Podklady pre evidenciu ohlasov

Formulár Evidencia ohlasov. Vyžaduje sa prihlásenie v Microsoft 365 (Office 365).

Do elektronického formulára možno priložiť požadovanú dokumentáciu (podklady) v zmysle prílohy č. 3 Vyhlášky 397/2020 Z. z. (podrobnosti nižšie v časti Požadované podklady... ).

Ak autor nemá dokumentáciu v elektronickej forme, môže po vyplnení formulára odoslať tlačené kópie, alebo originál publikácie do knižnice, pracovisko: Oddelenie bibliografie a evidencie publikačnej činnosti.

Informácie o ohlasoch na diela v databázach Web of Science a Scopus nie je potrebné posielať, knižnica ich eviduje automaticky. Ak autorovi takýto ohlas v databáze chýba, prosíme na túto skutočnosť upozorniť tiež prostredníctvom formulára.

Požadované podklady sú najmä:

Pri evidencii ohlasu na výstup publikačnej činnosti, ktorý nie je registrovaný v citačnom indexe:
a) titulný list citujúceho dokumentu,
b) obsah citujúceho dokumentu,
c) tiráž citujúceho dokumentu,
d) časť dokumentu, v ktorej je citácia na výstup publikačnej činnosti uvedená.

Pri evidencii ohlasu na výstup publikačnej činnosti, ktorý je registrovaný v citačných indexoch a databázach
a) názov citačného indexu alebo názov databázy,
b) identifikačné číslo ohlasu v príslušnom citačnom indexe alebo v príslušnej databáze.


V prípade ohlasov na webe (Google Scholar a pod.) sa akceptuje aj informácia e-mailom obsahujúca linku (URL adresu).

Kontakt:

  • Ing. Ľubica Guzmická, lubica.guzmicka@uniag.sk, +421-37-6415 050
  • Ing. Renáta Daňová, renata.danova@uniag.sk , +421-37-6415 050