EPCA :: Výstupy, vyhľadávanie publikácií a ohlasov

Poskytovanie výstupov — prehľadov publikácií a ich ohlasov pre zamestnancov a doktorandov SPU v Nite patrí medzi štandardné služby knižnice (rešeršné služby). V prípade záujmu ich knižnica poskytuje aj žiadateľom mimo SPU.

Prehľad o publikačných aktivitách zamestnancov možno získať z viacerých informačných zdrojov:

  • Databázu publikácií zamestnancov SPU odporúčame pre všeobecnú informovanosť o publikáciách. Obsahuje údaje o publikáciách od roku 1993, na webe je prezentovaná na webe ako súčasť online katalógu knižnice. Pre prácu s databázou treba po vstupe do online katalógu SlPK vybrať v záložke „Zdroje“ voľbu „Bibliografická databáza“, potom v záložke „Rozšírené vyhľadávanie“ vybrať databázu „Publikácie zamestnancov SPU“.
  • Aplikáciu EPCA výstupy odporúčame využiť pre získanie úplných zoznamov publikácií a ich ohlasov v štruktúrovanej podobe podľa kategórií MŠVVaŠ SR.
  • Databáza Centrálny register evidencie publikačnej činnosti obsahuje publikácie autorov zo všetkých verejných VŠ od roku 2005. V databáze sú obsiahnuté najmä kategórie publikácií, ktoré zohľadňuje MŠVVaŠ pri delení rozpočtu, údaje o ďalších kategóriách môžu byť neúplné.
  • Univerzitný informačný systém pomáha získať prehľad publikačnej činnosti jednotlivcov a pracovísk.
  • Databázy Web of Science a Scopus sú zdrojom informácií o publikáciách a ich ohlasoch v medzinárodnom kontexte.