K otázkam akademickej integrity

Akademická integrita ako koncept nie je v akademickom prostredí (vrátane vysokých škôl) nová, ale prejavy akademického pochybenia sú čoraz zložitejšie a to predstavuje výzvu pre udržanie kvality a štandardov. Je to všeobecne prijatý a akceptovaný kódex na pôde  vysokoškolských inštitúcií, systémov a ďalších zainteresovaných strán, ktorý zahŕňa celý rad hodnôt týkajúcich sa čestnosti a precíznosti v akademických aktivitách (Kimber, 2018). Túto charakteristiku možno aplikovať na celý akademický svet, jeho štruktúry, prvky, spôsob práce a prezentáciu výsledkov.

International Center for Academic Integrity (ICAI) v USA v roku 1999 pri definícii akademickej integrity vychádzalo z vnímania toho fenoménu ako záväzku (a to aj napriek potenciálnym problémom), ktorý sa spája s rešpektovaním 5 základných hodnôt (princípov): čestnosť, dôvera, spravodlivosť, rešpekt a zodpovednosť.  V roku 2014 je pridaná hodnota ďalšia – odvaha.  Tretie vydanie The Fundamental Values of Academic Integrity poukazuje na potrebu posilnenia praktického rozmeru riešenia otázok akademickej integrity s cieľom vybudovať kultúru akademickej integrity tak vo vnútri samotných vysokoškolských inštitúcií, ako aj v medzinárodnom rámci. Prijatím týchto základných hodnôt sa budujú akademické komunity, kde je integrita základným kritériom a stavebným  kameňom. Bez akceptácie týchto hodnôt práca všetkých zainteresovaných stráca svoju hodnotu a je ohrozovaná jej dôveryhodnosť. Šesť základných hodnôt nie sú abstraktné princípy, sú to návody na praktickú činnosť  (ICAI, 2021).

Takže, základnými hodnotami, z ktorých akademická integrita vyrastá sú čestnosť, dôvera, spravodlivosť, rešpekt, zodpovednosť a odvaha. Pri chápaní významu „akademický“ sa opierame o interpretáciu tohto hesla v Slovníku pojmov pre akademickú etiku (Tauginienė et al., 2019) – „praktizovaný jednotlivcami alebo inštitúciami vo vzdelávacom nebo vedeckovýskumnom prostredí“.

Najväčšie hrozby súčasnej vedy a výskumu, a v širšom kontexte všetkých akademických aktivít, vrátane vysokoškolského vzdelávania, sú prezentované ako triáda FFP – Falšovanie, Fabrikácia, Plagiátorstvo.

Jedným z počinov, ktoré sa zameriavajú na podporu kultúry akademickej integrity a jej princípov je konzorcium INTEGRITY ako výsledok projektu H2020, ktorý spája 11 partnerov z 9 krajín Európy. Prezentuje a ponúka rôzne interaktívne nástroje zamerané na propagáciu myšlienok akademickej integrity a vzdelávanie pre širokú akademickú obec (študentov, výskumníkov, vysokoškolských pedagógov a pod.).


Zdroje

KIMBER, Ian. 2018. The Role of Quality Assurance in Ensuring Academic Integrity. In 13th European Quality Assurance Forum [online], 13.11.2018 [cit. 2022-01-02]. ISSN  1375-3797. Dostupné na: https://eua.eu/downloads/publications/p6_kimber.pdf

International Center for Academic Integrity (ICAI). 2021. The Fundamental Values of Academic Integrity [online]. 3rd ed. [cit. 2022-01-02]. ISBN 978-0-9914906-7-7. Dostupné na: https://academicintegrity.org/images/pdfs/20019_ICAI-Fundamental-Values_R12.pdf

TAUGINIENĖ, Loreta et al. 2019. Slovník pojmů pro akademickou etiku [Glossary for Academic Integrity] [online]. Přeloženo: Tomáš Foltýnek, Dita Dlabolová, Jana Dannhoferová, Veronika Králíková, Pavel Turčínek. Brno: Mendelova univerzita v Brně,  Aktualizovaná verze, 2018  [cit. 2022-01-02]. Dostupné na: https://www.academicintegrity.eu/wp/wp-content/uploads/2019/07/Glossary_czech_2019-05-27.pdf