Citovanie a odkazovanie :: Všeobecné odporúčania a odporúčania pre záverečné práce

V prípade záujmu o konzultáciu na konkrétnu tému je možnosť dohodnúť online konzultáciu v prostredí MS Teams (kontakt: lubica.jamborova@uniag.sk)

O b s a h

Citačné štýly

Všeobecné odporúčania pre správne citovanie a odkazovanie na literatúru podľa STN ISO 690

Odporúčania pre správne citovanie a odkazovanie na literatúru pre študentov SPU v Nitre

 

Korektná práca s informačnými zdrojmi, identifikácia informačného zdroja použitého vo vlastnej práci, resp. jeho vybraných častí, patrí medzi základné princípy publikačnej etiky. Bez ohľadu na to, či autor pracuje so zdrojmi vedeckého/odborného , populárno-náučného či populárneho charakteru. A bez ohľadu na to, či ide o informačný prameň v tlačenej alebo elektronickej forme. Nakoľko komunikácia zahŕňa celý komplex foriem a kanálov, citovanie pôvodcu a odkazovanie na použitý zdroj sa týka napríklad aj osobnej komunikácie, alebo informácií komunikovaných na rôznych odborných podujatiach a pod. Citovanie je dôležitým prvkom vedeckých/odborných prác a vedeckej/akademickej komunikácie. Rešpektovanie a dodržiavanie etických pravidiel je iba jeden aspekt vo vzťahu k citovaniu. Druhým je používanie rôznych techník, ktoré umožňujú identifikáciu cudzích myšlienok, spojenie miesta v textom kde boli použité (citácia) s konkrétnym prameňom v zozname použitej literatúry, t. j. v zozname bibliografických odkazov. Súbor pravidiel, ktoré definujú spôsob citovania literárnych prameňov/informačných zdrojov a odkazovania na citované literárne pramene/informačné zdroje sa súhrnne označuje ako citačné štýly.

 

Citačné štýly

Pre citovanie a vytváranie odkazov na použitú literatúru existuje niekoľko desiatok citačných štýlov. Ich používanie súvisí tak s rozdielmi medzi disciplínami, ako aj so zaužívanými postupmi v publikovaní. Citačné štýly majú množstvo verzií a variant, líšia sa formou zápisu údajov aj spôsobom citovania v texte.
ISO štandardom pre tvorbu bibliografických odkazov a citovanie je ISO 690. STN ISO 690 z mája 2012 je prekladom jej 3. vydania z 15. júna 2010. Vo vydavateľskej praxi na Slovensku sa využíva tak STN ISO 690 ako aj citačné štýly vyššie spomenuté, resp. ich modifikácie pre potreby najmä vedeckých časopisov.
Pre citovanie a vytváranie odkazov v záverečných prácach platí STN ISO 690, resp. Metodické usmernenie MŠVVaŠ č. 56/2011 o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, uchovávaní a sprístupňovaní.

Medzi najznámejšie/najčastejšie používané citačné štýly okrem ISO 690 vo svete patria:

ACS štýl (American Chemical Society) :: Najmä pre publikovanie v oblasti chémie

APA štýl (American Psychological Association) :: Pre humanitné a spoločenské vedy

CSE (Council of Science Editors, predtým the Council of Biology Editors) :: Určený pre prírodné vedy

Chicago štýl (Chicago Manual of Style, CMS style) :: Často sa uvádza ako štýl, ktorý pokrýva potreby širokého spektra vedných oblastí

Harvard štýl (Harvard Referencing Style) :: Spolu s Chicago štýlom patrí medzi najrozšírenejšie

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) :: Technické vedy a výpočtovú techniku

MLA štýl (Modern Language Association) :: Používaný najmä v humanitných vedách

National Library of Medicine (NLM) :: Citovanie v oblasti medicíny

Turabian štýl je skrátenou formou Chicago štýlu, používaný najmä študentmi

Vancouver štýl :: Medicína a prírodné vedy

Obsah

 


 

Všeobecné odporúčania pre správne citovanie a odkazovanie na literatúru podľa STN ISO 690

1. Všeobecné informácie
2. Metódy citovania
3. Poradie údajov v odkazoch a povinnosť ich uvádzania
4. Zápis údajov v odkazoch
5. Bibliografické odkazy :: Abecedné usporiadanie odkazov, príklady

Verzia dokumentu pre tlač (PDF/A)

ÚVOD
Norma STN ISO 690 (01 0197) Informácie a dokumentácia. Návod na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie, ktorá je účinná od mája 2012 nahradila dve normy: normu STN ISO 690 Dokumentácia. Bibliografické odkazy. Obsah, forma a štruktúra z apríla 1998 a normu STN ISO 690-2 Informácie a dokumentácia. Bibliografické citácie. Časť 2: Elektronické dokumenty a ich časti z decembra 2001.

