Zmeny EPCA/EUCA od r. 2022

V roku 2019 bola prijatá nová legislatívna úprava agendy evidencie publikačnej/umeleckej činnosti (EPCA/EUCA). Najzásadnejšou zmenou je nová kategorizácia publikačných/umeleckých výstupov. Tieto zmeny vstúpia do platnosti v r. 2022.

Od r. 2022 bude základným dokumentom pre EPCA/EUCA Vyhláška č. 397/2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR z 5. decembra 2020 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti. Na podmienky SPU v Nitre bude tento dokument rozpracovaný v rámci zmeny aktuálne platnej smernice č. 5/2020. Smernica bude publikovaná v primeranom časovom predstihu.

Prehľad o zmenách (nová kategorizácia) v podobe porovnaní s aktuálne platnou kategorizáciou výstupov bol spracovaný v podobe dokumentu vhodného pre stiahnutie/tlač.

Aplikácia zmien na úrovni metodických pokynov v rámci SR je v podobe schváleného materiálu publikovaná na stránkach Metodické pokyny Centra vedecko-technických informácií SR

Kontakty:

  • Mgr. Beáta Bellérová, PhD.  ::  beata.bellerova@uniag.sk
  • Ing. Janette Guzmická :: janette.guzmicka@uniag.sk