Výpožičky

V knižnici je k dispozícií viac ako 500 000 tlačených publikácií. Väčšina z nich je uložená v sklade a výpožičky sa objednávajú cez online katalóg.

Najstaršie publikácie, ktoré nie sú spracované v online katalógu, treba vyhľadať v lístkovom katalógu. V študovni a čitárni je voľný výber, výpožičky nie je potrebné objednávať.

Ak je publikácia požičaná, možno si ju cez online katalóg rezervovať. Ak sa v katalógu vôbec nenachádza, možno navrhnúť jej kúpu.

Výpožičky publikácií môžu byť

  • absenčné (domov, resp. mimo budovy knižnice)
  • prezenčné (len v knižnici)
  • víkendové (vybrané publikácie zo študovne a čitárne)

Výpožičky mimo budovy knižnice (absenčné)

  • učebnice a skriptá na 186 dní, predĺženie výpožičky je možné maximálne 2 krát ak na titul nie je rezervácia
  • knihy, mapy, CD/DVD na 30 dní, predĺženie výpožičky je možné maximálne 3 krát ak na titul nie je rezervácia

Počet výpožičiek pre študentov a zamestnancov SPU je maximálne 30, pre iných používateľov maximálne 10.

Výpožičné lehoty si možno sledovať a predlžovať cez konto čitateľa.

Knižničný systém automaticky generuje upomienky a poplatky za nedodržanie výpožičnej lehoty. Upozornenie na prekročenie výpožičnej lehoty (upomienka) sa posiela e-mailom.

 

 Výpožičky v knižnici (prezenčné)

  • literatúra v študovni, čitárni a príručných knižniciach
  • bakalárske, diplomové, dizertačné a habilitačné práce, výskumné správy
  • konzervačné exempláre dokumentov s poľnohospodárskou tematikou
  • normy
  • zviazané ročníky časopisov

 

Kontakt

Výpožičný pult: slpk-circserv@uniag.sk, 037/6415 036, 037/652 3337

Študovňa (Štúrova ul. 51): slpk-circserv@uniag.sk,  037/641 5038

Čitáreň (Tr. A. Hlinku 2): slpk-citaren@uniag.sk,  037/641 4495