Na úvod týchto odporúčaní je nevyhnutné zdôrazniť, že norma STN ISO 690 z mája 2012 poskytuje návod na tvorbu bibliografických odkazov a citácií, nepredpisuje však ich konkrétny štýl a interpunkciu. Norma stanovuje, že každý údaj v odkaze musí by zreteľne oddelený, v nej použitá interpunkcia je však iba ilustratívna. Norma odporúča poradie údajov v odkaze, uvádza povinné a voliteľné údaje potrebné pre identifikáciu odkazovaného dokumentu. Preto aj tento materiál možno chápať iba ako odporúčanie.

 

Pre vydávanie časopisov a zborníkov na SPU možno použiť ľubovoľný štýl citovania a odkazovania, je však nevyhnutné zachovať jeho jednotnosť v celej publikácii a uvádzanie všetkých tých údajov, ktoré norma definuje ako povinné. Odporúča sa zachovať kontinuitu doposiaľ používaných štýlov. Odporúčajú sa skôr zmeny zamerané na priblíženie sa k citačným zvyklostiam odbornej komunity danej vednej oblasti a na zjednodušenie odkazov (pri zachovaní údajov, ktoré norma stanovuje ako povinné a zabezpečení jednoznačnej identifikácie odkazovanej publikácie).
V norme je uvedené, že ju nie je možné použiť na právne citácie.

1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Bibliografický odkaz (alebo aj len odkaz) je údaj opisujúci prameň alebo jeho časť dostatočne presne a podrobne na jeho identifikáciu a na umožnenie lokalizácie. Odkazy v odborných a vedeckých publikáciách majú spravidla podobu zoznamov použitej literatúry na konci textu, použitej literatúry pod čiarou, menej často aj v texte samotnom.

Citácia je uvedenie príslušného odkazu v rámci textu alebo inej formy obsahu. Citácia sa viaže na odkaz, t. j. odkaz obsahuje podrobnejšie údaje o citovanej publikácii. Informácie obsiahnuté v odkaze musia byť dostatočne jasné na identifikáciu citovaného materiálu. Preto spôsob citovania ovplyvňuje aj štýl odkazov, ich umiestnenie, usporiadanie a pod.

Údaje pre tvorbu odkazov a citácií by sa mali preberať priamo z publikácie. V prípade tlačených publikácií je to najmä titulný list a tiráž. Titulný list je v knihách spravidla tretia alebo piata strana publikácie, ktorá obsahuje údaje o autorovi, názve, vydavateľovi a pod. Tiráž je najčastejšie posledná potlačená strana knihy. Ak je nevyhnutné uviesť v odkaze údaj, ktorý sa neprebral priamo z publikácie, uvádza sa v hranatých zátvorkách.


2. METÓDY CITOVANIA

Norma stanovuje, že údaje v texte (citácie), by mali byť prepojené s bibliografickými údajmi o informačných zdrojoch, ktoré sú podkladom pre dané údaje (odkazy) niektorým z troch nasledujúcich spôsobov:

 • Systém mena a dátumu (harvardský systém)
 • Číselný systém
 • Priebežné poznámky

2. 1 Systém mena a dátumu (harvardský systém)

V starších zdrojoch je uvádzaný aj ako metóda prvého údaja a dátumu. Za citovanou informáciou v texte sa v zátvorke uvedie meno autora a rok. Ak je meno autora súčasťou textu, uvedie sa v zátvorke rok. Ak sa citujú viaceré publikácie toho istého autora s rovnakým rokom, odlíšia sa malými písmenami (a, b, c, atď.) za rokom vo vnútri zátvoriek a tiež za rokom v zozname odkazov (resp. zozname použitej literatúry). Ak sa citujú konkrétne časti publikácie, môže sa za rokom uviesť číslo strany.

