Norma STN ISO 690: 2022 – stručný prehľad

V našom prostredí patrí medzi najčastejšie používané medzinárodný štandard ISO 690 Information and documentation - Guidelines for bibliographic references and citations to information resources, aktuálna verzia je z roku 2021. V Slovenskej republike platí ako STN ISO 690: 2022 (010197) Informácia a dokumentácia – Návod na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie od  júna 2022.

V komunikácii vedeckých informácií prebiehajú rôzne zmeny, jednou z nich je používanie sociálnych médií ako sú personálne či korporátne blogy, akademické sociálne siete (ResearchGate, Academia...),  video hostingové platformy (YouTube a pod.). Aj tieto zdroje informácií musia byť korektne identifikované a popísané, t. j. citované a odkazované. ISO 690 z roku 2022 venuje veľký priestor pravidlám pre citovanie a vytváranie odkazov na tieto „netradičné“ zdroje.  

Norma STN ISO 690:2022 (01 0197) Informácie a dokumentácia – Návod na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie je účinná od júna 2022 a v plnom rozsahu nahradila normu STN ISO 690 z mája 2012.

Norma nie je preložená do slovenčiny, Úrad pre normalizáciu a skúšobníctvo ju publikoval v angličtine.

Norma sa vzťahuje na všetky druhy zdrojov, nielen monografie, periodiká, zborníky, či patenty ale aj na rôzne elektronické zdroje – súbory údajov, programy, sociálne médiá, fotografie, grafické materiály a pod. Norma sa nezaoberá právnymi citáciami ako sú odkazy na prípady, zákony alebo pojednávania (STN ISO 690: 2022).

Pre vydávanie časopisov a zborníkov na SPU nie je použitie tejto normy záväzné, iba odporúčajúce, jej použitie je záväzné pre písanie záverečných prác.

 

1. VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ

Údaje pre popis zdroja sa preberajú zo zdroja samotného a uvádzajú v jeho jazyku. V prípade používania iného písma ako je latinka sa odporúča transliterácia, t. j prepis do latinky pričom sa odporúča transliterovaný text uviesť v hranatých zátvorkách a uviesť na začiatku skratku „translit:“, napríklad [translit:]

Označenia údajov na zdroje majú rešpektovať jazyk a písmo publikácie, aby boli zrozumiteľné čitateľovi. Týka sa to označení ako napríklad „Avalilable at / Dostupné na“, „volume / ročník“, „number / číslo“ a podobne. V našom prostredí sa to spravidla nevzťahuje na označenie  „In“ (používa sa iba v anglickom tvare) a na používania označení odvodených z latinčiny ako „et al“, „s. l.“ a podobne.

Vyžaduje sa konzistentný systém uvádzania údajov, používania interpunkcie, označení a typografie tak, aby jednotlivé položky zoznamu bibliografických odkazov boli odlíšiteľné, zrozumiteľné a strojovo čitateľné.

2. ÚDAJE V ODKAZOCH A ICH UVÁDZANIE

Uvedené informácie sú indikatívne a vzťahujú na „bežné“ zdroje, najmä publikácie.  Nemusia byť relevantné napr. pre odkazy na mapy, elektronické správy, súbory údajov, sociálne médiá obrazové materiály a podobne.

Tvorca (autor)

 • Údaj je povinný, ak je k dispozícii.
 • Ako tvorcu možno uviesť aj inštitúciu.

Tvorca osoba

 • Najčastejšie sa meno tvorcu (autora / autorov) uvádza v invertovanom tvare, t. j. v poradí: priezvisko, rodné meno.
 • Priezvisko sa píše veľkými písmenami, rodné meno malými. Rodné meno možno skrátiť na iniciálovú skratku.
 • Tituly a hodnosti autorov sa neuvádzajú.
 • Pri publikáciách najviac piatich autorov sa uvádzajú všetci, spravidla v invertovanom tvare. Norma pripúšťa aj možnosť uviesť v invertovanom tvare iba prvého autora a ďalších v bežnom.
 • Ak má k má dokument viac ako päť autorov, uvedú sa buď všetci, alebo prví piati spolu s označením „a ďalší“, „and others“ „et al.“

