Podklady pre evidenciu ohlasov

Za ohlasy publikačnej činnosti sa považujú citácie, recenzie alebo umelecké kritiky na publikované dielo. Autori poskytujú knižnici podklady na evidenciu ohlasov ich publikácií priamo, alebo prostredníctvom povereného pracovníka katedry alebo fakulty.

Údaje o ohlasoch na publikácie spracováva knižnica v Databáze publikácií zamestnancov SPU, sú v nej spracované aj ohlasy z databáz Web of Science a Scopus.

Spracovateľským pracoviskom ohlasov je Oddelenie bibliografie a evidencie publikačnej činnosti SlPK, Štúrova 51, (1. poschodie), slpk-citres@uniag.sk, klapka 5044.

Podklady pre evidenciu ohlasov mimo databáz Web of Science a Scopus sa zasielajú v tlačenej forme alebo e-mailom prostredníctvom formulára (PDF). Podklady pozostávajú z

  • titulného listu publikácie, v ktorej bol citujúci materiál publikovaný,
  • tiráže a, ak ide o článok v časopise, zborníku alebo kapitolu, aj prvú stranu textu,
  • kompletný zoznam referencií s vyznačením ohlasu (citácie).

Informácie o ohlasoch na diela v databázach Web of Science a Scopus nie je potrebné zasielať, knižnica systematicky sleduje ich obsah. V prípade, že autorovi takýto ohlas v databáze publikácií zamestnancov chýba, môže na túto skutočnosť upozorniť. Pre urýchlenie evidencie môže autor poslať signálnu informáciu prostredníctvom vyplneného formulára (PDF) v podobe prílohy e-mailu na adresu: slpk-citres@uniag.sk.

V prípade ohlasov na webe (Google Scholar a pod.) sa akceptuje aj informácia e-mailom obsahujúca linku (URL adresu).

Kódy a názvy kategórií ohlasov

Kontakt:
Ing. Ľubica Guzmická :: lubica.guzmicka@uniag.sk :: +421-37-6415 044