Pri tejto metóde citovania je nevyhnutné upraviť zoznam odkazov (resp. zoznam použitej literatúry) tak, aby za menom autora (autorov) nasledoval rok vydania.

Zoznam sa v tomto prípade usporadúva abecedne podľa priezviska autora.

Táto metóda sa odporúča aj pre citovanie v záverečných prácach.

Príklad citovania systémom mena a dátumu
Text:
Hypotézu potvrdili výsledky výskumov publikovaných Baumgartnerom (1998). Možno ich doložiť aj ďalšími prácami (Benková, 1999a, s. 223; Benková, 1999b, s. 28; Bulla, 2002, s. 102).
Použitá literatúra:
BAUMGARTNER, Ján et al. 1998. Ochrana a udržiavanie genofondu zvierat, šľachtenie zvierat : výskumná správa. Nitra : VÚŽV. 78 s.
BENKOVÁ, Janka. 1999a. Analýza mäsovej úžitkovosti sliepok a kohútov génovej rezervy VÚZV-SCHŠH v Ivanke pri Dunaji. In Journal of Farm Animal Science, roč. 32, s. 219-225. ISSN 1335-3961.
BENKOVÁ, Janka et al. 1999b. Tvorba, uchovanie a využitie biologických vlastností génových rezerv hydiny : výskumná správa. Ivanka pri Dunaji : Stanica chovu a šľachtenia hydiny. 28 s.
BULLA, Jozef. 2002. Frequencies of the ESR genotypes and alleles in Slovak populations of Large White and White Meaty breeds. In 20. Genetické dny. Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, s. 98-103. ISBN 80-7157-607-7.

2. 2 Číselný systém

Za citovanou informáciou v texte sa uvedie poradové číslo citácie. Rovnaké číslo dostane aj záznam citovanej publikácie v zozname odkazov (resp. zozname použitej literatúry). Čísla sa môžu uvádzať v okrúhlych zátvorkách, hranatých zátvorkách alebo ako horné indexy. Ak sa citujú konkrétne časti publikácie, môže sa za poradovým číslom uviesť číslo strany. Pri opakovanom citovaní sa použije to číslo, ktoré bolo publikácii pridelené prvý raz. Pri tejto metóde sa zoznam použitej literatúry usporiada podľa poradového čísla citácie.

Príklad citovania číselným systémom
Text:
Programový balík je dostupný pre Unix/Linux, Windows a Mac na mirroroch (zrkadlených serveroch) CRAN. R-ko má významnú používateľskú komunitu aj na Slovensku a v ČR [25]. V prvej oblasti majú významné postavenie systémy založené na textovom procesore TEX a jeho nadstavbe LATEX [26, 27].
Použitá literatúra:
25. PEKÁR, S. - BRABEC, M. Moderní analýza biologických dat. 1. díl : zobecněné lineární modely v prostředí R. Praha : Scientia, 2009. 225 s. ISBN 978-80-86960-44-9.
26. KOPKA, H. - DALY, P. W. LATEX : podrobný průvodce. Brno : Computer Press, 2004. 576 s. ISBN 80-7226-973-9.
27. RYBIČKA, J. LATEX pro začátečníky. Brno : Konvoj, 2003. 238 s. ISBN 80-7302-049-1.

2. 3 Priebežné poznámky

Podobne ako v prípade číselného systému sa za citovanou informáciou uvedie poradové číslo citácie (v okrúhlych zátvorkách, hranatých zátvorkách alebo ako horné indexy) avšak bližšie údaje umožňujúce identifikovať položku v zozname odkazov sú v poznámkach (spravidla pod čiarou), spolu s inými poznámkami. Jednotlivé poradové čísla sa potom nevzťahujú len na citácie ale aj na poznámky rôzneho druhu. Každá položka v poznámkach dostáva nové číslo, aj opakovaná citácia toho istého diela. Súčasťou poznámky o citácii je potom aj číslo odkazu (resp. položky v zozname použitej literatúry).
Ak sa citujú konkrétne časti publikácie, uvádza sa v poznámke aj číslo strany.

