Keď sa povie plagiátorstvo...

Plagiátorstvo – fenomén, ktorého vznik a existencia sa nespájajú iba s obdobím posledných niekoľko desiatok rokov. To iba v ostatných desaťročiach táto téma výraznejšie ako predtým rezonuje v komunikácii. Otázky pôvodnosti, resp. originality výsledkov tvorivej činnosti človeka sa spájajú už s prvými „zhmotnenými“ produktmi či už umeleckého alebo vedeckého (filozofického) uchopenia reality. Tradičné, resp. klasické, formy komunikácie svojou podstatou (limitovaný dosah časový aj priestorový) sťažovali prípadné odhalenie nekorektného správania v podobe kopírovania cudzích prác, myšlienok, produktov... Až rozvoj informačných a komunikačných technológií a procesy digitalizácie dali plagiátorstvu novú kvalitu a umožnili vznik jeho nových foriem. Otázky plagiátorstva dostávajú výrazný priestor najmä v akademickej komunite a to v súvislosti s formovaním základných princípov korektnosti vedeckého bádania, tvorby akademického obsahu a šírenia znalostí v spoločnosti. Hovoríme o akademickej integrite.

Plagiátorstvo je komplexný fenomén, ktorý možno definovať ako využitie myšlienok, obsahu alebo štruktúry iného diela bez korektného uvedenia odkazu na zdroj a to s cieľom získať určitú výhodu tam, kde sa očakáva dielo pôvodné (Foltýnek et al., 2020, s. 10).

O tom, že plagiátorstvo je jav „komplikovanej povahy“ vypovedá napr. aj fakt, že Turnitin, spoločnosť, ktorá je producentom antiplagiátorského systému iThenticate, v rámci svojich aktivít zameraných na výskum plagiátorstva charakterizuje  jeho súčasný stupeň ako Plagiarism 2.0 a definuje 12 jeho základných foriem (Turnitin, 2021).

Detekcia plagiátu nie je, žiaľ, jednoduchá technická záležitosť nasadenia antiplagiátorského systému. Ako upozorňujú odborníci (vrátane producentov takýchto systémov) ide o použitie sily IT na zistenie miest v texte, ktoré môžu byť citlivé/podozrivé z pohľadu pôvodnosti autorstva a kde je podozrenie na porušenie etických pravidiel (publikačnej/citačnej etiky). O tom, či text je alebo nie je plagiát musí rozhodnúť človek, skóre podobnosti v podobe percentuálneho vyjadrenia zhody s inými textami v protokole samo o sebe o ničom nevypovedá. Na SPU v Nitre sú v rámci aktívneho pôsobenia proti nekalým praktikám pri písaní niektorých vybraných typov písomných prác študentov nasadené antiplagiátorské systémy Theses.cz a Odevzdej.cz. Základným dokumentom, ktorým univerzita definuje etické rámce publikovania na SPU v Nitre je Smernica č. 11/2021k etike publikovania a plagiátorstvu na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre.

Oveľa jednoduchšie ako „zápasiť“ s podozrením na plagiát (plagiátorské správanie) je dodržiavať základné pravidlá, ktoré boli sformulované do podoby troch O:

  • odlíšiť prevzaté a vlastné myšlienky,
  • odkazovať na pôvodné zdroje,
  • označiť pôvodný zdroj tak, aby bol identifikovateľný a dohľadateľný (Černikovský et al., 2020).

Podujatia k otázkam akademickej integrity a plagiátorstva

Keď sa povie plagiátorstvo II.  ::  Webinár pre študentov SPU v Nitre zamerané na problematiku plagiátorstva

Slovenská poľnohospodárska knižnica (SlPK) v spolupráci s Kanceláriou vnútorného systému zabezpečovania kvality  SPU pripravili 17. februára 2022 v čase od 10:00 do 12:00 h webinár pre študentov a doktorandov SPU v Nitre zamerané na problematiku plagiátorstva (v kontexte akademickej integrity).

Lektori:

  • Mgr. Tomáš Foltýnek, PhD. :: Fakulta informatiky Masarykovej univerzity v Brne, zástupca ČR v Pan-European Platform for Ethics, Transparency and Integrity in Education (ETINED) prii Rade Európy.
  • Ing. Dita Henek Dlabolová, PhD.  :: Ústav informatiky, PEF Mendelova univerzita v Brne, prodekanka pre akreditácie PEF MENDELU.

Odkaz na záznam z podujatia: https://uniag1.sharepoint.com/:v:/s/SLPKRMA/EeDSPKTkpFxLhnXDxUquo6wBIf4HbjRwSPXNY2vQQcd7CQ?e=Gca8mA

Kontakt: slpk@uniag.sk

---   xxx   ---   xxx   ---   xxx   ---

Keď sa povie plagiátorstvo I.  ::  Online workhop pre pedagógov a výskumných pracovníkov SPU v Nitre

Slovenská poľnohospodárska knižnica v spolupráci s Kanceláriou vnútorného systému zabezpečovania kvality SPU pripravili dňa 20.1.2022 odborné online podujatie pre pedagogických a výskumných pracovníkov zamerané na problematiku plagiátorstva (v kontexte akademickej integrity). Lektorom bol Mgr. Tomáš Foltýnek, PhD. Z podujatia bol vyhotovený záznam a lektor poskytol zároveň spoju prezentáciu:


Zdroje

ČERNIKOVSKÝ, Petr et al. 2020. Jak se vyhnout plagiátorství. Příručka pro studenty [online]. Praha : Univerzita Karlova,  44 s. [cit. 2021-12-30]. ISBN 978-80-246-4790-6. Dostupné na: https://www.akademickaetika.cz/static/soubory/stranka-36/jak-se-vyhnout-plagiatorstvi-prirucka-pro-studenty-23.pdf

FOLTÝNEK, Tomáš et al. 2020. Jak předcházet plagiátorství ve studentských pracích. Příručka pro akademiky [online]. Praha : Univerzita Karlova, 30 s. [cit. 2021-12-30]. ISBN 978-80-246-4786-9. Dostupné na: https://akademickaetika.cz/static/soubory/stranka-27/jak-predchazet-plagiatorstvi-ve-studentskych-pracich-prirucka-pro-akademicke-pracovniky-22.pdf

TURNITIN. 2021. Plagiarism Spectrum 2.0. In Plagiarism Spectrum 2.0 [online]. [cit. 2021-12-30]. Dostupné na: https://go.turnitin.com/l/45292/2020-07-24/bmqp6k/45292/211424/Plagiarism_Spectrum_Student_Infographic.pdf

Príručka pre študentov je spracovaná aj v podobe videa v znakovej reči na YouTube:

ČERNIKOVSKÝ, Petr et al. 2020. Jak se vyhnout plagiátorství. Příručka pro student ve znakové řeči [video]. YouTube, Naposledy aktualizované 25. 10. 2021 [cit. 2021-12-30]. Dostupné na: https://www.youtube.com/playlist?list=PLZ4yCWSX5f1LrG2pN1opQ2BqqCZ2ZM2pq