Ako citovať – návody pre študentov SPU v Nitre

Zápis údajov v odkazoch informačné zdroje musí byť v súlade s normou STN ISO 690:2022 (01 0197) Informácie a dokumentácia – Návod na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene.

Odporúčaný systém citovania v texte je citovanie v zátvorkách, označované aj ako systém mena a dátumu alebo Harvardský systém.

Interpretáciu normy STN ISO 690:2022, ktorá je východiskom požadovanej úpravy odkazovania informačných zdrojov v záverečných prácach na SPU v Nitre pripravila pracovná skupina Slovenskej asociácie knižníc pod vedením doc. Mgr. Lucie Lichnerovej, PhD. z Katedry knižničnej a informačnej vedy FiF UK v Bratislave (September 2023).

 

Príklady odkazov na informačné zdroje podľa STN ISO 690:2022 (zapracované zmeny)

Príklady odkazov na informačné zdroje podľa STN ISO 690: 2012 (možnosť porovnania zmien)