Výpožičné služby knižnice počas platnosti opatrení proti šíreniu koronavírusu

Od 10. feburára 2021 až do odvolania poskytuje knižnica výpožičky literatúry na základe objednávky cez online katalóg.  Osobne možno vrátiť aj výpožičky.

Preberanie a vrátenie kníh: Pondelok – Piatok od 8.30 do 15.30

Nová registrácia

Stačí vyplniť predregistračný formulár https://arl4.library.sk/arl-spu/sk/predregistracia/ , zaplatiť registračný poplatok bankovým prevodom  (študenti  5 €,  dôchodcovia, ZŤP 3 €, iní  7 €) a doklad o úhrade poslať na slpk-vypozicky@uniag.sk. Registrácia bude ukončená až po doručení dokladu do knižnice.

Predĺženie registrácie

Stačí zaplatiť poplatok za predĺženie bankovým prevodom (študenti  4 €, dôchodcovia, ZŤP 3 €, iní 6 €) a doklad o úhrade poslať na slpk-vypozicky@uniag.sk. Predĺženie registrácie bude ukončene až po doručení dokladu do knižnice.

Údaje pre platbu bezhotovostným bankovým prevodom:

  • IBAN   SK 40818 0000000 70000 66247
  • Variabilný symbol: Študenti SPU uvedú číslo študenta
  • Špecifický symbol:  1211

Objednávanie kníh

Cez online katalóg na https://arl4.library.sk/arl-spu/sk/index/

Knihy sa dajú objednať aj bez platnej registrácie, čitateľ však nemôže mať dlh voči knižnici za 3. alebo 4. upomienku. Ak systém zamietne objednanie knihy kvôli upomienke, alebo preto, že kniha je v študovni, napíšte na slpk-vypozicky@uniag.sk

Objednané knihy (žiadanky) sú rezervované pre žiadateľa 10 pracovných dní. Ak si ich dovtedy neprevezme, objednávka sa automaticky zruší.

Výpožičky kníh

Objednané knihy si možno vyzdvihnúť osobne, alebo  dať doručiť domov prostredníctvom kuriérskej služby.

Služba doručenia kníh domov je spoplatnená podľa miesta doručenia.

  • V rámci mesta Nitra bude rozvoz realizovaný do 2 až 3 dní od objednania za 1,50 €, do jedného pracovného dňa za 3 €.
  • Pre Nitru - okres zaplatíte podľa vzdialenosti (1 km / 0,15 €).
  • Mimo okres Nitra je daná jednotná cena 9 EUR. Kuriérska spoločnosť doručuje zásielky mimo mesta Nitra v najbližší piatok-sobotu.

Potrebné je urobiť nasledovné kroky:

Vytvoriť žiadanku / žiadanky cez katalóg knižnice.

Napísať mail na slpk-vypozicky@uniag.sk, že chcete doručiť objednané knihy kuriérom, pričom uvediete celé meno, presnú adresu a telefonický kontakt. Poslaním mailu vyjadríte súhlas s poskytnutím svojich osobných údajov tretej strane, kuriérskej spoločnosti. Knižnica zadané žiadanky vyhľadá a upovedomí mailom objednávateľa, že zásielka je pripravená. Zároveň uvedie príslušnú sumu za službu podľa adresy doručenia.

Zadať platbu bezhotovostným bankovým prevodom na úhradu príslušnej sumy za zrealizovanie služby : IBAN SK40 8180 0000 0070 0006 6247 Špecifický symbol: 1211 Variabilný symbol: študenti SPU uvedú číslo študenta

Poslať potvrdenie o bankovom prevode mailom na slpk-výpožičky@uniag.sk, na základe ktorého knižnica odovzdá kuriérovi zásielku k doručeniu. O doručení zásielky nás informujte. Výpožičky kníh budete mať evidované v konte s príslušným dátumom návratu.

Návrat kníh zrealizujete osobne, prípadne ich pošlete späť poštou či kuriérom na vlastné náklady.

 

Poštou sa knihy neposielajú z dôvodu vysokých nákladov na poštovné.

Knihy môže vyzdvihnúť aj osoba poverená čitateľom. Túto skutočnosť je potrebné oznámiť knižnici vopred na kontakty uvedené dolu.

Knihy v univerzálnej študovni sa nedajú objednať cez online katalóg, pretože sa bežne domov nepožičiavajú. Až do riadneho otvorenia knižnice sa budú požičiavať na jeden týždeň. Treba si ich objednať e-mailom na slpk-vypozicky@uniag.sk

Vrátenie kníh

Osobne v knižnici – knihy môže za čitateľa vrátiť ktokoľvek.

Do boxu na vrátenie kníh pri hlavnej budove knižnice na Štúrovej 51 vedľa bočného vchodu do budovy (dvere k výťahu, prízemie vpravo).

Vrátenie poštou (odporúčame ako doporučenú zásielku) na adresu:  Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU, Štúrova  51, 949 59 Nitra

Predĺženie výpožičky

Výpožičku si môžete predĺžiť cez online katalóg https://arl4.library.sk/arl-spu/sk/index/

po prihlásení do konta. Systém nedovolí výpožičku predĺžiť v prípade, že bola prekročená výpožičná doba alebo je na knihu rezervácia. V takom prípade kontaktuje knižnicu.

 

Kontakt pre otázky týkajúce sa registrácie a výpožičiek

Tel.: +421-37-641 5036, +421-37-652 3337

E-mail: slpk-vypozicky@uniag.sk