Bibliometrické služby

Bibliometria, ako vedná disciplína mapujúca výskum a jeho súčasti na základe publikácií, môže prispieť k jeho lepšiemu porozumeniu a do určitej miery sa preto aplikuje aj pre účely „hodnotenia vedy“ a pre riadiace procesy vo výskumných inštitúciách.

Bibliometrické analýzy sa zameriavajú napr. na:

  • skúmanie citačných väzieb dokumentov,
  • citačné analýzy,
  • analýzy publikačnej činnosti,
  • spoluautorstvo, resp. sledovanie medzinárodnej spolupráce a pod.

Slovenská poľnohospodárska knižnica ponúka bibliometrické služby v nasledovných oblastiach:

  • analýzy publikačnej činnosti,
  • odborné poradenstvo a vzdelávanie (bibliometrické indikátory, manažment údajov v bibliometrických databázach, využitie databáz Web of Science a Scopus pre hodnotiace účely).

Kontakt:
Mgr. Beáta Bellérová, PhD., beata.bellerova@uniag.sk, +421-37-641 5037