Centrum informačných služieb a poradenstva (CISP)

CISP SlPK vzniklo ako jeden z výsledkov rozvojového projektu MŠ SR Odstraňovanie bariér v prístupe k informačným službám — analýzy potrieb a návrh modelového riešenia v roku 2014.

Centrum poskytuje podporu študentom (a ďalším používateľom knižnice) so špecifickými potrebami v oblasti prístupu k študijnej literatúre a knižničných služieb na základe osobného, telefonického (počas prevádzkových hodín) alebo e-mailového kontaktu.

Kontakt:

slpk@uniag.sk, +421-37-6523 337,  421-37-6414 977 – Štúrova 51
slpk-citaren@uniag.sk, +421-37-6414 495 – čitáreň, areál SPU v Nitre, Trieda A. Hlinku 2

Úlohy CISP

 • Organizácia a koordinácia poskytovania knižnično-informačných služieb pre študentov so špecifickými potrebami.
 • Spolupráca so študentmi so špecifickými potrebami pri identifikácii prekážok, ktoré bránia skvalitneniu knižnično-informačných služieb, priebežné zisťovanie ich aktuálnych potrieb a skúseností a implementácia opatrení do praxe.
 • Vytváranie príležitostí pre alternatívne systémy poskytovania knižnično-informačných služieb.
 • Identifikácia potrieb a limitov študentov s postihnutím a hľadanie najvhodnejších spôsobov ich zohľadnenia v rámci existujúcich možností knižnice a univerzity.
 • Spolupráca s koordinátormi pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami.
 • Spolupráca s inými organizáciami a knižnicami v oblasti poskytovania prístupu k informačným zdrojom pre študentov so špecifickými potrebami.
 • Vytváranie prostredia pre lepšie vnímanie potrieb používateľov so znevýhodnením.

Služby „knihovníckej asistencie”

Každý študent so špecifickými potrebami sa môže obrátiť na Centrum informačných služieb s požiadavkou na osobnú odbornú pomoc/asistenciu knihovníka. Na základe typu požiadavky zabezpečí CISP špecialistu, ktorý sa bude osobne venovať študentovi v ním požadovanom čase a mieste (buď v priestoroch knižnice na Štúrovej ulici alebo v čitárni na Tr. A. Hlinku).

Doručovanie publikácií poštou

V odôvodnených prípadoch, keď zdravotný problém neumožňuje študentovi osobnú návštevu v knižnici, môže študent so špecifickými potrebami požiadať o zaslanie literatúry poštou a rovnako ju týmto spôsobom vrátiť. Požiadavky treba adresovať Centru informačných služieb a poradenstva. Náklady na poštovné za knihy odoslané študentovi hradí knižnica, náklady na odoslanie kníh knižnici hradí študent. Ak je celková cena zasielaných kníh vyššia ako 15 EUR, musí byť zásielka musí byť poistená.

Poskytovanie digitálnych kópií študijných materiálov

Digitálna forma študijných materiálov môže byť pre niektoré skupiny študentov so špecifickými potrebami vhodnejšia, ako forma tlačená. Napr. pre nevidiacich a slabozrakých študentov či študentov s poruchami učenia umožňuje o. i. aj zvukový výstup textu. Sprístupňovanie študijných materiálov v digitálnej forme sa týka najmä nevidiacich a slabozrakých študentov, ďalších študentov so špecifickými potrebami iba na základe odporúčania fakultných koordinátorov, resp. po posúdení či sú naplnené predpoklady uvedené v §29 Autorského zákona.

Zabezpečenie študijnej literatúry SPU v Nitre v digitálnej forme, resp. poskytovanie digitálnych kópií publikácií sa realizuje dvomi spôsobmi:

 • Digitalizáciou tlačených publikácií, alebo ich častí v SlPK.
 • Úpravou podkladov tzv. „born-digital” študijných materiálov, ktoré poskytne Vydavateľstvo SPU knižnici.

Študijná literatúra v digitálnej forme sa poskytuje vo formáte PDF. Služba je pre študentov so špecifickými potrebami bezplatná. Vzhľadom na limitované kapacity môže študent počas semestra požiadať o digitalizáciu najviac 5 publikácií, počet sprístupnených „born-digital” publikácií je najviac 20 za semester. Digitálnu kópiu študijnej literatúry sprístupní CISP študentovi prostredníctvom knižnično-informačného systému (KIS), resp. online katalógu SlPK. Digitálna kópia bude dostupná iba pre študenta, ktorý o ňu požiadal, po prihlásení do KIS. Preto študent, ktorý si objedná študijnú literatúru v digitálnej forme, musí byť registrovaným používateľom SlPK.

Postup:

 • Študent e-mailom alebo telefonicky požiada o poskytnutie študijnej literatúry v digitálnej forme. Do e-mailovej požiadavky uvedie autora, názov, rok vydania publikácie a časti, ktoré požaduje v digitálnej forme.
 • CISP preverí u fakultného koordinátora oprávnenosť požiadavky študenta ako aj dostupnosť publikácie a odpovie študentovi, či je možné jeho požiadavku vybaviť a v akom termíne.
 • Pred poskytnutím publikácie v digitálnej forme musí študent akceptovať/podpísať poučenie o nakladaní s digitálnou kópiou

Zapožičanie lupy pre študentov SPU

V čitárni Slovenskej poľnohospodárskej knižnice si študenti a zamestnanci SPU so zrakovým postihnutím môžu požičať prenosnú elektronickú čítaciu lupu Aumax S. Jej požičanie na štúdium v čitárni je možné hneď, požičanie na prednášky, cvičenia a skúšky treba oznámiť e-mailom najmenej 24 hodín vopred na adresu slpk-citaren@uniag.sk

Prenosná elektronická čítacia lupa umožňuje zväčšenie obrazu až 72 krát a možno ju použiť aj na snímanie obrazu z diaľky (napr. tabuľu, plátno). Lupa obsahuje batériu s výdržou 4 až 6 hodín. Je skladná, ľahko prenosná a jednoducho ovládateľná. Na svoju činnosť potrebuje počítač alebo monitor. Lupa sa požičiava na prácu v knižnici alebo na univerzite. Nie je určená na požičiavanie domov. Študentom sa požičiava sa spravidla na jeden deň, resp. 24 hodín. Na dlhší čas ju možno mimo knižnice požičať iba na základe odporúčania fakultného alebo univerzitného koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami.