Keď sa povie plagiátorstvo  ::  Webinár pre študentov SPU v Nitre zamerané na problematiku plagiátorstva

Slovenská poľnohospodárska knižnica (SlPK) v spolupráci s Kanceláriou vnútorného systému zabezpečovania kvality  SPU pripravili webinár pre študentov a doktorandov SPU v Nitre k otázkam plagiátorstva (v kontexte akademickej integrity).

17. február 2022, čas od 10:00 do 12:00 h.

Lektori:

  • Mgr. Tomáš Foltýnek, PhD. :: Fakulta informatiky Masarykovej univerzity v Brne, zástupca ČR v Pan-European Platform for Ethics, Transparency and Integrity in Education (ETINED) prii Rade Európy.
  • Ing. Dita Henek Dlabolová, PhD.  :: Ústav informatiky, PEF Mendelova univerzita v Brne, prodekanka pre akreditácie PEF MENDELU.

Záznam z podujatia: https://uniag1.sharepoint.com/:v:/s/SLPKRMA/EeDSPKTkpFxLhnXDxUquo6wBIf4HbjRwSPXNY2vQQcd7CQ?e=Gca8mA

Plagátik :: Pozvánka

Kontakt: slpk@uniag.sk


Keď sa povie plagiátorstvo... Odborné online podujatie pre pedagogických a výskumných pracovníkov zamerané na problematiku plagiátorstva

Slovenská poľnohospodárska knižnica (SlPK) v spolupráci s Kanceláriou vnútorného systému zabezpečovania kvality  SPU pripravujú odborné online podujatie pre pedagogických a výskumných pracovníkov zamerané na problematiku plagiátorstva (v kontexte akademickej integrity).

Termín online workshopu je 20. január 2022, čas od 10:00 do 12:00 h.

Lektorom je Mgr. Tomáš Foltýnek, PhD., spoluzakladateľ a aktuálne prezident European Network for Academic Integrity (ENAI) :: https://www.academicintegrity.eu/wp/. Mgr. Foltýnek, PhD. pôsobí ako senior výskumník  na  University of Wuppertal v Nemecku a na čiastočný úväzok na Mendelovej univerzite v Brne. Sieť ENAI je výstupom projektu Erasmus+ a riešiteľský kolektív – okrem iných aktivít – vytvoril a publikoval Slovník pojmov pre akademickú etiku (dostupný v 11 jazykoch, vrátane češtiny) :: https://www.academicintegrity.eu/wp/glossary/.

Workshop sa uskutoční v prostredí MS Teams. Lektor súhlasí s vyhotovením záznamu, ktorý bude k dispozícii v rámci univerzity. Aktuálne, podrobné, informácie (vrátane prístupových údajov) budú publikované na webových stránkach SlPK a prostredníctvom ďalších informačných kanálov na SPU.

Predbežný program:

  1. Úvodné slovo (prof. Ing. M. Šimko, PhD.)
  2. Krátka informácia k nasadeniu systémov Theses.cz a Odevzdej.cz na SPU v Nitre (PhDr. Ľ. Jamborová, PhD.)
  3. Plagiátorstvo v teórii a praxi (Mgr. T. Foltýnek, PhD.)
  4. Otázky, diskusia
  5. Záver

Záznam z podujatia (MSO365): https://uniag1-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/jedlickoval_uniag_sk/EQKIWr8nJdxJrvuzwwlatb0BDtfa348ICnOOzjUGGDgtzA

Záznam z podujatia (MSO365) pre priamych účastníkov: https://uniag1-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/jedlickoval_uniag_sk/EQKIWr8nJdxJrvuzwwlatb0BQYDaKJ1H-dZ0KPAa4U2XbA

Prezentácia lektora: https://docs.google.com/presentation/d/1viHt4t-TA8c1rUWXE_YZs-5g9OwR7t_c/edit#slide=id.p6

Kontakt: slpk@uniag.sk

 


 

Novinky a zmeny v evidencii publikačnej a umeleckej činnosti od r. 2022

27.10.2021 pripravila SlPK v súvislosti so zmenami v evidencii publikačnej a umeleckej činnosti od r. 2021 online prezentáciu vybraných okruhov otázok:

  • Vyhláška MŠVVŠ SR č. 397/2020 o CREPČ a CREUČ,
  • Zmeny v odovzdávaní podkladov - webové formuláre,
  • Údaje v CREPČ2

Záznam je k dispozícii pre používateľov z SPU.

 

 


2021 je rokom 75. výročia našej knižnice

Ako rok svojho vzniku knižnica historicky deklaruje 1946, keď vznikla v Košiciach Knižnica Vysokej školy  poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva.  Pre niekoho je rokom vzniku knižnice až 1951, keď sa odčlenila od vysokej školy a začala existovať ako samostatná Ústredná pôdohospodárska knižnica, stalo sa tak 1. augusta 1951. S Nitrou sa spája až od roku 1952, keď bola Ústredná pôdohospodárska knižnica v Košiciach zrušená, jej fondy boli rozdelené medzi tri novovznikajúce knižnice v Nitre, Košiciach a Zvolene. Pripomenúť by sme si mali aj rok 1960, vtedy sa stala súčasťou dnešnej Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a je ňou doteraz. Míľnikov v histórii inštitúcie je veľa a všetky prispeli k jej formovaniu, utvárali odbornú štruktúru, definovali jej služby a postavenie.  

Knižnicu ako inštitúciu s bohatou históriu a tak trochu aj neopakovateľným čarom predstavujeme prostredníctvom série fotografií z jej skladov a zázemia. Na fotografiách možno vidieť staré katalógy, prírastkové zoznamy písané rukou, vyradené knihy aj knihy uložené na regáloch v sklade Na veci, okolo ktorých bežne chodíme, sme sa skúsili pozrieť inými očami a našli sme v nich kúzlo. Dúfame, že ho uvidia aj iní.  Autormi fotografií sú Juraj Vavrovič a Soňa Bellérová.

Minigaléria fotografií "zo zákulisia" knižnice.

Vybrané fotografie nájdete na našom Fb, Instagrame a niektoré môžete vidieť aj v našich priestoroch