Príklad citovania metódou priebežných poznámok
Text:
..... dôvody pre citovanie ako splácanie účtu zakladateľom odboru, vyjadrenie vzťahu k príbuzným prácam, uvedenie metodológie, technického vybavenia... (8). Naproti tomu, Meško et al. (9) uvádzajú, že sa môžeme stretnúť s tým, že za ... Podľa Best Practice Guidelines on Publication Ethics (10) ....
Poznámky:
8. GARFIELD, odk. 4
9. MEŠKO, odk. 5, s. 56
10. prel. Osvedčené postupy pre publikačnú etiku
Použitá literatúra:
4. GARFIELD, Eugene. Can citation indexing be automated? In Statistical Association Methods for Mechanized Documentation : Symposium Proceedings. Washington : National Bureau of Standards Miscellaneous. Publication, č. 269, 1965, s. 189-192.
5. MEŠKO, Dušan et al. Akademická príručka. 2. dopln. vyd. Bratislava : Osveta, 2005. 496 s. ISBN 80-8063-200-6.


3. PORADIE ÚDAJOV V ODKAZOCH A POVINNOSŤ ICH UVÁDZANIA

Meno tvorcu (autora)

 • Údaj je povinný, ak je k dispozícii, s výnimkou odkazu na časopis ako celok, normu, vyhlášku, zákon.

Rok

 • Údaj je povinný na tomto mieste iba vtedy, ak sa používa citačná metóda mena a dátumu, čo je odporúčaná metóda citovania pre záverečné práce (pozri časť 2.1).

Názov

 • Údaj je povinný pre odkazy na všetky typy publikácií.
 • V prípade odkazu na príspevok (článok v časopise, zborníku alebo kapitola v knihe) sa uvádza okrem názvu príspevku aj názov zdrojového dokumentu, t. j. časopisu, zborníka alebo knihy.

Označenie média (typ nosiča)

 • Údaj je povinný pre odkazy na publikácie, ktoré nie sú vydané v tlačenej forme.

Poradie vydania

 • Údaj je povinný, ak nejde o prvé vydanie.

Miesto vydania a vydavateľ

 • Údaj je povinný, pre odkazy na všetky publikácie s výnimkou odkazu na elektronické správy, normy, vyhlášky a zákony.
 • V norme je uvedený ako povinný tento údaj aj pre odkazy na články v časopisoch, keďže však názov a ISSN časopisu ho identifikujú jednoznačne a ani zahraničná prax ich nepoužíva, možno predpokladať, že ide o chybu.
 • Údaj je povinný, spravidla sa uvádza iba rok, v prípade odkazu na online publikácie, noviny a patenty sa povinne uvádza aj mesiac a deň, resp. aj čas.
 • Ak sa použije citačná metóda mena a dátumu, rok vydania sa na tomto mieste neuvádza, teda neopakuje sa.

Edícia

 • Údaj je povinný iba pre odkazy na knižné publikácie, ktoré sú identifikované ako súčasť edície.

Číslovanie v rámci položky (ročník, číslo, rozpätie strán)

 • Údaj o ročníku je povinný pre odkazy na články v seriálových publikáciách.
 • Údaj o rozpätí strán je povinný pre odkazy na časti celku, t. j. články v časopisoch, zborníkoch, kapitoly v knihách a pod.
 • Údaj o čísle časopisu nie je v norme uvedený ako povinný pri odkazoch na články v časopisoch, je v nej však požiadavka, že v prípade príspevku by sa malo uviesť číslo a označenie najmenšieho samostatne identifikovaného komponentu, preto aj tento údaj možno chápať ako povinný.
 • Údaj o počte strán v knihe nie je v norme uvedený ako povinný, vzhľadom na citačné zvyklosti sa odporúča jeho uvádzanie.

Štandardné identifikátory (ISBN, ISSN, DOI)

 • Údaj je povinný, ak je k dispozícii.

Informácie o dostupnosti, prístupe a umiestnení (URL adresa, umiestnenie)

 • Údaj o URL adrese je povinný pre odkazy na online publikácie.
 • Údaj o umiestnení je povinný iba pre odkazy na tlačené publikácie, ktoré existujú v obmedzenom množstve kópií.

Vyššie uvedené poradie údajov a povinnosť ich uvádzania sa vzťahuje na „bežné“ publikácie, nemusí byť dostačujúce napr. pre odkazy na mapy, elektronické správy, patenty a iné špeciálne dokumenty, ktoré majú určité špecifiká (možno si ich všimnúť v aj príkladoch odkazov v časti 6).


4. ZÁPIS ÚDAJOV V ODKAZOCH

Meno tvorcu (autora)

Najčastejšie sa meno autora (autorov) uvádza v poradí: priezvisko, rodné meno.

