Zasielanie digitálnych kópií z fondu SlPK

Registrovaným používateľom knižnice ponúkame skenovanie častí publikácií a zasielanie kópií z elektronických publikácií na CD-ROM.

Služba nie je určená na skenovanie / zasielanie elektronických kópií celých dokumentov. Služba je poskytovaná bezplatne.

Podmienky poskytovania služby:

  • Jeden žiadateľ maximálne 30 strán textu. Viacnásobné žiadosti od jedného žiadateľa na skenovanie častí dokumentu, ktoré by v konečnej podobe vytvorili väčší celok, napr.  celé kapitoly kníh, resp. kompletnú publikáciu, budú zamietané.
  • V plnom rozsahu sa poskytujú kópie článkov z časopisov a príspevkov v zborníkoch.
  • Doručovanie kópií: platforma Microsoft 365.
  • Termín: do 1 týždňa.

V prípade záujmu vyplňte formulár.

Službu knižnica ponúka v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. (autorský zákon). Kópie sú určené výhradne pre osobné študijné účely. Ich ďalšie šírenie je v rozpore so zákonom a zodpovednosť nesie ten, kto zaslanú kópiu rozširuje ďalej. Knižnica si vyhradzuje právo posúdiť rozsah žiadosti a službu zamietnuť.

Kontakty (bližšie informácie, nie objednávky)

  • katarina.simoncikova@uniag.sk
  • dagmar.micanova@uniag.sk