je DOI®

DOI® je unikátny a trvalý identifikátor digitálneho objektu dostupného prostredníctvom virtuálnej (digitálnej) siete, identifikátor, ktorý jednoznačne identifikuje digitálny objekt v globálnej sieti internetu.

Je štandardom ISO a patrí do skupiny tzv. otvorených identifikátorov (patrí sem napr. aj personálny identifikátor ORCID) . Nemá žiadny vzťah k iným identifikátorom/medzinárodným štandardným číslam ako napr. ISSN, ISBN, ISMN a pod. Jeho poslaním je zabezpečenie trvalej dostupnosti dokumentu/objektu v sieti. Identifikátor DOI je trvalý napriek všetkým zmenám, ktoré sa s objektom dejú (okrem situácie, kedy je objekt fyzicky vymazaný z úložiska/servera). Je registrovanou ochrannou známkou. Celý systém zastrešuje medzinárodná nezisková asociácia International DOI Foundation a je založený na štruktúre registračných agentúr. Aktuálne v rámci systému DOI poskytuje vo svetovom meradle služby 10 registračných agentúr, pôsobiacich v rôznych aplikačných oblastiach, ktoré sa špecializujú buď na určitý druh digitálneho obsahu (vedecké dáta, akademický publikačný priestor, filmy a televízne diela, zvukový obsah a pod.), alebo pokrývajú určitú geografickú, resp. jazykovú oblasť (Čína, Kórea, Japonsko, Taiwan).

Pre akademické prostredie a oblasť vedeckej literatúry funkciu registračnej agentúry plní medzinárodná registračná agentúra Crossref, vedecké dáta a ďalšie vedecké a výskumné výstupy zastrešuje agentúra DataCite.

Právo registrovať obsah/prideľovať DOI vzniká na základe riadneho členstva záujemcu, napr. vydavateľa, alebo inštitúcie, ktorá síce sama obsah nepublikuje, ale je ochotná poskytnúť službu viacerým malým vydavateľom a sprostredkovať registráciu DOI ako člen typu „sponzor“.

Poplatky

Každý člen Crossref platí ročný členský poplatok, ktorý sa vypočítava na základe ročného obratu. Okrem tohto poplatku sa za každý aktuálne publikovaný objekt (maximálne dva roky dozadu) s prideleným DOI platí poplatok vo výške 1 USD. Možno prideliť DOI aj starším publikáciám (napríklad aj digitalizovaným), v tomto prípade je poplatok 0,15 USD.

Poplatky: https://www.crossref.org/fees/

Ako DOI funguje

Vlastník digitálneho objektu (resp. vydavateľ) pridelí DOI príslušnému digitálnemu objektu a vloží do databázy registračnej agentúry Crossref zodpovedajúce metadáta, ktoré okrem iných údajov obsahujú aj URL objektu s aktuálnym umiestnením tohto objektu v sieti. Keď je digitálny objekt presunutý na inú lokalitu (adresný priestor), je vlastník povinný aktualizovať URL digitálneho objektu v databáze registračnej agentúry. Člen DOI tým zodpovedá za zabezpečenie perzistencie DOI identifikátora. V prípade potreby je k dispozícii transparentný a jednoduchý mechanizmus opráv/korektúr.

Čomu sa prideľuje

DOI sa prideľuje iba tým objektom (publikáciám), ktorých plné texty sú online dostupné v digitálnej forme (majú svoje vlastné, unikátne URL – napr. http://...) v internete. Každý dokument musí mať tzv. landing page (vstupnú stránku). Táto stránka, ktorá sa používateľovi zobrazí po zadaní DOI musí obsahovať minimálne úplnú bibliografickú citáciu, resp. úplné bibliografické údaje (vrátane DOI). Ďalej musí byť zobrazený mechanizmus, ako sa používateľ dostane k plnému textu. Väčšina členov združenia Crossref zobrazuje stránku s abstraktom a umožňuje automaticky získať prístup k plnému textu.

Príklad vstupnej stránky dokumentu SPU v Nitre:

 Ukážka registrovanej publikácie s DOI

 


Čo má obsahovať response page: https://support.crossref.org/hc/en-us/articles/214669863-Your-landing-page

Najčastejšie typy digitálnych objektov, ktorým možno prideliť DOI:

 • časopis,
 • kniha,
 • článok v časopise,
 • kapitola v knihe,
 • tabuľka,
 • obrázok,
 • datasety/databázy.