 • Priezvisko sa píše veľkými tlačenými písmenami, rodné meno malými. Rodné meno možno skrátiť na iniciálovú skratku.
 • Tituly a hodnosti autorov sa neuvádzajú.
 • Pri publikáciách dvoch a troch autorov sa uvádzajú všetci autori. Ich mená sa oddeľujú pomlčkou, alebo čiarkou.
 • Ak má dokument viac autorov ako troch, uvedú sa buď všetci autori alebo len prvý autor a údaj „a iní“, „a kol.“, resp. „et al.“
 • Ak sa v dokumente nenachádza meno tvorcu, (autor) môže sa uviesť Anonym.
 • Ak je tvorcom organizácia, alebo skupina ľudí, možno uvádzať hromadného tvorcu (ACADEMIA SCIENTARIUM FENNICA, ROYAL SOCIETY, UNESCO, NATO).
 • V prípade určitých druhov publikácií, napr. encyklopédie, mal by sa namiesto tvorcu uviesť názov. (Encyclopaedia Britanica).
 • V prípade odkazu na kapitolu v knihe sa ako povinný údaj uvádza aj autor zdrojového dokumentu.

Názov (a podnázov)

 • Názov sa uvádza v jazyku dokumentu.
 • V prípade odkazu na príspevok (článok v časopise, zborníku alebo kapitola v knihe) sa uvádza názov zdrojového dokumentu, t. j. časopisu, zborníka alebo knihy, tak že mu predchádza slovo „In“. Názov dokumentu sa spravidla typograficky odlišuje - píše sa kurzívou.
 • V prípade odkazu na príspevok (článok v časopise, zborníku alebo kapitola v knihe) sa kurzívou neuvádza názov príspevku, ale názov zdrojového dokumentu, t. j. časopisu, zborníka alebo knihy.
 • Ak sa v dokumente nachádza názov v niekoľkých jazykoch, uvedie sa iba jeden (typograficky najvýraznejší).
 • Ak sú rovnako výrazné viaceré jazyky, uvedie sa názov v jazyku danej publikácie.
 • Ak v dokumente nemožno nájsť názov, jeho označenie by sa malo uviesť v hranatých zátvorkách a musí obsahovať tieto informácie: a) špeciálnu tému, b) druh položky, napr. [databáza], [fotografia], [elektronická pošta].
 • Podnázov sa uvádza vtedy, ak je to užitočné z hľadiska identifikácie. Od názvu sa oddeľuje medzerou, dvojbodkou a medzerou. Podobne sa píše aj označenie výskumných správ a záverečných prác (bakalárske, diplomové, dizertačné).
 • Ak sa cituje správa z elektronickej pošty alebo elektronickej konferencie (diskusnej skupiny), plní funkciu názvu dokumentu predmet správy.

Označenie média (typu nosiča)

 • Uvádza sa iba v prípade dokumentu, ktorý je sprístupnený inak, ako v tlačenej forme.
 • Uvádza sa v hranatých zátvorkách, napr. [online], [CD], [DVD], [databáza], [online časopis], [elektronická pošta].

Poradie vydania

 • Uvádza sa pri odkaze na monografiu ako celok alebo elektronický dokument (ak je v ňom uvedené), s výnimkou prvého vydania.
 • Číslo vydania alebo údaje o zmenách súvisiacich s vydaním sa uvádzajú tak, ako je uvedené v dokumente.
 • Píše sa v jazyku a v pravopise diela, z ktorého sú údaje preberané, môžu sa použiť obvyklé skratky (napr. vyd., izd., ed.).

Miesto vydania, vydavateľ

 • Miesto vydania a vydavateľ sa píšu v takom tvare, ako je uvedené v dokumente.
 • Ak má dokument niekoľko miest vydania alebo vydavateľov, uvedie sa typograficky najvýraznejšie alebo to, ktoré je uvedené ako prvé.
 • Ak tieto údaje nie sú uvedené, nahradia sa skratkou [s.l.], resp. [s.n.] - bez miesta vydania, resp. bez vydavateľa.

