Inštitucionálny repozitár

Inštitucionálny repozitár SlPK je naplnením požiadavky dlhodobej archivácie, ochrany a prístupu k publikačnej produkcii Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ako aj potreby udržateľnosti prístupu k tej časti obsahu (fondu knižnice), ktorý knižnica získala na základe súhlasu autorov (vlastníkov práv) mimo univerzity, ale dokumenty sú súčasťou online katalógu. Tvorba inštitucionálneho repozitára sa realizuje v súlade s platnými štandardmi (architektúra, politiky, štandardy pre metadáta a pod.) v rámci knižničného informačného systému ARL.

Od r. 2004 boli v bibliografických záznamoch publikácií zamestnancov SPU v Nitre v rámci Bibliografickej databázy SlPK - podľa možností - uvádzané aj odkazy na plné texty dokumentov. Išlo o publikácie vydávané vo Vydavateľstve SPU v Nitre v elektronickej forme na optických médiách. Postupne sa záber rozširoval na dokumenty dostupné na webových stránkach.

Charakter inštitucionálneho repozitára SPU sa v kontexte zmien v evidencii publikačnej činnosti postupne menil. Jadro repozitára aktuálne reprezentuje (sub)databáza Publikácie zamestnancov SPU a obsahuje objekty určené výhradne na archiváciu, objekty s kontrolovaným prístupom a objekty s verejným prístupom. V prípade obsahu výhradne na účel archivácie pridanú informačnú hodnotu predstavujú obálky a obsahy, resp. úvodné strany publikácií. Pri riadenom prístupe k obsahu je prístup kontrolovaný technicky (sieťovými nastaveniami) alebo mechanizmom autentifikácie (prihlásení čitatelia) v kombinácii s chráneným režimom čítania (integrovaná systémová čítačka PDF). Dôležitou súčasťou korpusu sú publikácie sprístupňované v rámci Digitálnej knižnice SlPK :: <dl>SlPK, ktorá je alternatívnou platformou pre publikovanie online dokumentov na SPU v Nitre.

Budovanie inštitucionálneho repozitára SPU je zároveň naplnením aktívnej participácie na kultúre otvorenosti vo vedeckej komunikácii a zelenej ceste otvoreného prístupu.

Základnou podmienkou zaradenia dokumentu do korpusu je, že to je dokument, ktorý prešiel formálnym hodnotiacim procesom a bol publikovaný (zverejnený - postprint), pričom jeho publikovanie možno overiť. Plný text možno vložiť (spracovateľ v SlPK, správca repozitára, autor) iba v nadväznosti na existujúci bibliografický záznam v databáze.

Typy základného obsahu (dokumentov) v korpuse inštitucionálneho repozitára:

  • knižné publikácie ako celok (monografie, zborníky, učebnice...),
  • dokumenty na analytickej úrovni (články v časopisoch, články v zborníkoch, kapitoly v knihách...).

 


Kontakt:

PhDr. Ľubica Jamborová, PhD.  ::  lubica.jamborova@uniag.sk