Bližšie informácie: https://www.crossref.org/services/content-registration/


Forma zápisu DOI

Identifikátor DOI sa skladá z dvoch častí – prefixu a sufixu v tvare DOI 10.XXXX/XXXXXXXXXX:

 • prefix je číslo, ktoré jednoznačne identifikuje vlastníka digitálneho objektu (inštitúciu, vydavateľa) v tvare 10.XXXX,
 • sufix je ľubovoľný alfanumerický reťazec znakov, ktorý jednoznačne identifikuje digitálny objekt v rámci inštitúcie (vlastníka) v zmysle interných pravidiel vlastníka. Zaručené musí bezpodmienečne byť to, že jeden objekt nedostane dva identifikátory, alebo že jeden identifikátor bude pridelený dvom objektom.

Kým v predchádzajúcom období odporúčala Crossref uvádzať DOI identifikátory v natívnom tvare (doi 10.XXXX/abc), aktuálne odporúčanie je zobrazovať DOI už v tvare priamo klikateľného permanentného URL (https://doi.org/10.XXXX/abc).

Citovanie a odkazovanie prostredníctvom DOI

Odporúča sa DOI používať ako identifikátor online dokumentov/objektov namiesto URL v prípade, že dokument tento identifikátor mal pridelený. Forma základného zápisu vychádza z odporúčaní Crossref, konkrétny spôsob použitia je určovaný konkrétnym, použitým, citačným štýlom (ISO 690, APA, MLA, ACS...).

Základný zápis pri odkazovaní na použitý zdroj je vo forme permanentného odkazu -- Priklad:

APA štýl:

Országhová, D., & Horváthová, J. (2017). Assessment of competences acquired via CLIL in selected subjects at the Slovak University of Agriculture in Nitra. Mathematics In Education, Research And Applications, 3(1), 24-31. https://doi.org/10.15414/meraa.2017.03.01.24-31

 

STN ISO 690:

ORSZÁGHOVÁ, Dana a Jarmila HORVÁTHOVÁ. 2017. Assessment of competences acquired via CLIL in selected subjects at the Slovak University of Agriculture in Nitra. Mathematics in education, research and applications [online], roč. 3, č. 1, s. 24-31. ISSN 2453-6881. doi: https://doi.org/10.15414/meraa.2017.03.01.24-31

 

Ako verejnú ponúka DOI  službu shortDOI®, t. j. v prípade dlhého reťazca je možné vygenerovanie skráteného tvaru tohto identifikátora a používať tento tvar. Napr. pre registrovaný identifikátor 10.15414/2019.9780473480899 to skrátená forma  http://doi.org/djkt. Používateľ dostáva takú istú odpoveď ako pri použití zápisu v podobe URL https://doi.org/10.15414/2019.9780473480899

V rámci vývoja je aktuálne ponúkaná aj možnosť generovania QR kódov pre prideľované identifikátory/zaregistrovaný obsah. QR kód sa umiestňuje na vstupnú stránku spolu s ostatnými údajmi. Tento krok má umožniť rýchly prístup k obsahu/dokumentom používateľom s mobilnými aplikáciami.


Koordinácia DOI na SPU v Nitre

Zmluvu o prístupe k systému DOI podpisuje štatutárny reprezentant vydavateľa – rektor SPU v Nitre, ktorý deleguje výkon agendy na koordinátora. Koordinátorom a reprezentantom Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v systéme Crossref je Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre. Tá zabezpečuje exporty metadát (v prípade že publikačný systém umožňuje exporty v XML) alebo zápis metadát (manuálny zápis cez formulár) do systému DOI na základe prideleného administrátorského konta a aktualizáciu údajov v prípade zmeny (informácia o zmene musí byť korporátnym autorom/autorom//fakultou oficiálne oznámená kompetentnému pracovníkovi knižnice, ktorý zabezpečuje agendu DOI).

Na SPU sú čísla DOI prideľované tak periodickým (4 tituly), ako aj neperiodickým publikáciám (výberovo). V prípade neperiodických publikácií musí mať táto už pridelené ISBN – túto agendu zabezpečuje Vydavateľstvo SPU (VES SPU).

Neperiodické publikácie
Neperiodické publikácie, ktorým sa prideľuje DOI (monografie, učebnice/učebné texty/zborníky) sa nachádzajú v digitálnej knižnici SlPK. Tým je zabezpečovaná perzistentnosť v zmysle platných pravidiel a podmienok.

