Ako citovať – návody pre študentov SPU v Nitre

Zápis údajov v odkazoch informačné zdroje musí byť v súlade s normou STN ISO 690: 2022.

Odporúčaný systém citovania v texte je citovanie v zátvorkách, označované aj ako systém mena a dátumu alebo Harvard systém.

Príklady odkazov na informačné zdroje  ::  Formát pre tlač (PDF) alebo Zjednodušený grafický manuál (HTML galéria)


AKO CITOVAŤ -- Stránka bude doplnená/aktualizovaná v najbližších dňoch

Blog
Článok v tlačenom časopise
Článok v online časopise
Článok v tlačenom zborníku
Článok v zborníku na CD
Článok v online zborníku
Databáza
Dáta
E-kniha
Elektronická pošta
Kniha – tlačená 1 až 5 autorov
Kniha tlačená – viac ako 5 autorov
Kniha na CD
Kapitola v knihe
Norma
Mapa
Mapa z webu
Patentový dokument (patent, úžitkový vzor, dizajn, ochranná známka)
Prezentácia
Softvér
Video
Zákon / Vyhláška
Záverečná (dizertačná/diplomová/bakalárska) práca tlačená
Záverečná (dizertačná/diplomová/bakalárska) práca online
Webová stránka
Sekundárna (prevzatá, sprostredkovaná) citácia