Dobrý deň, som tu prvý raz. Čo mám robiť, keď...

... sa chcem stať čitateľom?

Čitateľom knižnice sa môže stať fyzická osoba po dosiahnutí 15. roku veku. Podmienkou registrácie je predloženie občianskeho preukazu, príp. porovnateľného dokladu, a podpísanie prihlášky čitateľa. Jej podpísaním sa čitateľ zaväzuje, že bude plniť ustanovenia knižničného poriadku. Dôležité je uviesť platný e-mail, je to základný komunikačný kanál knižnice s čitateľom. Knižnica ponúka aj možnosť online predregistrácie, ktorá umožňuje vstup do výpožičného systému a vystavenie žiadaniek na dokumenty z fondu ešte pred fyzickou návštevou knižnice. Celý proces registrácie je však ukončený až osobnou návštevou knižnice na Štúrovej ulici 51 (kruhový objazd, príjazd v smere od Bratislavy), podpísaním prihlášky a uhradením registračného poplatku. Knižnica je otvorená pondelok až piatok.

Čitateľom sa stáva žiadateľ zaregistrovaním v databáze čitateľov a úhradou registračného poplatku podľa Cenníka služieb SlPK. Registrácia čitateľa je platná 365 dní, po uplynutí tejto lehoty možno požiadať o jej predĺženie. Čitateľ sa preukazuje identifikačnou kartou čitateľa, ktorú reprezentujú tieto čipové karty:
• preukaz študenta,
• preukaz zamestnanca,
• knižničný pas,
• čipové karty prepravcov,
• čipová karta – čitateľský preukaz vydávaný SlPK.
Čipová karta umožňuje vstup do priestorov univerzálnej študovne (elektronický systém kontroly vstupu).

... si chcem vypožičať knihy?

Určite hľadáte výpožičné služby. Žiadanky na dokumenty sa vystavujú prostredníctvom online výpožičného systému. Prístupové údaje (identifikačné údaje + heslo) získa čitateľ pri registrácii. Všetky informácie o svojich výpožičkách nájde vo svojom konte. Aj predlžovanie výpožičky realizuje každý čitateľ osobne vo svojom konte. Vystaviť žiadanky si môže aj predbežne online zaregistrovaný používateľ, výpožičky však vyžadujú plnohodnotnú registráciu (pri osobnej návšteve v knižnici). Knižnica vypožičiava dokumenty absenčne – mimo budovy knižnice a prezenčne - v študovniach. Všetky bližšie informácie, vrátane výpožičných lehôt a poplatkov za ich nedodržanie, nájde čitateľ. Výpožičná lehota pre knižné publikácie je spravidla 30 dní, pre skriptá a učebnice 186 dní.

... keď som knihu našiel v katalógu, ale nie je práve voľná?

Výpožičný systém knižnice umožňuje dokument, ktorý nie je aktuálne voľný, rezervovať. Hneď po jeho návrate je posunutý žiadateľovi (v prípade viacerých záujemcov je to prvý záujemca v poradí) a informácia je odoslaná e-mailom. Počet rezervácií na dokument sa zobrazuje v informáciách o dokumente v katalógu.

... keď potrebujem dokument, ktorý knižnica nemá vo svojom fonde?

SlPK ponúka svojim používateľom prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby možnosť získania dokumentu z inej knižnice na Slovensku, ale aj zo zahraničia. Zároveň však každý čitateľ môže navrhnúť zakúpenie titulu, ktorý by podľa jeho názoru obohatil fond knižnice. Ako? Vyplnením jednoduchého formulára vo svojom konte (Nenašli ste..._)

... chcem študovať v knižnici a nenosiť dokumenty domov?

K dispozícii sú moderne vybavené priestory študovní, ktoré ponúkajú študijné miesta v čitárni (areál SPU – Tr. A. Hlinku, pod aulou), alebo v univerzálnej študovni na Štúrovej ulici 51. Priestory sú vybavené modernou technikou s možnosťou nerušeného štúdia a prístupom k internetu.

... potrebujem pomôcť pri vyhľadávaní informácií?

Tak v čitárni pod aulou, ako aj v univerzálnej študovni na Štúrovej ul. poskytujú pracovníci knižnice konzultačnú službu podľa potreby (práca s katalógom knižnice, výpožičným systémom, práca s elektronickými informačnými zdrojmi a pod.). Okrem toho je k dispozícii rešeršná služba (bližšie informácie nájde záujemca v knižničnom poriadku) poskytovaná v súlade s platným cenníkom poplatkov.

... chcem pracovať v knižnici na svojom notebooku?

V celom priestore knižnice na Štúrovej 51 je v rámci IT služieb knižnice k dispozícii wifi pripojenie (wlanslpk). Podmienkou je registrácia (bezplatná) u konzultačnej služby v univerzálnej študovni. V čitárni pod aulou je pokrytie v rámci siete eduroam (spravuje CIKT SPU).

... si potrebujem urobiť kópiu, alebo niečo vytlačiť?

V čitárni pod aulou, ako aj v univerzálnej študovni na Štúrovej 51 sú k dipozícii skenery (samoobslužná bezplatná služba) a kopírky/multifunkčné zariadenia (samoobslužné kopírovanie a tlač spoplatnené v zmysle platného cenníka). Bližšie informácie a pomoc poskytne konzultačná služba.

Kontakt: slpk@uniag.sk