Projektové aktivity

Knižnica vystupuje ako partner fakúlt a katedier v rôznych typoch grantových schém, či už sú to Štrukturálne fondy EÚ, ale aj KEGA a VEGA. Samostatnú skupinu tvoria projekty v rámci grantových modelov Ministerstva kultúry SR/Fondu na podporu umenia a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Oblasti, na ktoré sú projektové činnosti zamerané:

  • prevádzka a modernizácia infraštruktúry,
  • nákup publikácií, akvizícia informačných zdrojov,
  • informačná podpora vedecko-výskumnych aktivít,
  • modernizácia a rozširovanie služieb.

Aktuálne projektové aktivity

Posledným z podporených a realizovaných projektových zámerov sú dva projekty s majoritným finančným príspevkom Fondu na podporu umenia. Projekt pod názvom Modernizácia bodov prvého kontaku a podpory používateľov je zameraný na oblasť modernizácie infraštruktúry a služieb používateľom. Základným výstupom projektu budú moderné knižničné pracoviská vybavené kvalitnými zariadeniami určené pre používateľov knižnice s cieľom zvýšenia kvality knižničných služieb a zvýšenie kvality používateľskej podpory. Týka sa to tak hardvérového, ako aj softvérového zázemia. Zaujímavou novinkou môžu byť najmä ručné dokumentové skenery, ktoré umožnia používateľom prácu s dokumentmi na mieste, ktoré im vyhovuje a na ich vlastných mobilných zariadeniach. Pre operatívnu agendu dokumentov vypožičaných v študovni je nasadená mobilná čítačka čiarových kódov. Pribudnú PC, sieťová tlačiareň a vybraný softvér na spracovanie dokumentov.

Druhý projekt pod názvom Kniha základ celoživotného vzdelávania pomôže pri doplnení fondu aktuálnou odbornou a vedeckou literárnou produkciou. 


Prehľad vybraných ukončených projektov

  • Participácia na celoslovenskom projekte NISPEZ II - Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku - prístup k elektronickým informačným zdrojom
  • Podpora inovácie technológií špeciálnych výrobkov a biopotravín pre zdravú výživu ľudí (ITEBIO) – aktivita 1.4 Informačné vstupy a výstupy pre inovatívne technológie biopotravín
  • Rozvoj ľudských zdrojov a zabezpečenie kvality na SPU v Nitre (LUZK) – participácia na aktivite 2.2 Zvyšovanie informačnej gramotnosti
  • Podpora prístupu k e-knihám a ďalším elektronickým informačným zdrojom ako súčasť služieb knižnice - projekt financovaný MK SR zameraný na modernizáciu knižničných služieb, najmä na prácu s e-knihami
  • Odstraňovanie bariér v prístupe k informačným službám
  • Revitalizácia systému bezpečnosti a ochrany knižničného fondu