Tvorca organizácia (korporácia)

 • Ak je tvorcom organizácia, alebo skupina ľudí, možno uvádzať hromadného tvorcu napr. ACADEMIA SCIENTARIUM FENNICA, ROYAL SOCIETY, UNESCO, NATO.
 • V prípade určitých druhov publikácií, napr. encyklopédie, sa namiesto tvorcu uvádza názov (Encyclopaedia Britanica).
 • V prípade odkazu na kapitolu v knihe sa ako povinný údaj uvádza aj autor zdrojového dokumentu.

V prípade anonymných diel pripúšťa norma aj použitie označenia „Anonym“ alebo príslušnej skratky a uvádza sa nasledovne [ANONYM] alebo [ANON.] . V praxi sa s tým stretávame výnimočne.

Názov

 • Údaj je povinný pre odkazy na všetky typy publikácií.
 • Názov sa zapisuje kurzívou, v prípade častí celku sa kurzívou uvádza názov zdrojového dokumentu.
 • Názov sa môže vyskytovať aj ako prvý údaj v prípade encyklopédií či kooperatívnych diel, napr. Encyclopaedia Beliana.
 • Názov sa uvádza v jazyku dokumentu.
 • V prípade odkazu na príspevok (článok v zborníku alebo kapitolu v knihe) sa uvádza názov zdrojového dokumentu, t. j. zborníka alebo knihy tak, že mu predchádza označenie „In:“. V prípade článkov z časopisu sa použitie takéhoto označenia nevyžaduje.
 • Názov dokumentu sa spravidla typograficky odlišuje – píše sa kurzívou.
 • V prípade odkazu na príspevok (článok v časopise, zborníku alebo kapitola v knihe) sa kurzívou neuvádza názov príspevku, ale názov zdrojového dokumentu, t. j. časopisu, zborníka alebo knihy.
 • Ak sa v dokumente nachádza názov v niekoľkých jazykoch, uvedie sa iba jeden (typograficky najvýraznejší). Ak sú rovnako výrazné viaceré jazyky, uvedie sa názov v jazyku hlavného textu danej publikácie.
 • Ak v dokumente nemožno nájsť názov, mal by sa odvodiť podľa obsahu zdroja a uviesť do hranatej zátvorky, napr.[Povinnosti prijímateľa 2 % z dane]
 • Ak sa cituje správa z elektronickej pošty, plní funkciu názvu dokumentu predmet správy, v prípade chatu, online konferencie a pod. sa názov odvodí z témy a uvedie v hranatej zátvorke, napr. [Alokácie pre integrované územné stratégie]. Osobná komunikácia.

Označenie média (typ nosiča)

 • Údaj je povinný pre odkazy na zdroje, ktoré nie sú vydané v tlačenej forme.
 • Odporúčajú sa označenia napr. Online, Štatistické dáta (angl. Statistical dataset) Webové sídlo (angl. Web site), CD, DVD, Databáza, Softvér, Elektronická pošta, Blog…

Poradie vydania / verzia

 • Údaj je povinný, ak nejde o prvé vydanie napr..
 • Uvádza sa pri odkaze na monografiu ako celok, s výnimkou prvého vydania.
 • Pri odkaze na softvér sa uvádza verzia iba ak je to potrebné.
 • Číslo vydania alebo údaje o zmenách súvisiacich s vydaním sa uvádzajú tak, ako je uvedené v zdroji, pričom označenia sa uvádzajú v jazyku dokumentu ako obvyklé   skratky,  napr. „vyd.,“ „ed.“.