Dátum/Rok

 • Zapisuje sa arabskými číslicami.
 • Zvyčajne postačuje uviesť rok vydania.
 • Ak sa požaduje presnejší dátum, uvádza sa v poradí rok, mesiac, deň, napr. 2012-07-21.
 • Presnejší dátum sa uvádza najmä v odkazoch na noviny, patenty a online dokumenty.
 • Pretože online dokumenty sa rýchlo menia, treba pri nich uviesť aj iné dátumy, ktoré sú uvedené, napr. dátum aktualizácie (uvádza sa vo forme, v akej je uvedený na dokumente).
 • V odkazoch na online dokumenty treba uviesť presný dátum, príp. hodinu prevzatia údajov, napr. [cit. 2002-12-20].
  Ak sa dátum nedá určiť, nahradí sa rokom udelenia copyrightu, rokom tlače, alebo predpokladaným rokom vydania v hranatej zátvorke napr. tlač 1975, cop. 1970, alebo [cca 1996].
 • Iba ak nie je známy rok copyrightu, rok schválenia, rok tlače a pod., napíše sa do hranatej zátvorky [s.a.] - sine anno - bez uvedenia roku vydania.

Číslovanie v rámci položky (ročník, rozpätie strán)

 • Uvádza sa pri odkaze na časti celku (článok v časopise, v zborníku, kapitola v knihe a pod.).
 • Ak sú súčasťou číslovania slovné spojenia ako ročník, číslo, zväzok a pod., uvádzajú sa v jazyku a v pravopise diela, z ktorého sú údaje preberané (teda v jazyku citovaného diela). Skracujú sa obvyklým spôsobom (č., roč, s.; resp. vol., no., iss., pp. a pod.).
 • Použitiu slovných označení ročníka, čísla a strán v odkaze na článok z časopisu sa možno vyhnúť aj nasledovným spôsobom zápisu údajov: „1988, 4(5), 2-20.“ - ročník je označený tučným písmom, číslo je v zátvorke).
 • Číslovky označujúce ročník a číslo sa zapisujú v takej forme, ako je uvedené na dokumente.
 • Rozpätie strán sa uvádza arabskými číslami, medzi ktorými je pomlčka.

Štandardné identifikátory (ISBN, ISSN, DOI)

 • Štandardné číslo knihy - ISBN a periodika - ISSN sú údaje povinné, ak sú v dokumentoch uvedené.
 • Ak príspevok v periodiku dostupný online, má DOI (Identifikátor digitálneho objektu), ktorý jednoznačne identifikuje prameň, mal by sa uviesť tiež.

Informácie o dostupnosti, prístupe a umiestnení (URL adresa, umiestnenie)

 • V prípade online publikácií sa informácie o identifikácii a lokalizácii identifikujú slovným spojením „Dostupné z“, „Dostupné na“, „Spôsob sprístupnenia“, za ktorými nasleduje sieťová adresa umiestnenia (napr. URI, URL).
 • Ak má online dokument DOI, uprednostňuje sa jeho uvedenie pred URL adresou.

5. BIBLIOGRAFICKÉ ODKAZY - ABECEDNÉ USPORIADANIE ODKAZOV, PRÍKLADY ODKAZOV (ak v citáciách v texte je použitý systém mena a dátumu)

 • Záznam s jedným tvorcom toho istého mena sa uvádza pred záznamom s dvoma a viacerými tvorcami.
 • Viaceré záznamy od jedného tvorcu sa usporiadajú chronologicky podľa roku vydania prameňa, pričom ako prvý sa uvádza najstarší prameň.
 • Hromadní tvorcovia sa uvádzajú v abecednom poradí podľa prvého plnovýznamového slova v názve.

Monografia (Kniha, učebnica, skriptá):
KOVÁČIK, Jaroslav - MASSÁNYI, Peter - LUKÁČ, Norbert - KOLESÁROVÁ, Adriana - CAPCAROVÁ, Marcela - KALAFOVÁ, Anna. 2012. Fyziológia živočíchov. 2. uprav. a dopln. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. 175 s. ISBN 978-80-552-0772-8.
Alebo
KOVÁČIK, Jaroslav et al. 2012. Fyziológia živočíchov. 2. uprav. a dopln. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. 175 s. ISBN 978-80-552-0772-8.

Kapitola z monografie:
ŠKODOVÁ, Tatiana. 2011. Možnosti implementácie metodiky CLIL na stredných odborných školách ekonomického zamerania. In VESELÁ, Katerina et al. CA-CLIL. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, s. 203-249. ISBN 978-80-558-0006-6.

