Zahraničné databázy :: Licencované informačné zdroje

Licencované databázy, nazývané aj licencované elektronické informačné zdroje (EIZ) sú databázy plných textov, bibliografické a bibliometrické databázy, prístupné študentom a zamestnancom SPU v Nitre a registrovaným používateľom knižnice na základe licenčných zmlúv a poplatkov. Preto je prístup ku nim obmedzený na počítačovú sieť univerzity. V prípade záujmu o prácu s licencovanými databázami mimo počítačovej siete SPU v Nitre môžu registrovaní používatelia knižnice využiť službu vzdialeného prístupu TuKAN.

Od januára 2024 rozširujeme  ponuku licencovaných informačných zdrojov o dva špičkové produkty pre oblasť chémie: CAS SciFinder-n (ako súčasť CAS SciFinder Discovery Platform) a Reaxys.

CAS SciFinder-n, produkt spoločnosti American Chemical Society (resp. jej divízie CAS), je najkomplexnejšou databázou pre chemickú literatúru. Možno v nej vyhľadávať podľa témy, autora, látok podľa názvu alebo registračného čísla CAS, použiť editor na kreslenie chemických štruktúr, subštruktúr alebo reakcií.  Ide o základný výskumný nástroj pre chémiu, biochémiu, chemické inžinierstvo, vedu o materiáloch, nanotechnológiu, fyziku, environmentalistiku a ďalšie vedy a inžinierske disciplíny.  Obsahuje širokú škálu obsahu od článkov v časopisoch až po informácie o chemických štruktúrach, vlastnostiach a reakciách.

SciFinder je súčasťou CAS SciFinder Discovery Platform, v rámci ktorej majú používatelia na SPU prístup k:

 • CAS Analytical Methods,
 • CAS Formulus
 • ChemZent Abstracts

(Konkrétny produkt je potrebné vybrať v navigačnej ponuke).

Na prácu s databázou SciFinder je potrebné vytvoriť si osobný účet (registrácia). Pri registrácii použite korporátnu e-mailovú adresu  (uniag.sk). Registrácia musí prebehnúť v internetovej sieti Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.

Adresa registrácie:

https://scifinder.cas.org/registration/index.html?corpKey=B6EF24E1X86F35040X22A9EC2B1D3FFE4BDB

Pre záujemcov je k dispozícii úvodný webinár, bude v termínoch 17. 1., 19. 1. a 23. 1. 2024. Potrebné je prihlásenie. Prihlasovanie: https://www.aib.sk/seminare/1130-cas-scifinder-discovery-platform-training-for-nispez-members/

 

Reaxys je dôležitým nástrojom pre výskumníkov, ktorí syntetizujú a charakterizujú chemické zlúčeniny alebo hľadajú údaje o fyzikálnych, chemických, spektrálnych alebo toxikologických vlastnostiach chemických látok. Poskytuje prístup k vyhľadávaniu štruktúrnych vzorcov, chemických zlúčenín, chemických reakcií a bibliografických údajov. Pomáha rýchlo a efektívne nájsť experimentálne údaje pre konkrétnu zlúčeninu alebo reakciu z rozdielnych zdrojov.

Súčasťou vyhľadávania sú aj bibliografické odkazy na publikované články s prepojením na plné texty, ktoré má univerzita k dispozícii.

Pre plnohodnotnú prácu s databázou Reaxys (možnosť exportovať dáta, uložiť jednotlivé vyhľadávania, nastaviť si e-mailové alerty, upraviť si rozhranie atď.) odporúčame vytvorenie osobného účtu (registrácia - tlačidlo Register na úvodnej stránke). V prípade, že už máte osobný účet do niektorej z databáz vydavateľstva Elsevier (ScienceDirect alebo Scopus), prístupové údaje môžete použiť aj v Reaxyse.

Záujemcom o bližšie informácie je k dispozícii webinár, ktorý sa bude konať dňa 25. 1.2024 (štvrtok). Potrebná je registrácia. Bližšie informácie a prihláška sú dostupné na adrese https://www.aib.sk/seminare/1131-reaxys-training-for-nispez-members/.

Bližšie informácie k všetkým databázam dostupným na SPU: https://www.aib.sk/podpora/nastroje/2212-brana-k-e-zdrojom-slovenska-polnohospodarska-univerzita-v-nitre/

 


 

Aktuálne SlPK sprístupňuje svojim používateľom at tieto ďalšie databázy:

 • Knovel :: Poskytovateľ umožňuje aj prístup pre používateľov s autorizáciou cez prístupové meno a heslo. Pri registrácii je podmienkou použiť inštitucionálnu e-mailovú adresu – uniag.sk.
 • ProQuest
 • ProQuest Ebook Central :: Poskytovateľ umožňuje aj prístup pre používateľov s autorizáciou cez prístupové meno a heslo. Pri registrácii je podmienkou použiť inštitucionálnu e-mailovú adresu – uniag.sk.
 • ScienceDirect :: Poskytovateľ umožňuje aj prístup pre používateľov s autorizáciou cez prístupové meno a heslo. Pri registrácii je podmienkou použiť inštitucionálnu e-mailovú adresu – uniag.sk.
 • Scopus
 • SpringerLink
 • Wiley Online Library
 • Web of Science

Pre prácu s licencovanými databázami platia striktné licenčné podmienky. Vo všeobecnosti platí najmä zákaz hromadného sťahovania dát, ich ďalšej distribúcie či komerčného využívania.

Okrem vyššie uvedenej ponuky knižnica na základe aktuálnej ponuky rôznych partnerov poskytuje možnosť dočasných prístupov k informačným zdrojom z rôznych oblastí. Informácie o ponuke sú dostupné na stránkach o skúšobných prístupoch.  

Kontakty


Ing. Janette Guzmická  ::  janette.guzmicka@uniag.sk  ::  +421-37-6415 050  ::  Konzultácie k práci s databázami

PhDr. Ľubica Jamborová, PhD.  ::  lubica.jamborova@uniag.sk  ::  +421-37-6414 978  ::  Technická podpora