Osobné údaje :: Súkromie

Osobné údaje spracovávame a uchovávame v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

Spracovávame len také osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na poskytovanie našich služieb používateľom, ďalej aby sme dodržali naše zákonné povinnosti a tiež aby sme chránili naše oprávnené záujmy, a to najmä v zmysle zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.

Účel spracovávania osobných údajov

Spracovanie na základe zmluvy (Zmluvou je registrácia používateľa do knižnice)

 • Evidencia používateľov, s ktorými máme uzavretú zmluvu (registrovaní čitatelia).
 • Poskytovanie knižničných, informačných a ďalších služieb na základe zákona o knižniciach a bližšie vymedzených platným knižničným poriadkom.
 • Zasielanie správ priamo sa vzťahujúcich k realizácii týchto služieb.

Spracovanie na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa

 • Ochrana knižničného fondu.
 • Vymáhanie pohľadávok.
 • Informovanie používateľov o službách a podujatiach organizovaných knižnicou.

Spracovanie na štatistické účely

 • Po skončení Vašej registrácie a uplynutí doby, počas ktorej uchovávame osobné údaje, sú niektoré údaje ďalej spracované na štatistické účely, a to v anonymizovanej podobe.

Vybrané osobné údaje sa požadujú pri žiadosti o poskytnutie  vybraných typov služieb, kedy osobné údaje nie sú však systémovo spracovávané, sú potrebné iba pre spracovanie žiadosti v kontexte oprávnenosti žiadosti, resp. mechanizmu komunikácie. Ide o tieto služby:

 • Rešeršné služby (objednávka, informácia o spracovaní a doručenie vyhotovenej rešerše).
 • Vstup do univerzálnej študovne (hlavná budova knižnice).
 • Služba vzdialeného prístupu (TuKAN).
 • Online evidencia publikačnej činnosti.

Plnenie úloh vo verejnom záujme

 • Spracovanie údajov o autoroch publikácií v online katalógu a bibliografických databázach (vyplýva zo zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty, § 8).
 • Spracovanie údajov o autoroch pre evidenciu publikačnej činnosti (vyplýva zo zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 108 a).

Ďalšie informácie týkajúce sa spracovávania osobných údajov:

Zásady zaobchádzania s osobnými údajmi používateľov v Knižnično-informačnom systéme ARL

Kontakt

Mgr. Beáta Bellérová, PhD. :: +421-37-6415037 :: slpk@uniag.sk