Zoznam časopisov

Časopisy majú vlastné prezentačné prostredia (webové sídla).

Konvencia tvaru DOI na SPU v Nitre

Prefix SPU v Nitre je 10.15414.

Od 1.2.2022 má vlastný prefix časopis Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences (JMBFS) - 10.55251. Posledné záznamy so spoločným prefixom SPU boli zaregistrované pre vol. 7, no 3, December 2021 - January 2022.


Prideľovanie DOI/žiadosť

Identifikátor sa prideľuje na základe konzultácie s koordinačným pracoviskom. Súčasťou procesu je vyjadrenie súhlasu s podmienkami Crossref a akceptácia zodpovednosti.

DOI sa prideľuje zásadne publikáciám/dokumentom, ktoré prešli edičným/recenzným procesom a majú pridelený ďalší zo štandardných identifikátorov publikácie/vydavateľa, t. j. ISSN v prípade periodických publikácií a ISBN v prípade knižných/neperiodických publikácií.

Formálne sa o pridelenie DOI žiada prostredníctvom žiadosti, ktorá je po vyplnení doručená koordinátorovi (SlPK).

Kontakty

Koordinácia a administrácia, technická podpora DOI: Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre, PhDr. Ľubica Jamborová, PhD. -- tel. +421-37-6414 978, e-mail: lubica.jamborova@uniag.sk alebo doi@uniag.sk

Finančná agenda (poplatky, faktúry): Vydavateľstvo SPU v Nitre, Ing. Ľubica Ďuďáková -- e-mail: lubica.dudakova@uniag.sk

Koordinácia/agenda pre časopis JMBFS: doc. Ing. Lukáš Hleba, PhD. -- e-mail: lukas.hleba@uniag.sk


Povinnosti člena Crossref

Každá členská organizácia CrossRef musí dodržiavať určené pravidlá a plniť povinnosti vyplývajúce z pristúpenia k organizácii:

 • inbound linking: prideliť DOI svojim objektom (napríklad článkom časopisu), pridelené DOI uviesť vo všetkých prezentačných formách (tlačená, online) na titulnej stránke článke a poprípade v hlavičke/päte každej strany; vložiť metadáta článku v požadovanom formáte do databázy Crossref,
 • outbound linking: pre každú položku v zozname referencií daného článku vyhľadať v databáze Crossref či existuje jej špecifické DOI a v prípade jeho existencie tento údaj uviesť ako súčasť referencie zdroja,
 • okamžite a bezpodmienečne riešiť prípadné duplicity,
 • priebežne aktualizovať metadáta článkov v databáze CrossRef, najmä URL (pri premiestnení objektu okamžite opraviť údaj v databáze) – zabezpečenie perzistencie DOI,
 • viesť internú agendu pridelených DOI identifikátorov s definovanými kompetenciami v rámci inštitúcie (vlastníka DOI).

Vytvorenie systému na prideľovanie DOI a inbound/outbound linking v rámci konkrétneho redakčného a publikačného workflow je internou záležitosťou každej inštitúcie (vlastníka DOI).

DOI a príslušné metadáta je do systému Crossref treba zadať čo najskôr po online publikovaní obsahu (odporúča sa do 24 hodín).

Doplnkové služby

Okrem zabezpečenia základných procesov a základných operácií spojených s pridelením DOI zmluvnému partnerovi ponúka Crossref aj ďalšie služby, ktoré sú buď bezplatné, alebo platené. Patria sem napríklad:

 • Cited-by-Linking: umožňuje pri článkoch z časopisov zobrazovanie aktuálnej informácie o tom, kto článok citoval (v rámci outbound linking CrossRef)
 • Similarity Check: platená služba (fixný ročný poplatok aj poplatky za kontrolné procesy) umožňuje v rámci systému Crossref kontrolu textov, identifikáciu prípadnej podobnosti s inými textami/dokumentmi -- antiplagiátorský systém (platforma iThenticate).

SPU v Nitre rozšírila zmluvný vzťah v roku 2019 aj na službu Similarity Check. Kontrolu originality zaslaných rukopisov využívajú všetky redakcie vyššie spomenutých titulov časopisov, ktorým je prideľované DOI.

Kontakt, informácie, konzultácie

doi@uniag.sk  ::  PhDr. Ľubica Jamborová, PhD.  :: lubica.jamborova@uniag.sk :: +421-37-6414 978