Výskumná správa:
BAUMGARTNER, Ján et al. 1998. Ochrana a udržiavanie genofondu zvierat, šľachtenie zvierat : výskumná správa. Nitra : VÚŽV. 78 s.

Doktorandská dizertačná práca:
ŠIMOR, Robert. 2011. Posúdenie technicko-ekologických vlastností mobilnej techniky : doktorandská dizertačná práca. Nitra : SPU. 132 s.

Článok z časopisu:
VARGA, Ladislav - LOŽEK, Otto - DUCSAY, Ladislav - KOVÁČIK, Peter - LOŠÁK, Tomáš - HLUŠEK, Jaroslav. 2010. Effect of topdressing with nitrogen and boron on the yield and quality of rapeseed. In Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, vol. 58, no. 5, pp. 391-398. ISSN 1211-8516.
Alebo
VARGA, Ladislav et al. 2010. Effect of topdressing with nitrogen and boron on the yield and quality of rapeseed. In Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, vol. 58, no. 5, pp. 391-398. ISSN 1211-8516.

Článok zo zborníka
LAZORČÁKOVÁ, Ema - ZENTKOVÁ, Iveta. 2011. Globalization and the Slovak wine market. In Economics of Agriculture and Environmental Sciences in the Context of Globalization and Regional Challenges. Kyjiv : National Academy of Sciences of Ukraine, pp. 294-301. ISBN 978-966-97188-3-9.

Norma
STN 57 0529. 1999. Surové kravské mlieko na mliekarenské ošetrenie a spracovanie.

Patentový dokument
LUKÁČ, Vladimír - HREHOR, Jozef - ROUČKA, Oldřich. 1997. Spôsob výroby tesnenia valivých ložísk. Cl.F16C33/76. Slovenská republika. Patentový spis, 278399. Prihl. 1997-04-05.

Vyhláška, zákon
Vyhláška č. 131/1997 Zb. Ministerstva školstva Slovenskej republiky zo 7. mája 1997 o doktorandskom štúdiu.
Zákon č.131/2002 Zb. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Články v elektronických časopisoch a iné príspevky
ICKER, Maik - BERGER, Stefan. 2012. Unexpected multiplet patterns induced by the Haupt-effect. In Journal of magnetic resonance [online], vol. 219, pp. 1-3 [cit. 2012-07-28]. ISSN: 1090-7807. Dostupné na internete: DOI: 10.1016/j.jmr.2012.03.021

ŠIMANSKÝ, Vladimír - SZOMBATHOVÁ, Nora. 2011. Basal, potential and relative respiration with dependence on applied crop residues and biostimulators in Haplic Chernozems. In Journal of Central European Agriculture [online], vol. 12, no. 4, pp. 702-715 [cit. 2012-03-21]. ISSN 1332-9049. Dostupné na internete: http://jcea.agr.hr/volumes.php?lang=en&search=Article%3A978

Príspevok v zborníku na CD-ROM
ZEMÁNEK, Pavel. 2001. The machines for "green works" in vineyards and their economical evaluation. In 9th International Conference : proceedings. Vol. 2. Fruit Growing and viticulture [CD]. Lednice : Mendel University of Agriculture and Forestry, pp. 262-268. ISBN 80-7157-524-0.

Správa z archívu diskusnej skupiny
MORLON, Carmen. 2003. Council conclusions on the information and communication strategy for the EU. In EBLIDA - list [online]. Hague : EBLIDA, 2003-01-05; 15:05 [cit. 2003-01-10] 6 screens. Dostupné na internete: http://zope-dev.kaapeli.fi/eblida/eblida-list

Správa z elektronickej pošty
BURAN, Daniel. 2003. Environmentálne informačné zdroje a služby v strednej a východnej Európe [elektronická pošta]. Správa pre: Mária MALÁ. 2002-11-15 [cit. 2003-01-05].

Mapa
Nitra : mapa mesta 1:10000 : s mapou okolia 1:50000. 2003. 3. vyd. Harmanec : Vojenský kartografický ústav. ISBN 80-8042-204-4.

Samostatné grafické dielo
BRUNOVSKÝ, Albín. 1981. Lady Godiva - Dáma v klobúku VI. [grafika].


Norma STN ISO 690 platná od mája 2012 je k dispozícii v študovni v hlavnej budove SlPK pri SPU v Nitre na Štúrovej ulici č. 51

Obsah