Publikovanie v časopisoch Springer Nature

Na základe podpisu transformačnej dohody medzi vydavateľstvom Springer Nature a CVTI SR v Bratislave má 20 akademických inštitúcií, vrátane Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, možnosť využiť vybranú kolekciu časopisov z produkcie tohto vydavateľstva pre prezentáciu výsledkov svojho vedeckého výskumu. Dohoda umožňuje autorom –  akademikom afiliovaným s inštitúciou, ktorá je oprávneným používateľom služby – publikovať  články s otvoreným prístupom v hybridných časopisoch (Open Choice) bez akýchkoľvek finančných nákladov.

Bezplatné publikovanie znamená, že publikačné poplatky (APC poplatky) budú hradené centrálne za predpokladu, že korešpondujúci autor článku je z inštitúcie, na ktorú sa dohoda vzťahuje. Počas jej trvania sa zoznam titulov môže meniť, základné portfólio aktuálne predstavuje viac ako 2 070 titulov.

Zoznam inštitúcií

Zoznam časopisov

Informácie na stránke CVTI SR: https://eiz.cvtisr.sk/open-access-publikovanie-springernature/

Stručný návod pre autorov: https://springernature.turtl.co/story/ta_authors/

Podmienky, ktoré musia byť splnené pre bezplatné publikovanie článku:

 • Afiliácia autora rukopisu s oprávnenou inštitúciou. Primárna afiliácia sa deteguje aj prostredníctvom korporátneho e-mailového kontaktu.
 • Oprávneným autorom pre publikovanie v zmysle Dohody je výhradne korešpondujúci autor afiliovaný s oprávnenou inštitúciou (vystupuje ako hlavný kontakt v komunikácii).
 • Článok musí reprezentovať jeden zo základných typov: Original Paper, Review Paper, Brief Communication alebo Continuing Education.
 • Článok bol akceptovaný redakciou časopisu z portfólia zahrnutého v Dohode.

Proces administrácie/redakčného spracovania článku:

 1. Vloženie rukopisu: rukopis je vložený prostredníctvom online systému (vrátane doplňujúcich informácií napr. o financovaní – databáza FundRef – alebo ORCID) alebo mechanizmu, ktorý používa konkrétna redakcia, je mu  priradená kategória/typ  článku. Nasleduje proces recenzného hodnotenia.
 2. Akceptovanie rukopisu redakciou: vyjadrenie redakcie, po akceptovaní rukopisu autor identifikuje svoje spojenie s oprávnenou inštitúciou – afiliácia (napr. SPU v Nitre).
 3. Identifikácia: kontrola podmienok platných pre Dohodu (titul časopisu, typ článku). Korešpondujúci autor potvrdzuje svoje spojenie s oprávnenou/členskou  inštitúciou a to najmä prostredníctvom mena inštitúcie alebo korporátneho e-mailu.
 4. Verifikácia/validácia: Článok je odoslaný na konečné potvrdenie/overenie oprávnenosti publikovať za podmienok daných Dohodou. V zmysle podpísanej Dohody  validácia prebieha v prostredí platformy AAS (Article Approval Servis Platform) a realizuje ju CVTI SR v Bratislave. Mala by prebehnúť do 3 pracovných dní po tom, ako autor zašle publikáciu do platformy AAS s možnosťou predĺženia o ďalšie 4 dni po prípadnom zaslaní pripomienky.
 5. Publikovanie: článok je prijatý na okamžité publikovanie v režime otvoreného prístupu v danom časopise. Podľa možnosti je do poďakovania pridaná informácia o financovaní OA.

Práva a povinnosti autora

 • Právo publikovať podľa podmienok Dohody má každý autor, ktorý je afiliovaný s niektorou z oprávnených inštitúcií.
 • Celý proces je procesom výhradne osobnej komunikácie, t. j. editor každého konkrétneho časopisu komunikuje výhradne s kompetentným autorom.
 • Odoslanie rukopisu článku sa spája s konkrétnymi podmienkami každého časopisu a pokynov pre autorov – zameranie, formálna úprava a pod.
 • Autor pre odoslanie rukopisu používa mechanizmus, ktorý má konkrétny časopis pre publikačný proces/agendu nasadený. Najčastejšie je to systém používateľských profilov (registrácia/používateľské meno a heslo). Prístup na stránky časopisov (URL) – zoznam titulov Springer Nature Slovakia Transformative Agreement.
 • Po publikovaní/zverejnení článku autor dostane e-mail, ktorý okrem odkazu na online verziu publikovaného článku a online kópiu vo formáte PDF obsahuje:
  • všeobecné informácie o článku (názov článku, názov zdrojového dokumentu, dátum publikovania, DOI…),
  • špecifické informácie týkajúce sa konkrétnej licencie Creative Commons použitej v článku (CC-BY alebo CC-BY-NC),
  • informácie o možnostiach zdieľania článku,
  • informácie o prístupe a citovaní článku,
  • informácie o rozšírených službách Springer Nature pre autorov.

Grafické znázornenie procesu redakčného spracovania rukopisu v zjednodušenej podobe prezentuje obrázok nižšie – prevzaté z príručky pre autorov Springer Nature (Obrázok 1).

Springer Nature Editorial process

Obrázok 1:  Redakčný proces rukopisu v OA časopise Springer Nature pre používateľov Transformative Agreement  (Zdroj: https://springernature.turtl.co/story/ta_authors)

Open access agreement for Slovakia: https://www.springernature.com/gp/open-research/institutional-agreements/oaforslovakia

 

Kontakt: PhDr. Ľubica Jamborová, PhD.  ::  lubica.jamborova@uniag.sk