Otvorený prístup :: Open Access

Slovenská poľnohospodárska knižnica ponúka minisériu webinárov, ktoré sú zamerané na problematiku otvorenej vedy a konkrétne otvoreného prístupu a otvorených dát ako nosných pilierov jej infraštruktúry. Krátke prezentácie sa zameriavajú na vybrané okruhy otázok, ktoré vyjadrujú rôznorodosť a komplexnosť fenoménu kultúry otvorenosti na pôde vedy.

V prípade záujmu o ďalšie konkrétne okruhy otázok (témy), ktoré by mohli byť prezentované formou webinárov je možné poslať návrh na adresu slpk@uniag.sk.

 


Podpora otvoreného publikovania v časopisoch Springer Nature: dohoda na roky 2023 - 2026

Na základe podpisu transformačnej dohody medzi vydavateľstvom Springer Nature a CVTI SR v Bratislave majú autori 20 akademických inštitúcií, vrátane Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, možnosť bezplatne publikovať v režime otvoreného prístupu vo vybraných časopisoch tohto vydavateľstva. Transformačná dohoda je súčasťou dohody o konzorcionálnom prístupe do elektronického informačného zdroja – databázy SpringerLink.

Bezplatné publikovanie znamená, že publikačné poplatky (APC poplatky) budú hradené centrálne za predpokladu, že korešpondujúci autor článku je z inštitúcie na ktorú sa dohoda vzťahuje. Dohoda sa vzťahuje na vybrané tituly časopisov Springer Nature, tzv. hybridné časopisy. Počas jej trvania sa zoznam titulov môže meniť.

 


 

Otvorený prístup (Open Access, OA) je alternatívnou formou sprístupňovania obsahu v rámci vedeckého publikovania k tradične vnímanému modelu predplatného, ktorý sa týka najmä vedeckých časopisov. OA časopisy nepožadujú platby za prístup k článkom, umožňujú voľný prístup, pričom hľadajú rôzne finančné modely na pokrytie nákladov súvisiacich s posudzovaním obsahu (recenzovaním) a publikovaním.

Ďalšie charakteristiky OA časopisov:

 • Zvyčajne nežiadajú copyright alebo exkluzívne licencie na obmedzenie prístupu k publikovaným článkom, podporujú rozširovanie poznatkov z výskumu prostredníctvom internetu.
 • Majú kvalitu porovnateľnú s tradičnými časopismi.
 • Nenahrádzajú, iba dopĺňajú tradičné časopisy.
 • Sú lepšie dostupné = viac čítané.
 • Články v nich môžu mať vyššiu citovanosť.
 • Ich vplyv rastie, akceptujú ich aj scientometrické databázy Web of Science a Scopus.

 

 

Prečo otvorený prístup? Aké benefity prináša vedeckej komunite/autorom?

Prečo otvorený prístup

 

Idea otvoreného prístupu k vedeckým publikáciám sa, napriek viacerým výhradám, stáva všeobecne akceptovanou, pričom sa zdôrazňuje, že širšia dostupnosť výsledkov výskumu všetkým jeho aktérom prispieva k vyššej efektivite vedy a k inováciám vo verejnom a súkromnom sektore. V roku 2012 Európska komisia odporučila členským štátom prijať a rozvinúť ich politiky otvoreného prístupu k vedeckým informáciám. Smerovanie k bezplatnému online prístupu k výsledkom výskumu financovaného z verejných zdrojov sa stalo kľúčovou stratégiou na zlepšenie prenosu poznatkov a následne inovácií. V praxi sa to prejavilo napríklad požiadavkou na OA publikovanie výsledkov výskumu v Horizont 2020.

V rámci otvoreného prístupu k publikáciám sa rozvinuli dva základné modely, tzv. cesty, s treťou alternatívou v podobe hybridného riešenia:

 • zelená cesta,
 • zlatá cesta,
 • hybridný model.

Green Open Access -- zelená cesta

Zelená cesta otvoreného prístupu

Princíp spočíva v samoarchivácii vedeckých výstupov/publikácií v otvorených repozitároch a sprístupňovaní samotným autorom. repouitáre môžu byť buď inštitucionálne, predmetové/tematické alebo osobné stránky (môžu byť aj osobné profily na akademických sociálnych sieťach.

Podmienkou je, že autor má vysporiadané otázky súvisiace s autorským právom v prípade publikovania vo vedeckých časopisoch.

 

Gold Open Access -- Zlatá cesta

Zlatá cesta otvoreného prístupu

Zlatá cesta predstavuje publikovanie vedeckých výstupov/článkov v tzv. otvorených časopisoch, kedy autor poskytuje vydavateľovi tzv. nevýhradnú licenciu, čo otvára cestu k jeho ďalšiemu sprístupňovaniu, napr. prostredníctvom nejakého otvoreného repozitára.

Časopisy, v ktorých autor publikuje môžu byť komerčného ako aj nekomerčného charakteru.

 


S témou otvoreného prístupu súvisí množstvo ďalších okruhov problémov a otázok, ako napríklad verejné licencie (Creative Commons),práva duševného vlatsníctva, akademické sociálne siete (napr. ResearchGate, Academia.edu, Mendeley...) a pod.

Prehľad recenzovaných časopisov s otvoreným prístupom poskytuje databáza Directory of Open Access Journals (DOAJ). Pre zaradenie do DOAJ musí časopis splniť určené kritériá (https://doaj.org/publishers).

Vedecké časopisy vydávané SPU v Nitre sú tiež OA časopismi:

 • Acta Fytotechnica et Zootechnica
 • Acta Horticulturae et Regiotecturae,
 • Acta Regionalia et Environmentalica
 • Acta Technologica Agriculturae
 • Agrobiodiversity for Improving Nutrition, Health and Life Quality
 • EU Agrarian Law
 • Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences
 • Mathematics in Education, Research and Applications (MERAA)
 • Review of Agricultural and Applied Economics
 • Visegrad Journal on Bioeconomy and Sustainable Development

Kontakt:
PhDr. Ľubica Jamborová, PhD., lubica.jamborova@uniag.sk, +421-37-641 5043

Slovenská poľnohospodárska knižnica ponúka jednotlivým zamestnancom, doktorandom alebo pracoviskám konzultačné hodinky k nasledovným témam:

 • OA publikovanie pre začiatočníkov (PhDr. Ľubica Jamborová, PhD.)
 • Digitálne identifikátory pre vedecké publikovanie (Ing. Janette Guzmická / PhDr. Ľubica Jamborová, PhD.)
 • Riziká publikovania – predátori a pseudo časopisy (Mgr. Beáta Bellérová, PhD.)

Konzultačné hodinky ponúkame na požiadanie. Stačí si pár dní vopred dohodnúť termín s jednotlivými garantmi tém.

Kontakty

 • Mgr. Beáta Bellérová, PhD.   ::   beata.bellerova@uniag.sk
 • Ing. Janette Guzmická   ::   janette.guzmicka@uniag.sk
 • PhDr. Ľubica Jamborová, PhD.   ::   lubica.jamborova@uniag.sk