Pre používateľov so špecifickými potrebami

Študentom SPU a ďalším používateľom so špecifickými potrebami knižnica ponúka najmä:

  • Poradenstvo v oblasti práce s informáciami a informačnými zdrojmi, služby „knihovníckej asistencie”.
  • Vyhľadávanie a objednávanie literatúry vo fonde knižnice, nastavenie osobitných podmienok pre výpožičky (napr. doručovanie publikácií poštou).
  • Sprostredkovanie medziknižničnej výpožičnej služby.
  • Poskytovanie digitálnych kópií študijných materiálov, digitalizácia častí dokumentov.
  • Poskytovanie asistenčných zariadení a technických pomôcok, zapožičanie elektronickej čítacej lupy.

Služby "knihovníckej asistencie"

Každý študent so špecifickými potrebami sa môže obrátiť na Oddelenie knižničných služieb s požiadavkou na osobnú odbornú pomoc/asistenciu knihovníka. Na základe typu požiadavky zabezpečí SlPK špecialistu, ktorý sa bude osobne venovať študentovi v ním požadovanom čase a mieste (buď v priestoroch knižnice na Štúrovej 51 alebo v čitárni na Tr. A. Hlinku, pod aulou).

Poskytovanie digitálnych kópií

Digitálna forma študijných materiálov môže byť pre niektoré skupiny študentov so špecifickými potrebami vhodnejšia, ako forma tlačená. Napr. pre nevidiacich a slabozrakých študentov či študentov s poruchami učenia umožňuje o. i. aj zvukový výstup textu. Sprístupňovanie študijných materiálov v digitálnej forme sa týka najmä nevidiacich a slabozrakých študentov, ďalší používatelia iba na základe odporúčania príslušného koordinátora.

Digitálnu kópiu študijnej literatúry sprístupní knižnica študentovi prostredníctvom knižničného informačného systému (KIS), resp. online katalógu SlPK. Digitálna kópia bude dostupná iba pre študenta, ktorý o ňu požiadal, po prihlásení do KIS. Preto študent, ktorý si objedná študijnú literatúru v digitálnej forme, musí byť registrovaným používateľom (čitateľom) SlPK.

Doručovanie/vrátenie dokumentov poštou

Knižnica poskytuje možnosť doručenia objednaných dokumentov z fondu Slovenskou poštou, a. s. Služba je spoplatnená, bližšie informácie na Doručenie kníh poštou

Čítacie lupy

V čitárni Slovenskej poľnohospodárskej knižnice (Tr. A. Hlinku, pod aulou) si študenti a zamestnanci SPU so zrakovým postihnutím môžu požičať prenosnú elektronickú čítaciu lupu Aumax S. Jej požičanie na štúdium v čitárni je možné hneď, požičanie na prednášky, cvičenia a skúšky treba oznámiť e-mailom najmenej 24 hodín vopred na adresu slpk-citaren@uniag.sk

Prenosná elektronická čítacia lupa umožňuje zväčšenie obrazu až 72 krát a možno ju použiť aj na snímanie obrazu z diaľky (napr. tabuľu, plátno). Lupa obsahuje batériu s výdržou 4 až 6 hodín. Je skladná, ľahko prenosná a jednoducho ovládateľná. Na svoju činnosť potrebuje počítač alebo monitor. Lupa sa požičiava na prácu v knižnici alebo na univerzite. Nie je určená na požičiavanie domov. Študentom sa požičiava sa spravidla na jeden deň, resp. 24 hodín. Na dlhší čas ju možno mimo knižnice požičať iba na základe odporúčania fakultného alebo univerzitného koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami.

V študovni na Štúrovej 51 je k dispozícii elektronická čítacia lupa na použitie iba v priestoroch knižnice.

Prístup k elektronickým informačným zdrojom

Pre uľahčenie prístupu k obsahu nielen licencovaných EIZ je dostupné hlasné čítanie textu vo formáte PDF, ktoré však vyžaduje aplikačnú podporu na strane používateľa (napr. webový prehliadač Edge). PC v knižnici túto možnosť poskytujú, slúchadlá musí čitateľ používať vlastné.

Dostupnosť priestorov

Hlavná budova knižnice na Štúrovej ul. 51 je bezbariérová, s výnimkou galérií v univerzálnej študovni. Bezbariérový vstup umožňuje výťah. Bezbariérové WC je na prízemí, vstup cez vchod do služobných priestorov. Parkovacie miesto pre ZŤP je prvé od budovy.

Čitáreň na Tr. A. Hlinku 2 je v hlavnej budove SPU na prízemí, je tiež bezbariérová. Bezbariérové WC je vo vstupnej hale budovy.

Kontakty:
slpk@uniag.sk alebo slpk-vypozicky@uniag.sk, tel. +421-37-6523 337, +421-37-6414 977
slpk-citaren@uniag.sk, tel. +421-37 641 4495


Interný informačný materiál