Zmeny vo vykazovaní publikačnej činnosti a ohlasov po r. 2019

Novelizácia zákona č. 270/2018 Z. z., ktorý mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, priniesla niektoré zásadné zmeny v dovtedy používanom systéme evidencie.

Vykazovacie obdobie trvá  od 1. februára do 31. januára.

Štátnej dotácii podliehajú aj publikácie externých doktorandov.

Upravujú sa postupy pri zmene kategórie. Podrobnosti sú uvedené v článku.

Pre evidenciu vedeckých monografií (AAA, AAB) je potrebné odovzdať knižnici v elektronickej forme plný text celej publikácie.

Pre evidenciu štúdií v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie (ABA, ABB) a kapitol vo vedeckých monografiách (ABC, ABD) je potrebné odovzdať knižnici v elektronickej forme plný text štúdie alebo kapitoly, titulný list publikácie (líce aj rub), obsah, úvod, predhovor (ak existuje), záver alebo doslov, tiráž, informácie o autoroch a celú použitú literatúru, ak nie je súčasťou kapitoly alebo štúdie.

Pre odovzdávanie textov publikácií kategórie AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ADB platí nasledovné:

  • Odovzdávajú sa vo formáte pdf, vydavateľské verzie, t. j. s finálnou vydavateľskou úpravou.
  • Odovzdávajú sa až po zaevidovaní publikácie v knižnici – spracovateľ pošle autorovi linku na záznam jeho publikácie, autor sa prihlási do knižnično-informačného systému a pridá k záznamu pdf súbor. Pdf súbor bude viditeľný iba pre autora a spracovávateľa.
  • Prihlasovacie údaje do knižnično-informačného systému poskytne knižnica.
  • Ak autor nemá k dispozícii finálnu online verziu, ale iba tlačenú, môže požiadať knižnicu o digitalizáciu tlačenej predlohy.
  • Ak autor neodovzdá príslušné plné texty, nebude môcť byť v CREPČ2 publikácia zaevidovaná v požadovanej kategórii.

Z dôvodu zavedenia povinnosti odovzdávať v elektronickej forme plné texty publikácií vo vyššie uvedených kategóriách, stačí k sprievodnému listu takýchto publikácií pripojiť iba titulný list publikácie (líce aj rub), tiráž a obsah.