Projektové aktivity

Knižnica vystupuje ako partner fakúlt a katedier v rôznych typoch grantových schém, či už sú to Štrukturálne fondy EÚ, ale aj KEGA a VEGA.

Samostatnú skupinu tvoria projekty v rámci grantových modelov Ministerstva kultúry SR/Fondu na podporu umenia.

Oblasti, na ktoré sú projektové činnosti zamerané:

 • prevádzka a modernizácia infraštruktúry,
 • nákup publikácií, akvizícia informačných zdrojov,
 • informačná podpora vedecko-výskumnych aktivít,
 • modernizácia a rozširovanie služieb.

Prehľad vybraných ukončených projektov

 • Kniha základ celoživotného vzdelávania (Akvizícia)
 • Modernizácia bodov prvého kontatku a podpory používateľov (Infraštruktúra)
 • Participácia na celoslovenskom projekte NISPEZ II - Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku - prístup k elektronickým informačným zdrojom
 • Podpora inovácie technológií špeciálnych výrobkov a biopotravín pre zdravú výživu ľudí (ITEBIO) – aktivita 1.4 Informačné vstupy a výstupy pre inovatívne technológie biopotravín
 • Rozvoj ľudských zdrojov a zabezpečenie kvality na SPU v Nitre (LUZK) – participácia na aktivite 2.2 Zvyšovanie informačnej gramotnosti
 • Podpora prístupu k e-knihám a ďalším elektronickým informačným zdrojom ako súčasť služieb knižnice - projekt financovaný MK SR zameraný na modernizáciu knižničných služieb, najmä na prácu s e-knihami
 • Odstraňovanie bariér v prístupe k informačným službám
 • Revitalizácia systému bezpečnosti a ochrany knižničného fondu