O knižnici

Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre je akademickou knižnicou plniacou funkcie špecializovanej vedeckej knižnice pre oblasť poľnohospodárstva. Je informačným pracoviskom Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Knižnica poskytuje svoje služby študentom a zamestnancom SPU v Nitre, študentom stredných a  vysokých škôl,  vedeckým a výskumným pracovníkom, širokej odbornej i laickej verejnosti.

Fond tlačených publikácií predstavuje približne 500 000 knižničných jednotiek, ďalšieho pol milióna dokumentov je k dispozícii v digitálnej forme v licencovaných plnotextových databázach medzinárodných vydavateľov alebo v databázach produkovaných knižnicou.

SlPK získava do svojho fondu najmä vedecké a odborné publikácie, nielen z poľnohospodárstva, ale aj z iných vedných oblastí. Publikácie  formou výpožičiek alebo online služieb sprístupňuje širokému okruhu používateľov. V Bibliografickej databáze SlPK, ktorej je producentom, sústreďuje informácie o publikáciách z poľnohospodárstva vydaných na Slovensku príp. týkajúcich sa Slovenska. Je pracoviskom vykonávajúcim evidenciu publikačnej činnosti zamestnancov SPU. Systematicky uchováva tlačené a digitálne publikácie univerzity, výberovo aj publikácie týkajúce sa slovenského poľnohospodárstva, prevádzkuje digitálny archív. Knižnica poskytuje viaceré špecializované služby, najmä rešeršné služby, poradenstvo v oblasti hodnotenia publikácií, bibliometrické analýzy, IT služby a mnohé iné.

 

Priestory foajé v knižnici Priestory foajé v knižnici Priestory študovne s voľne prístupným fondom knižnice

 

Štúrova 51, Univerzálna študovňa   |   Štúrova 51, Výpožičný pult