Aktivity SlPK pri SPU v Nitre

Slovenská poľnohospodárska knižnica v Nitre sa snaží aktívne pôsobiť nielen na poli zvyšovania kvality svojich služieb s cieľom nielen udržania vysokého štandardu a dosiahnutia spokojnosti používateľov, ale aj s cieľom aktívne participovať na spolupráci s partnermi s akademického prostredia tak na univerzite, ako aj v širšom národnom či medzinárodnom rámci.

Slovenská poľnohospodárska knižnica je členom Slovenskej asociácie knižníc - SAK a Spolku slovenských knihovníkov a knižníc - SSKK, ktoré reprezentujú stavovské zastrešenie knihovníckej komunity na Slovensku. Aktívne pôsobí najmä v rámci Krajskej pobočky SSKK v Nitre ako spoluorganizátor odborných podujatí. Najvýznamnejšie v tomto smere je celoslovenské podujatie Týždeň slovenských knižníc organizované každý rok koncom marca a regionálny odborný pracovný seminár NitLib.

Knižnica spolupracuje s ostanými knižnicami a informačnými pracoviskami na Slovensku. Na základe dohody medzi Národným strediskom AGRIS FAO, ktoré pôsobí v rámci Agroinštitútu, š.p. Nitra, je účastníckym strediskom národnej siete medzinárodného informačného systému AGRIS FAO. Do bázy AGRIS sa spracovávajú vedecké časopisy, zborníky a monografie vydávané SPU v Nitre, výberovo aj dokumenty s poľnohospodárskou problematikou publikované mimo univerzity.

Významné miesto v rámci aktivít patrí participácii na rôznych projektoch. Tie možno rozdeliť do niekoľkých skupín:

  • projekty na SPU v Nitre (SlPK ak partner na úrovni spoluriešiteľa/zodpovedného riešiteľa vecnej etapy) či už v rámci projektov financovaných zo Štrukturálnych fondov EÚ, KEGA, VEGA,
  • vlastná projektová činnosť (nositeľ projektu) orientovaná na grantové schémy najmä Ministerstva školstva, vedy a výskumu SR alebo Ministerstva kultúry SR,
  • projekty na národnej úrovni (gestor čiastkových úloh).

Knižnica sa snaží osloviť svojich návštevníkov aj netradičnými podujatiami...