Metriky

Metriky pre hodnotiace účely sa spravidla získavajú zo zdrojov:
Journal Citation Reports (JCR)
Je súčasťou platformy Web of Science, pre výpočty využíva údaje o publikáciách a citáciách v tejto databáze. Poskytuje metriky ako Impakt faktor časopisu, Kvartil, Article Influence Score a pod. Metriky má k dispozícii aj podľa vydavateľov, vedných oblastí a krajín.

SCImago Journal and Country Rank
Je voľne dostupný zdroj, ktorý pre výpočty využíva údaje o publikáciách a citáciách v databáze Scopus. Poskytuje metriky ako kvartil časopisu, SCImago Journal Rank, Cites per Doc. (2y) a pod. Tiež poskytuje metriky podľa vedných oblastí a krajín.

Metriky sú kvantitatívne ukazovatele, spravidla založené na publikáciách a ich citáciách. Existuje množstvo metrík, najčastejšie sa využívajú metriky na základe údajov v scientometrických databázach Web of Science, Scopus a v Google Scholar. Špecifickým typom metrík sú altmetriky – alternatívne metriky, ktoré sledujú využívanie (čítanie, stiahnutie, zdieľanie) v digitálnom prostredí.

Metriky sa používajú na hodnotenie vedeckých časopisov, inštitúcií aj vedcov. Ich používanie pre hodnotiace účely má svoje riziká, upozorňuje na ne napríklad Sanfranciská deklarácia o hodnotení výskumu https://sfdora.org/read/read-the-declaration-czech/

V našich podmienkach využívame najčastejšie metriky:

Impakt faktor časopisu (IF)
Je miera frekvencie, s ktorou bol priemerný článok v časopise za určité obdobie citovaný (vzťahuje sa k hodnoteniu časopisu, nie jednotlivca). Pre hodnotiace účely sa akceptuje výlučne IF časopisu z databázy Journal Citation Reports, ktorá je súčasťou platformy Web of Science™, spoločnosti Thomson Reuters.

SCImago Jurnal Rank (SJR)
Je indikátorom kvality časopisu. Predstavuje mieru vedeckého vplyvu časopisov, pri jeho výpočte sa sleduje tak počet citácií, ako aj význam (prestíž) časopisov, v ktorých boli publikované citujúce články. Používa algoritmus PageRank (rovnako ako Google) a je alternatívou k impakt faktoru. Možno ho zistiť z databázy Scopus alebo voľne dostupnej webovej aplikácie SCImago.

Kvartil časopisu (Q)
Rozdeľuje časopisy do štyroch skupín podľa vplyvu, pričom Q1 znamená najvyšší a Q4 najnižší vplyv. Osobitne sa vypočítava pre časopisy vo Web of Science (JCR), na základe Impakt faktora a osobitne pre časopisy v Scopus (SCImago) na základe SCImago Jurnal Rank. Časopis tak môže mať odlišný kvartil podľa JCR a odlišný podľa SCImago.

H-index (Hirschov index)
Je mierou produktivity aj vplyvu publikovanej práce vedca (vzťahuje sa k hodnoteniu jednotlivca, nie časopisu), sleduje sa pre autora, autorské kolektívy aj skupiny dokumentov. Je založený na najcitovanejších prácach a na počte citácií týchto prác. h-index autora 10 znamená, že autor má 10 publikácií, ktoré majú 10 a viac citácií. Možno ho zistiť z databáz Web of Science aj Scopus (príp. aj vypočítať na základe údajov z Google Scholar). Spravidla sa vypočítava na základe obsahu konkrétnej databázy, preto sa údaje z Web of Science a Scopus líšiť.

Metriky sú aj súčasťou databáz Web of Science a Scopus.

Ako si overiť metriky časopisu vo WoS a indexovanie časopisu v CCC


Ako zistiť kvartil časopisu