Virtuálna študovňa Slovenskej poľnohospodárskej knižnice

Virtuálna študovňa bola výsledkom spolupráce medzi CVTI SR v Bratislave a Slovenskou poľnohospodárskou knižnicou s cieľom vytvoriť priestor na zabezpečenie online prístupu k elektronickým verziám dokumentov (digitalizovaným i born digital), ktoré slúžia na podporu vzdelávania. Do Virtuálnej študovne SlPK pri SPU boli zaradené prioritne publikácie z produkcie Vydavateľstva SPU v Nitre, resp. autorov SPU.

Prostredie MediaINFO poskytuje zabezpečený, resp. kontrolovaný prístup k publikáciám. Texty nie je možné ukladať, kopírovať ani tlačiť, ale iba čítať. Digitálny plnotextový obsah je prístupný len v počítačovej sieti SPU v Nitre (tak ako licencované zahraničné databázy). Nad digitálnym obsahom je zapojené vyhľadávanie.

Aktuálne bola zmluva o prevádzkovaní Virtuálnej študovne ukončená. Dočasne je obsah študovne ešte dostupný. V priebehu najbližších mesiacov budú postupne plné texty vybraných titulov z tohto prostredia v chránenom režime sprístupňované prostredníctvom online katalógu SlPK.

Vstup do virtuálnej študovne 


Informácia k ďalším možnostiam dostupnosti online študijných materiálov mimo Virtuálnej študovne SlPK

Mimo prostredia Virtuálnej študovne SlPK sú niektoré tituly učebníc a skrípt, vrátane titulov, ktoré sú chránené heslom (heslo poskytujú na požiadanie autori) dostupné prostredníctvom <dl>SlPK (Digitálnej knižice SlPK). Časť publikácií nie je zaradená v online katalógu SlPK.