Hodnotenie publikácií :: Podpora publikovania

Súčasný svet vedeckého publikovania je mimoriadne zložitý. Publikácie sú predmetom hodnotenia z hľadiska kvantitatívneho aj kvalitatívneho. Za jedno z podstatných kritérií publikácie sa považuje jej indexovanie v špičkových medzinárodných databázach.

Pre účely hodnotenia sa sleduje najmä indexovanie (registrovanie) v scientometrických databázach Web of Science a Scopus, resp. „karentovanie“ (registrovanie v databáze Current Contents Connect). „Karentovanie“ je špecifickým slovenským hodnotiacim kritériom, v zahraničí sa s ním nestretávame.

Zahrnutie publikácií do plnotextových databáz napr. ProQuest, EBSCO, Science Direct, či iných hodnotiacich systémov ako Index Copernicus, CABELL´S a pod. môže byť indikátorom kvality publikácie, avšak pre hodnotiace účely sa spravidla do úvahy neberie. V databázach Web of Science a Scopus sa indexujú aj zborníky a monografie, v Current Contents Connect iba časopisy.

Na kvantitatívnych kritériách je založené hodnotenie kvality vedeckých výstupov numerickými indikátormi ako impakt faktor, H-index, SJR a pod.

Meniaci sa charakter vedeckého publikovania sa prejavuje o. i. aj nárastom Open Access (OA) časopisov , t. j. online časopisov, ktoré nepožadujú platby za prístup k článkom, pričom hľadajú rôzne finančné modely na pokrytie nákladov súvisiacich s posudzovaním obsahu (recenzovaním) a publikovaním. Formou OA sa dnes publikuje množstvo kvalitných titulov. Negatívnym javom súvisiacim s OA sú tzv. predátorské časopisy, resp. predátorskí vydavatelia.

Pri publikovaní zohrávajú významnú úlohu aj formálne aspekty: formálna úprava textov, práca s citáciami, možnosť zdieľania publikácií pri kolektívnom publikovaní a pod. K dispozícii je množstvo komerčných aj voľne dostupných nástrojov na podporu publikovania.