Virtuálna študovňa Slovenskej poľnohospodárskej knižnice

Virtuálna študovňa je výsledkom spolupráce medzi CVTI SR v Bratislave a Slovenskou poľnohospodárskou knižnicou s cieľom vytvoriť priestor na zabezpečenie online prístupu k elektronickým verziám dokumentov (digitalizovaným i born digital), ktoré slúžia na podporu vzdelávania. CVTI SR zdigitalizovalo publikácie a poskytuje softvér MediaINFO. Časť publikácií poskytlo v digitálnej forme (ako vydavateľ) Vydavateľstvo SPU v Nitre.  Do Virtuálnej študovne SlPK pri SPU boli zaradené prioritne publikácie z produkcie Vydavateľstva SPU v Nitre, resp. autorov SPU. Rozšírenie ponuku aj na inú produkciu je možné vďaka tomu, že mohli byť zaradené publikácie, ktoré má knižnica vo svojom fonde, t. j. boli získané v rámci štandardnej akvizície (nákupu) a ich digitalizáciu zabezpečilo CVTI SR.

Prostredie MediaINFO poskytuje zabezpečený, resp. kontrolovaný prístup k publikáciám. Texty nie je možné ukladať, kopírovať ani tlačiť, ale iba čítať. V porovnaní s rozšíreným používaním metódy heslovania dokumentov nie je žiadna možnosť neautorizovaného prístupu (v porovnaní napr. so spomínaním zabezpečením heslom, nakoľko prelomenie hesla nie je v súčasnosti žiadny problém, alebo nekontrolovanou verejnou distribúciou hesla). Digitálny plnotextový obsah je prístupný len v počítačovej sieti SPU v Nitre (tak ako licencované zahraničné databázy). Nad digitálnym obsahom je zapojené vyhľadávanie. Linky na plné texty jednotlivých titulov sú aj v online katalógu knižnice.

Pozor!

Virtuálna študovňa je súčasťou digitálnej knižnice CVTI SR, preto ak v prostredí MediaINFO zrušíte všetky filtre, zobrazia sa digitalizované publikácie všetkých účastníkov  projektu -  CVTI SR a  UPJŠ v Košiciach.  Tieto publikácie sú však v počítačovej sieti SPU plnotextovo dostupné iba výberovo (t. j. iba tie, ktoré má SlPK vo svojom fonde). Pre prístup mimo siete SPU (práca z domu a pod.) možno využiť aj službu TuKAN.

Pre návrat do Virtuálnej študovne Slovenskej poľnohospodárskej knižnice pri SPU treba použiť ponuku „Virtuálne študovne“ na hornej lište.

Vstup do virtuálnej študovne 


Informácia k ďalším možnostiam dostupnosti online študijných materiálov mimo Virtuálnej študovne SlPK

Mimo prostredia Virtuálnej študovne SlPK sú niektoré tituly učebníc a skrípt, vrátane titulov, ktoré sú chránené heslom (heslo poskytujú na požiadanie autori) dostupné prostredníctvom <dl>SlPK (Digitálnej knižice SlPK). Časť publikácií nie je zaradená v online katalógu SlPK.