Výpožičné služby knižnice počas platnosti opatrení proti šíreniu koronavírusu

21. 12. 2020 — 31. 1. 2021 je knižnica pre návštevníkov zatvorená.

Objednané knihy si budete môcť vyzdvihnúť po 31. 1. 2021. Do tohto termínu predĺžime platnosť všetkých žiadaniek a rezervácií. V čase zatvorenia knižnice sa nebudú generovať upomienky. Generujú sa však a zasielajú na kontaktný e-mail upozornenia o blížiacom sa konci výpožičnej lehoty, nakoľko ide o informáciu, ktorá má pripomenúť predĺženie výpožičky (keď je to možné). V prípade, že výpožičku systém nedovolí predĺžiť odporúčame napísať na kontakt slpk-vypozicky@uniag.sk.


Registrácia, predĺženie a objednávanie kníh je možné online, bez osobnej návštevy.

Vrátenie kníh je taktiež možné bezkontaktne.

Nová registrácia

Stačí vyplniť predregistračný formulár https://arl4.library.sk/arl-spu/sk/predregistracia/ a zaplatiť registračný poplatok bankovým prevodom  (študenti  5 €,  dôchodcovia, ZŤP 3 €, iní  7 €) a doklad o úhrade poslať na slpk-vypozicky@uniag.sk. Registrácia bude ukončená až po doručení dokladu do knižnice.

Predĺženie registrácie

Stačí zaplatiť poplatok za predĺženie bankovým prevodom (študenti  4 €, dôchodcovia, ZŤP 3 €, iní 6 €) a doklad o úhrade poslať na slpk-vypozicky@uniag.sk. Predĺženie registrácie bude ukončene až po doručení dokladu do knižnice.

Údaje pre platbu bezhotovostným bankovým prevodom:

  • IBAN   SK 40818 0000000 70000 66247
  • Variabilný symbol: Študenti SPU uvedú číslo študenta
  • Špecifický symbol:  1211

Objednávanie kníh

Cez online katalóg na https://arl4.library.sk/arl-spu/sk/index/

Knihy sa dajú objednať aj bez platnej registrácie, čitateľ však nemôže mať dlh voči knižnici za 3. alebo 4. upomienku.

Objednané knihy (žiadanky) sú rezervované pre žiadateľa 10 pracovných dní. Ak si ich dovtedy neprevezme, objednávka sa automaticky zruší. V prípade výskytu vážnych prekážok týkajúcich sa možnosti prevzatia kníh na strane čitateľa odporúčame kontaktovať knižnicu na slpk-vypozicky@uniag.sk.

Výpožičky kníh

Objednané knihy si treba vyzdvihnúť osobne.

Poštou sa knihy neposielajú z dôvodu vysokých nákladov na poštovné.

Knihy môže vyzdvihnúť aj osoba poverená čitateľom. Túto skutočnosť je potrebné oznámiť knižnici vopred na slpk-vypozicky@uniag.sk alebo +421-37-641 5036, resp. +421-37-652 3337

Vrátenie kníh

Osobne v knižnici – knihy môže za čitateľa vrátiť ktokoľvek.

Do boxu na vrátenie kníh, na Tr. A. Hlinku, v hlavnej budove SPU, vedľa vstupu do čitárne.

Vrátenie poštou (odporúčame ako doporučenú zásielku) na adresu:  Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU, Štúrova  51, 949 59 Nitra


Kontakt pre otázky týkajúce sa registrácie a výpožičiek

Tel.: +421-37-641 5036, +421-37-652 3337

E-mail: slpk-vypozicky@uniag.sk