Vedecké časopisy SPU v Nitre

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre je akademickým vydavateľom, ktorý okrem neseriálových publikácií typu monografie, zborníky, učebnice, učebné texty a pod. vydáva aj portfólio vlastných vedeckých časopisov. Niektoré z nich sa pred viac ako 60 rokmi kreovali ako zborníky vedeckých prác a vo svojich začiatkoch boli vydávané v spolupráci s vydavateľstvami ako Príroda a Veda. Po vzniku vlastného vydavateľstva je edičná činnosť zabezpečovaná v jeho kompetencii.

Aj v súčasnosti využívajú niektoré redakčné rady spoluprácu s externými nakladateľmi ako napríklad De Gruyter. Polovica titulov však stále vychádza pod redakciou redakčných rád.

Univerzita sa hlási k politike otvoreného prístupu a aktívne v tomto smere plánuje aj pokračovať.

Tituly: