Softvérové nástroje na kontrolu originality

Antiplagiátorský systém (ďalej APS) je v podstate softvér určený na kontrolu potenciálnej zhody kontrolovaného textu s inými textami, ktorá je vyjadrená v podobe percentuálneho skóre. Pracuje na princípe porovnávania textov, pričom kontrola používa metódu komparácie textov uložených v databáze. Každý zo systémov má svoje limity technické aj obsahové.

Výsledkom kontroly originality je protokol originality. Je to protokol podobnosti s kvantifikáciou prekryvu/podobnosti kontrolovaného textu s inými textami v podobe skóre podobnosti/indexu podobnosti vyjadrenej v percentách.

Antiplagiátorské systémy neidentifikujú plagiáty ale iba podozrivé časti textov, ktoré je potrebné následne vyhodnotiť, cieľom je teda identifikácia kritických častí textu z pohľadu porušenia princípov publikačnej etiky a nie identifikácia plagiátu. Hodnotenie a kontrolu - t. j. interpretáciu výsledku kontroly originality (protokolu) - musí urobiť človek. Protokoly farebne odlišujú jednotlivé zhodné/podobné časti textu s identifikáciou zdroja podobnosti.

Každý APS pracuje nad špecifickou - vlastnou - databázou textov, ktoré sú označované ako korpus APS. Tie sa výrazne odlišujú podľa možností tvorcu systému a zamerania, resp. obsahu, ktorý pokrývajú (robustnosť systému). Ani voľne dostupné dokumenty na webe nie sú automaticky súčasťou každého takéhoto nástroja kontroly. Preto nie je možné navzájom porovnávať výsledky rôznych systémov, výsledok je vždy výsledkom kontroly nad špecifickou databázou (korpusom).

Všeobecné zásady interpretácie protokolu originality:

  • interpretácia musí byť vždy v konkrétnom kontexte pravidiel komunikácie v konkrétnej oblasti poznania (filozofia, právo, ekonómia, fyzika...),
  • interpretácia musí byť vždy spojená s konkrétnou časťou textu z pohľadu formálnej štruktúry (úvod, jadro, metodologická časť, výsledky, závery, diskusia).

Dostupných je množstvo riešení (globálne sú to stovky systémov), ktoré ponúkajú ako komerčné riešenia firmy špecializujúce sa na tento segment trhu, alebo riešenia na národnej či inštitucionálnej úrovni (napr. univerzity, výskumné ústavy a pod.). Medzi najviac rozšírené riešenia patria napr. napr. iThenticate (Turnitin), PlagScan, StrikePlagiarism. com atď. Produkty možno používať ako desktopové riešenia alebo ako online služby (Foltýnek, Meuschke, Gipp, 2019; Foltýnek et al., 2020).

Na Slovensku sa APS používajú najmä pri kontrole záverečných prác a pôvodných vedeckých/odborných prác (textov). Záverečné práce, ktoré sú odosielané do Centrálneho registra záverečných prác prechádzajú kontrolou systému Antiplag. Niektoré univerzity používajú riešenie Masarykovej univerzity v Brne - Theses,cz, pre kontrolu seminárnych prác systém Odevzdej.cz. Mnohí vydavatelia, ale aj niektoré univerzity, používajú systém iThenticate. Pre jednotlivcov formou platenej služby je dostupné napr. riešenie Plag.sk.


Antiplagiátorské systémy na SPU v Nitre

Na SPU sa aktuálne pri podpore korektného vedeckého publikovania používa systém iThenticate (v rámci služby Similarity Check), v rámci podpory v oblasti vzdelávania bolo prijaté rozhodnutie o používaní systémov Theses.cz a Odevzdej.cz (https://theses.cz/). Theses na úrovni integrácie do Univerzitného informačného systému na kontrolu finálnych verzií záverečných prác pred ich odoslaním do CRZP, Odevzdej na kontrolu písomných prác študentov v rámci plnenia ich priebežných študijných povinností (seminárne práce, ročníkové práce...). Administráciu a podporu zabezpečuje SlPK ako súčasť IT služieb knižnice.


Zdroje

FOLTÝNEK, Tomáš – MEUSCHKE, Norman – GIPP, Bela. 2019. Academic Plagiarism Detection: A Systematic Literature Review. In ACM Comput. Surv.[online], vol. 52, no. 6, Article 112 (November 2020), 42 pp. [cit. 2022-01-03]. ISSN 1557-7341. Dostupné na: https://doi.org/10.1145/3345317

FOLTÝNEK, T. et al. 2020. Testing of support tools for plagiarism detection. In Int J Educ Technol High Educ, vol. 17, no. 46, 31 pp. [cit. 2022-01-03]. ISSN 2365-9440. Dostupné na: https://doi.org/10.1186/s41239-020-00192-4