Organizačná štruktúra

V zmysle štatútu SPU v Nitre je Slovenská poľnohospodárska knižnica informačným pracoviskom univerzity. Činnosť knižnice riadi riaditeľ, ktorého do funkcie ustanovuje rektor SPU.

Organizačne sa knižnica na delí na:

Oddelenie riadenia a prevádzky (ORP)

Úsek administratívy a prevádzky

Úsek systémovej podpory

Oddelenie doplňovania, revízie a spracovania fondu (ODSF)

Úsek akvizície a revízie

Úsek spracovania

Oddelenie knižničných služieb (OKS)

Úsek skladov a výpožičných služieb

Univerzálna študovňa

Čitáreň

Bibliograficko-informačné oddelenie (BO)

Podrobnejšie informácie o organizačnej štruktúre: Organizačno-prevádzkový poriadok SlPK.