Miesto vydania a vydavateľ

 • Miesto vydania spravidla nie je povinný údaj, vydavateľ áno (s výnimkou zdrojov ako sú články), povinnosť uvádzať vydavateľa sa ale týka iba niektorých typov zdrojov.
 • V prípade veľkých vydavateľských korporácií s niekoľkými miestami vydania sa odporúča uviesť iba vydavateľa.
 • Miesto vydania a vydavateľ sa píšu v takom tvare, ako je uvedené v dokumente.
 • Ak miesto vydania a vydavateľ nie sú uvedené, môžu sa nahradiť latinskou skratkou [s.l.], resp. [s.n.] – bez miesta vydania, bez vydavateľa.
 • Ak má dokument niekoľko miest vydania alebo vydavateľov, uvedie sa typograficky najvýraznejšie alebo to, ktoré je uvedené ako prvé.
 • Pri zápise vydavateľa sa odporúča vynechať obchodné označenia (s. r. o. a pod.)

Edícia

 • Údaj je povinný iba pre odkazy na knižné publikácie, ktoré sú identifikovateľné ako súčasť edície.

Rok / dátum / dátum citovania

 • Údaj o roku je povinný, ak je k dispozícii. Ak nie je k dispozícii ale dá sa odvodiť (odhadnúť) zapisuje sa v hranatej zátvorke s otáznikom, napr. [2021?].
 • Ak nie je k dispozícii žiadny údaj o roku, uvedie sa v hranatej zátvorke anglický termín „no date“ slovenský „bez dátumu“ alebo ich inojazyčný ekvivalent, príp. latinské označenie „s. a.“, napr. [no date], [bez dátumu], [s. a.].
 • Zvyčajne postačuje uviesť rok vydania, s výnimkou zdrojov ako napr. internetové dokumenty, výskumné dáta a patenty, kde sa vyžaduje dátum príp. čas poslednej modifikácie (aj je k dispozícii).
 • V odkazoch na online dokumenty treba uviesť presný dátum, príp. aj hodinu prevzatia údajov, napr. [cit. 2022-11-20].
 • Ak sa používa citačný systém mena a dátumu (Harvard systém) uvádza sa v odkaze rok ako druhý údaj v poradí.

Číslovanie v rámci položky (ročník, číslo, rozpätie strán)

 • Uvádza sa pri odkaze na časti celku (článok v časopise, v zborníku, kapitola v knihe a pod.).
 • Údaj o čísle časopisu v odkazoch na články nie je v norme uvedený ako povinný, je v nej však požiadavka, že v prípade príspevku by sa malo uviesť číslo a označenie najmenšieho samostatne identifikovaného komponentu, preto ho takto možno chápať.
 • Údaj o počte strán v knihe nie je v norme uvedený ako povinný.
 • Ak sú súčasťou číslovania označenia ako „ročník“, „číslo“, „zväzok“ a pod., uvádzajú sa v jazyku publikovaného dokumentu (výsledného, nie zdroja). Skracujú sa obvyklým spôsobom napr. č., roč, s.; resp. vol., no./ iss., pp. Tieto označenia možno aj vynechať a uviesť iba čísla samotné.
 • Číslovky označujúce ročník a číslo sa zapisujú v takej forme, ako je uvedené na dokumente.
 • Rozpätie a rozsah strán sa uvádza arabskými číslami.

Štandardné identifikátory (ISBN, ISSN, DOI)

 • Štandardné číslo knihy (ISBN) a periodika (ISSN) sú voliteľné, v našich podmienkach je ISBN zaužívané.
 • DOI (Identifikátor digitálneho objektu) je povinný údaj (ak je k dispozícii) a zapisuje sa ako úplný aktívny odkaz, napr. https://doi.org/10.15414/june2022

Informácie o dostupnosti, prístupe a umiestnení (URL adresa, umiestnenie)

 • Údaj o URL adrese je povinný pre odkazy na online publikácie, v prípade dlhých adries norma umožňuje ich skracovanie použitím autorizovaných skracovačov
 • V prípade online publikácií sa informácie o lokácii identifikujú slovným spojením „Dostupné z“, „Dostupné na“ „Available from“, „Spôsob sprístupnenia“, za ktorými nasleduje úplný aktívny odkaz  (napr. URI, URL).
 • Ak má online dokument DOI, uprednostňuje sa jeho uvedenie pred URL adresou.

Dátum poslednej úpravy: 2023-01-27