IT služby SlPK pri SPU

IT služby poskytujú používateľom SlPK pri SPU v Nitre podporu tak v oblasti infraštruktúry, ako pomoci pri práci s elektronickými informačnými zdrojmi. IT služby sa netýkajú riešenia technických problémov na zariadeniach používateľov (mobilné prostriedky a zariadenia IKT), vrátane softvérovej bázy.

V prípade záujmu je na základe osobnej komunikácie k dispozícii dátový priestor, ktorý môže pravidelný návštevník knižnice dostať pre potrebu ukladania a spracovávania dát súvisiacich so štúdiom. Rovnako, v prípade záujmu možno poskytnutie napríklad rešeršnej služby realizovať prostredníctvom sieťového (autentifikovaného) doručenia rešerše.

Do skupiny IT služieb patria technická podpora a špecializovaná konzultačná činnosť, ako:

  • vzdialený prístup k licencovaným elektronickým informačným zdrojom (služba TuKAN) ako sú Web of Science, Knovel, ScienceDirect, Scopus, Wiley Online Library, ProQuest, SpringerLINK a pod.,
  • wifi pripojenie na internet v priestoroch SlPK na Štúrovej 51,
  • podpora vybraných procesov registrácie publikačnej činnosti (online zadávanie záznamov do databázy EPCA cez web formulár),
  • podpora používateľov elektronických informačných zdrojov.

 

Kontakt

  • E-mail: slpk-rma@uniag.sk